Väčšina poukážok doručovaných priebežne je už preplatená

Takmer všetky poukážky z projektu Zelená domácnostiam, ktoré boli doručené a posúdené do konca mája, sú už preplatené. Preplácanie ostatných žiadostí doručených neskôr spomalia aj niektoré kontrolné činnosti.

„Aktuálne je uhradených 1723 poukážok v hodnote 3,6 milióna €. To je viac ako polovica z platných poukážok. Množstvo žiadostí o preplatenie zaslaných na poslednú chvíľu spôsobilo, že posudzovanie ostatných poukážok trvá dlhšie a aj 30 dňová lehota určená na preplatenie poukážok sa môže kvôli tomu predĺžiť,“ uviedol vedúci oddelenia komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Stanislav Jurikovič. V závislosti od termínu podania žiadosti môže byť preplatenie predĺžené aj o tri alebo štyri týždne.

Posun sa týka najmä domácností a zhotoviteľov, ktorí doručovali žiadosti až v posledných týždňoch platnosti poukážok a nereagovali na upozornenia, že odkladanie inštalácií môže spôsobiť komplikácie. Osobitne sú posudzované aj žiadosti, pri ktorých je zariadenie nainštalované v domácnosti prepojenej so zhotoviteľom. V týchto prípadoch je potrebná kontrola inštalácie na mieste a preverenie, či boli splnené všeobecné podmienky projektu vrátane podmienok uvedených v súvisiacich zmluvách. „Nepredpokladáme zásadné nedostatky, kontrola je skôr prevenciou, keďže nemusí vždy ísť o štandardný obchodný vzťah,“ zdôraznil Stanislav Jurikovič.

Preverujú sa aj žiadosti domácností, kde majú v rodinnom dome uvedené sídlo alebo prevádzku podnikatelia, pretože podpora je určená pre domácnosti, nie pre podnikateľov. Skúmať sa okrem iného bude, či uviedli pravdivé informácie o splnení podmienok oprávnenosti domácnosti týkajúcich sa právnických osôb a podnikateľských subjektov.

V projekte Zelená domácnostiam, prostredníctvom ktorého môžu domácnosti po prvý raz využívať európsku podporu formou národného projektu, je plánovaných niekoľko druhov kontrol. Prvé preverovanie v čase realizácie projektu, teda pred preplatením poukážky, už prebieha. Túto administratívnu kontrolu žiadostí o preplatenie poukážky môže zásadne urýchliť kompletná a správna fotodokumentácia. Finančné kontroly na mieste inštalácie sa vykonávajú, ak ich potreba vyplynie z posudzovania predložených dokumentov alebo v rámci náhodne vybranej vzorky.

Ďalšie kontroly sú v pláne pri monitorovaní projektu počas dvoch rokov od dátumu, ktorý je na doklade o inštalácii zariadenia a jeho uvedení do prevádzky. Kontrolovať sa bude náhodne vybraná vzorka inštalácií. Počas celého sledovaného dvojročného obdobia môžu byť kontroly SIEA vykonávané aj na základe riadne odôvodnených podnetov. Podľa príslušných zmlúv môžu kontroly súvisiace s využitím prostriedkov z európskych fondov u domácností a zhotoviteľov vykonávať aj ďalšie inštitúcie.

Zoznam zrealizovaných inštalácií, ku ktorým už boli preplatené poukážky, je zverejnený na stránke: www.zelenadomacnostiam.sk v časti Domácnosti/Zoznam inštalácií.