Vrátiť sa na normálnu verziu

Monitorovací systém energetickej efektívnosti

Úlohou monitorovacieho systému energetickej efektívnosti, ktorý prevádzkuje Slovenská inovačná a energetická agentúra na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR č. 31/2014, je monitorovať primárnu a konečnú energetickú spotrebu v sektoroch podľa Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021-2030 a vyhodnocovať opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti na účel preukázania plnenia plánu úspory energie do roku 2030.

Prechod do nového Informačného systému energetickej efektívnosti – (ďalej „ISEE“)

Pre povinné subjekty, ktoré ešte nezadávali údaje do ISEE, je pri prvom vstupe nevyhnutné sa zaregistrovať vyplnením registračného formulára. Na e-mailovú adresu, ktorá bola zadaná v registračnom formulári, bude zaslaný potvrdzujúci e-mail s overovacím odkazom, ktorým je potrebné potvrdiť a bude registrácia v ISEE dokončená. Upozorňujeme, že potvrdzujúci e-mail môže byť doručený do nevyžiadanej pošty (SPAM), prípadne emailovú schránku je potrebné skontrolovať cca o 15 minút. Až po kliknutí odkazu v zadnej  emailovej schránke a vytvorení hesla, bude umožnené úspešne dokončiť registráciu a následne vstúpiť a používať nový ISEE.

Registrácia pre nových používateľov ISEE: https://isee.siea.sk/registracia

Vstup do nového ISEE (ak ste už zaregistrovaní): https://isee.siea.sk/

Manuál pre registráciu do ISEE: ISEE_prirucka_Registracia

 

Využitie monitorovacieho systému

Monitorovací systém energetickej efektívnosti má slúžiť ako zdroj informácií pre štát a pre verejnosť. Štát získa údaje, na základe ktorých bude môcť zvážiť, kam smerovať prípadnú finančnú pomoc. Verejnosť si bude môcť v sprístupnenej časti porovnať reálne výsledky projektov v konkrétnej oblasti. Systematicky zozbierané údaje by mali prispieť k tomu, aby sa neinvestovalo do energetických projektov s neprimerane dlhou dobou návratnosti.

Údaje za predchádzajúci rok zasielajú prevádzkovateľovi monitorovacieho systému ústredné orgány štátnej správy, obce, vyššie územné celky, organizácie v ich pôsobnosti a iné povinné subjekty.

Účelom monitorovacieho systému je predovšetkým:

  • umožniť výpočet úspor energie, ktoré sú stanovené v akčných plánoch energetickej efektívnosti,
  • dokumentovať úspory energie za účelom preukázania plnenia úspor energie v Slovenskej republike podľa smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti,
  • analyzovať súvislosti v oblasti energetickej efektívnosti za účelom optimalizácie opatrení na úsporu energie.

Podmienky prevádzkovania monitorovacieho systému sú ustanovené v zákone č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. decembra 2014.

Kto je povinný zasielať údaje do monitorovacieho systému

Povinnosť poskytovať informácie prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti majú nasledujúce subjekty:

