59. Výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti v podnikoch

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila dňa 18.12.2019 Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.

Cieľom podpory podľa schémy de minimis je zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch. Výška podpory je od 20 000 € do 200 000 €. Podporené budú len opatrenia vyplývajúce z energetických auditov, záujemcovia musia k žiadosti o príspevok predložiť energetický audit, ktorý bude obsahovať ekonomické, environmentálne a energetické hodnotenie navrhovaných opatrení.

Úplné znenie Výzvy a prílohy sú dostupné na webovom sídle www.op-kzp.sk

Otázky súvisiace s podmienkami výzvy a žiadosťou o NFP je možné adresovať:
tel.: +421 2 58 248 462, e-mail: esif@siea.gov.sk
v dňoch pondelok, streda, piatok v čase od 9.00-12.00
utorok v čase od 9.00-12.00 a od 13.00 -15.00