V Programe Slovensko je na energetické opatrenia k dispozícii 900 miliónov eur

Slovenská inovačná a energetická agentúra bude sprostredkovávať európsku podporu zameranú na zlepšovanie energetickej efektívnosti, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a rozvoj inteligentných energetických systémov v Programe Slovensko. Na tento účel je do roku 2029 vyčlenených viac ako 900 miliónov eur.

SIEA je popri ministerstvách jedinou implementačnou agentúrou v Programe Slovensko. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR oprávnilo SIEA poskytovať podporu pre časť cieľa 2 „Ekologické Slovensko pre budúce generácie“ zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť 18. mája 2023.

„Našou prioritou je v lete sprístupniť pomoc zameranú na obnovu verejných budov a na jeseň pomoc pre podniky. Zároveň robíme všetko preto, aby v tom čase pokračoval aj náš úspešný projekt Zelená domácnostiam vo všetkých regiónoch. Podobným spôsobom s jednoduchou administratívou plánujeme poskytovať aj poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov pre mikro, malé a stredné podniky,“  uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

V novom programovom období je pri využívaní európskych fondov kladený zvýšený dôraz na prvoradosť úspor energie, vnútorné prostredie budov a adaptačné opatrenia na zmenu klímy. Podmienky budú nastavené tak, aby podporené projekty „nespôsobovali významnú škodu“ a životné prostredie ovplyvňovali čo najmenej. Zmien však možno očakávať viac. Rozšíria sa formy podpory a jej zameranie. K tradičných dopytovo orientovaným výzvam pribudnú takzvané integrované územné investície, v rámci ktorých si regióny určia priority a sami vyberú strategické projekty. Pri analýze možností, ako zvýšiť energetickú sebestačnosť a stabilitu, im budú pomáhať odborníci v regionálnych energetických centrách.

Pomoc pre podniky už nebude obmedzená len na priemyselnú sféru, ale budú ju môcť čerpať podniky zo všetkých sektorov. Po novom bude oprávnené aj financovanie prieskumných projektov pre geotermálnu energiu a plánovaná je aj podpora pre aktívnych spotrebiteľov a energetické komunity. Vôbec po prvýkrát od spustenia štrukturálnych fondov na Slovensku bude SIEA administrovať aj pomoc určenú pre podniky a verejný sektor v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Slovenská inovačná a energetická agentúra je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR, implementáciou štrukturálnych fondov sa zaoberá od roku 2004.