Zrušenie výzvy KaHR-21DM-1001

MHV SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) rozhodlo 16. 7. 2010 o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KaHR, Prioritná os 2 – Energetika, Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené (fyzicky doručené alebo odovzdané na poštovú prepravu) na SIEA do termínu zrušenia výzvy budú vrátené žiadateľom.

Podrobnejšie informácie k zrušenej výzve KaHR-21DM-1001.