Zákon č. Paragraf č. Povinná osoba Termín Vykonávací predpis
657/2004 Z. z. § 18 ods. 3 dodávateľ tepla, ktorý dodáva teplo vyrobené kombinovanou výrobou elektriny a tepla 1) 25. január – vyhláška MH SR č. 599/2009 Z. z. 1)
309/2009 Z. z § 4 ods. 5 písm. b) výrobca elektriny kombinovanou výrobou 25. január – vyhláška MH SR č. 599/2009 Z. z.2)
321/2014 Z. z.  § 24 ods. 5 zúčastnený subjekt 3) 31. január – príloha č. 4 vyhlášky MH SR č. 13/2016 Z. z.
– súbor údajov o ním vykonaných opatreniach na zlepšenie energetickej efektívnosti a o dosiahnutých úsporách energie za predchádzajúci kalendárny rok
321/2014 Z. z. § 10 ods. 8 ústredné orgány štátnej správy 28. február ― príloha č. 5 vyhlášky MH SR č. 13/2016 Z. z.
― údaje na monitorovanie energetickej náročnosti verejných budov, ktoré spravujú a ktoré boli významne obnovené v predchádzajúcom kalendárnom roku
321/2014 Z. z. § 12 ods. 11 energetický audítor 31. marec ― príloha č. 5 vyhlášky MH SR č. 179/2015 Z. z. 4)
– energetický audit na území Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 a 9 za dva predchádzajúce kalendárne roky-  energetický audit, ktorý bol vykonaný na účel poskytnutia príspevku z verejných prostriedkov alebo z podporných programov financovaných z prostriedkov medzinárodných finančných inštitúcií
321/2014 Z. z. § 16 ods. 4 poskytovateľ podpornej energetickej služby 31. marec ― informácie za predchádzajúci kalendárny rok, 5)
321/2014 Z. z. § 19 ods. 13 poskytovateľ garantovanej energetickej služby 31. marec ― informácie za predchádzajúci kalendárny rok, 6)
321/2014 Z. z. § 24 ods. 2
a ods. 3 písm. a)
ústredný orgán štátnej správy a organizácia v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti 7) 31. marec ―  príloha č. 1 vyhlášky MH SR č. 13/2016 Z. z. 8)
― celková spotreba energie povinného subjektu za predchádzajúci kalendárny rok, 9)
321/2014 Z. z. § 24 ods. 2
a ods. 3 písm. b)
obec, vyšší územný celok a organizácia v ich zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti 31. marec ― príloha č. 1 vyhlášky MH SR č. 13/2016 Z. z. 8)
― celková spotreba energie povinného subjektu za predchádzajúci kalendárny rok, 9)
321/2014 Z. z. § 24 ods. 2
a ods. 3 písm. c)
dodávateľ energie 10) 31. marec ― príloha č. 1 vyhlášky MH SR č. 13/2016 Z. z
― celková spotreba energie povinného subjektu za predchádzajúci kalendárny rok, 9)
321/2014 Z. z. § 24 ods. 2
a ods. 3 písm. d)
prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ prepravnej siete a distribútor energie 31. marec ― príloha č. 1 vyhlášky MH SR č. 13/2016 Z. z
― celková spotreba energie povinného subjektu za predchádzajúci kalendárny rok, 9)
321/2014 Z. z. § 24 ods. 2
a ods. 3 písm. f)
spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo správca 11) 31. marec ― príloha č. 2 vyhlášky MH SR č. 13/2016 Z. z
― celková spotreba energie povinného subjektu za predchádzajúci kalendárny rok, 9)
321/2014 Z. z.  § 24 ods. 2
a ods. 3 písm. g)
 zúčastnený subjekt 31. marec  ― príloha č. 1 vyhlášky MH SR č. 13/2016 Z. z
― celková spotreba energie povinného subjektu za predchádzajúci kalendárny rok,9)
 321/2014 Z. z.  § 24 ods. 4  dodávateľ energie10) 31. marec  ― príloha č. 3 vyhlášky MH SR č. 13/2016 Z. z 12)
― súbor údajov o svojich koncových odberateľoch alebo konečných spotrebiteľoch a ich celkovej spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok alebo za predchádzajúce
zúčtovacie obdobie,
 657/2004 Z. z.  § 18 ods. 6  fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c) 13)  30. apríl  ― druh a množstvo energie na výrobu tepla,
― množstvo tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody,
― skutočné náklady na výrobu tepla,
― celková podlahová plocha budovy
 321/2014 Z. z.  § 7 ods. 5 a 10 prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ
distribučnej sústavy
  30. apríl  ― príloha č. 4 a príloha č. 5 vyhlášky MH SR č. 88/2015 Z. z14)
― energetická účinnosť prenosu a distribúcie elektriny,
 321/2014 Z. z.  § 7 ods. 6 a 10 prevádzkovateľ prepravnej siete a prevádzkovateľ
distribučnej siete
  30. apríl  ― príloha č. 6 a príloha č. 7 vyhlášky MH SR č. 88/2015 Z. z14)
― energetická náročnosť prepravy a distribúcie plynu,
 321/2014 Z. z.  § 7 ods. 7 a 10 prevádzkovateľ potrubia na prepravu pohonných
látok a prevádzkovateľ potrubia na prepravu
ropy
  30. apríl  ― príloha č. 8 a príloha č. 9 vyhlášky MH SR č. 88/2015 Z. z14)
― energetická náročnosť prepravy pohonných látok a ropy,
321/2014 Z. z. § 7 ods. 8 a 10 prevádzkovateľ verejného rozvodu tepla 30. apríl ― príloha č. 10 vyhlášky MH SR č. 88/2015 Z. z14)
― energetická účinnosť rozvodu tepla,
321/2014 Z. z. § 7 ods. 9 a 10 prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej
kanalizácie
30. apríl ― príloha č. 11 a príloha č. 12 vyhlášky MH SR č. 88/2015 Z. z14)
― energetická náročnosť prevádzky verejného vodovodu alebo prevádzky verejnej kanalizácie,
321/2014 Z. z. § 11 ods. 2 vlastník budovy s celkovou podlahovou plochou
väčšou ako 1000 m2
do 90 dní od doručenia žiadosti ― súbor údajov o celkovej spotrebe energie a o opatreniach na zlepšenie energetickej efektívnosti za predchádzajúci kalendárny rok, ak o to prevádzkovateľ monitorovacieho systému požiada,
321/2014 Z. z. § 14 ods. 7 veľký podnik do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti prevádzkovateľa monitorovacieho systému ― príloha č. 4 a príloha č. 5 vyhlášky MH SR č. 179/2015 Z. z
― súbor údajov pre monitorovací systém a súhrnný informačný list
321/2014 Z. z. § 14 ods. 8 veľký podnik do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti písomná správa z energetického auditu

