Zmena č. 1 k výzve na predloženie národného projektu „Kapacity pre rozvoj udržateľnej energetiky a dekarbonizáciu regiónov“

SIEA ako sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko zverejnila dňa 14.3.2024 zmenu č.1 výzvy „Kapacity pre rozvoj udržateľnej energetiky a dekarbonizáciu regiónov“

Cieľom zmeny č. 1 výzvy na predloženie národného projektu s kódom PSK-SIEA-003-2023-NP-EFRR je spresnenie a doplnenie formulácií textu dokumentácie výzvy a odstránenie zrejmých nesprávností.

Znenie výzvy