Zmeny v Zákone o verejnom obstarávaní účinné od 27.2.2014

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast si dovoľuje dať do pozornosti informáciu, že prezident SR Ivan Gašparovič v pondelok 10. februára 2014 podpísal zákon z  28. januára 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Týmto zákonom boli  prijaté aj zmeny niektorých ustanovení  zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní, a to s účinnosťou od 27.2.2014.