 

321/2014 Z. z. §14 ods. 3 písm. a) veľký podnik do jedného roka oznámiť zavedenie certifikovaného systému energetického alebo environmentálneho manažérstva podľa §14 ods. 1 písm. b) alebo c)
321/2014 Z. z. §14 ods. 3 písm. b) veľký podnik aspoň raz za štyri roky zaslať prevádzkovateľovi monitorovacieho systému elektronicky súbor údajov pre monitorovací systém energetickej efektívnosti v rozsahu podľa §31 ods. 1 písm. g štvrtého bodu
321/2014 Z. z. §32b ods. 2 veľký podnik do 30. septembra 2021 veľký podnik, ktorý zaviedol systém podľa §14 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) v znení účinnom od 1. januára 2021, pred 1 januárom 2021 oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému do 30. septembra 2021*

*Veľký podnik, ktorý len nedávno zaviedol systém podľa §14 ods. 1 písm. b) alebo písm. c)
(ISO 50001 certifikovaný systém energetického manažérstva alebo ISO 14001 certifikovaný systém environmentálneho manažérstva) nahlási túto skutočnosť emailom na audit@siea.gov.sk.

 

1) § 4 ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(5) Výrobca elektriny kombinovanou výrobou je povinný
a) vykonávať mesačnú bilanciu výroby a dodávky elektriny, výroby a dodávky tepla a využitie mechanickej energie vyrobenej kombinovanou výrobou,
b) predložiť sumárne ročné údaje získané z mesačných bilancií podľa písmena a) prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti podľa osobitného predpisu11aa) a úradu každoročne najneskôr do 25. januára za predchádzajúci kalendárny rok,
c) predložiť údaje o množstve plynu použitého na výrobu elektriny a výpočet množstva elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ak ide o kombinovanú výrobu veľkých výkonov, ktorá využíva plyn ako palivo, Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a úradu každoročne najneskôr do 25. januára za predchádzajúci kalendárny rok.

2) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 599/2009 Z.z.

3) § 3 písm. i) zákona č. 321/2014 Z. z.
― zúčastnený subjekt fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá sa dohodou o úspore energie zaviazala dosahovať úsporu energie alebo poskytovať informácie o svojich opatreniach na zlepšenie energetickej efektívnosti,

4) Do 30.11.2014: vyhláška MH SR č. 429/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri výkone energetického auditu, obsah písomnej správy a súbor údajov na monitorovanie efektívnosti pri používaní energie

5) informácie za predchádzajúci kalendárny rok o

a) počte poskytnutých podporných energetických služieb,
b) predpokladaných vplyvoch poskytnutých podporných energetických služieb na zlepšenie energetickej efektívnosti a na zvyšovanie úspor energie,
c) dosiahnutých úsporách energie poskytnutím podpornej energetickej služby,

6) informácie za predchádzajúci kalendárny rok o

a) počte poskytnutých garantovaných energetických služieb,
b) počte nových zmlúv o energetickej efektívnosti,
c) súhrnnom množstve úspor energie a finančných prostriedkov z poskytnutých garantovaných energetických služieb,

7)  ― okrem subjektov podľa § 26 zákona č. 321/2014 Z. z. (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ozbrojené sily Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Policajný zbor, Slovenská informačná služba a Národný bezpečnostný úrad), ak tieto údaje podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu.

8)  Do 30.11.2014: Metodické usmernenie zo dňa 24. februára 2010, č. 1532/2010-3400 ktorým sa ustanovujú podrobnosti k uplatneniu zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z.

9) ― poskytovatelia údajov do monitorovacieho systému sú povinní sledovať, vyhodnocovať a každoročne do 31. marca zaslať prevádzkovateľovi monitorovacieho systému súbor údajov o svojej celkovej spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok

― povinnosť sa nevzťahuje na poskytnutie údajov, ktoré podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu (zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.) alebo sú predmetom obchodného tajomstva.

10) § 3 písm. d) zákona č. 321/2014 Z. z.
― dodávateľ energie – dodávateľ elektriny, ktorý dodáva elektrinu koncovému odberateľovi elektriny, dodávateľ plynu, ktorý dodáva plyn koncovému odberateľovi plynu, alebo dodávateľ tepla, ktorý dodáva teplo koncovému odberateľovi tepla alebo ktorý dodáva teplo v teplej vode koncovému odberateľovi tepla,

11) § 7 ods. 1 a § 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

12) Do 30.11.2014: vyhláška MH SR č. 175/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o súbore údajov o odberateľoch alebo spotrebiteľoch energie

13) § 1 ods. 3 písm. c) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov:
c) výroba tepla v centrálnom zdroji tepla v budove, v ktorej spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome1a) alebo ním poverená osoba rozpočítava množstvo vyrobeného tepla konečným spotrebiteľom a vlastníci bytov a nebytových priestorov neprenajali centrálny zdroj tepla inej osobe,

14) Do 30.11.2014: vyhláška MH SR č. 428/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti a energetickej náročnosti

Tepelná mapa Slovenskej republiky

Podľa §6 odsek 5) zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti Ministerstvo hospodárstva SR zverejňuje na svojom webovom sídle Tepelnú mapu Slovenskej republiky. Tepelná mapa je nadstavbovým modulom monitorovacieho systému energetickej efektívnosti a pracuje s vybranými údajmi, ktoré nie sú predmetom ochrany údajov alebo obchodného tajomstva poskytovateľov údajov. Agregované údaje sú zobrazované nad mapou SR. Mapu pre Ministerstvo hospodárstva SR pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá je prevádzkovateľom monitorovacieho systému.