V máji bude v Zelenej domácnostiam vyhlásené samostatné kolo pre tepelné čerpadlá a kotly na biomasu

V prvom polroku 2018 vyhlási Slovenská inovačná a energetická agentúra ešte tri kolá projektu Zelená domácnostiam pre zariadenia na výrobu tepla s celkovou alokáciou 8,1 milióna €. Májové kolo bude určené špeciálne pre tepelné čerpadlá a kotly na biomasu.

V pripravovaných kolách projektu Zelená domácnostiam môžu požiadať o poukážku iba domácnosti v mimobratislavských regiónoch. Podľa aktualizovaného harmonogramu budú v najbližšom 23. kole 17. apríla 2018 k dispozícii poukážky na zariadenia na výrobu tepla v hodnote 3 milióny €. Ďalšie kolo bude vyhlásené 22. mája 2018 s alokáciou 4 milióny € iba pre tepelné čerpadlá a kotly na biomasu. Prostriedky, ktoré budú po tomto kole k dispozícii, sa automaticky presunú do posledného kola v prvom polroku s termínom 26.júna 2018. To je určené pre všetky tri druhy tepelných zariadení a aktuálne je naň vyčlenených 1,1 milióna €.

„Sumy pre pripravované kolá boli navýšené o prostriedky, ktoré sa uvoľnili z prechádzajúceho obdobia. Dôvodom vyhlásenia samostatného kola pre tepelné čerpadlá a kotly na biomasu je zabezpečiť z vyčlenených prostriedkov čo najvyšší inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, čo je v súlade s hlavným cieľom projektu Zelená domácnostiam,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová. Kotly a čerpadlá k tomuto cieľu prispievajú podstatne viac. Pri ďalších dvoch podporovaných zariadeniach je totiž podpora na 1 kW výkonu vyššia. Momentálne je celkový inštalovaný výkon podporených zariadení pri preplatených poukážkach 86,3 MW.

„Vyčlenená suma pre špeciálne kolo bola stanovená tak, aby bolo jednoznačné, že je dostatočná na pokrytie dopytu. Aby mohlo o poukážku v tomto kole požiadať čo najviac domácností, predĺžime trvanie kola na72 hodín. Kolo tak bude uzatvorené najneskôr po danom termíne, prípadne skôr po prekročení vyčlenenej alokácie o 10 percent,“ upozornil vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Pri rozhodovaní o špeciálnom kole SIEA zohľadnila aj to, že kotly a čerpadlá slúžia v rodinných domoch ako hlavný zdroj vykurovania a pre mnohé je zabezpečenie tepla pred vykurovacou sezónou kľúčové. Samostatné kolo má znova pomôcť aj domácnostiam, ktoré využívajú staré neekologické kotly na uhlie, lebo na nové zariadenie nemajú dosť vlastných prostriedkov.

Z celkového rozpočtu pilotného projektu vo výške 45 mil. € boli doteraz preplatené poukážky v hodnote vyše 27 mil. €. Vďaka podpore z OP KŽP je tak už využívaných 12 186 zariadení. Z toho je 4 786 inštalácií slnečných kolektorov, 2 802 inštalácií fotovoltických panelov, 3 125 tepelných čerpadiel a 1 473 kotlov na biomasu. Do decembra 2018, kedy pilotný projekt končí, by malo v slovenských domácnostiach pribudnúť ešte 6 000 podporených zariadení.

Ak zostanú po prvom polroku voľné finančné prostriedky po nevyužitých poukážkach, SIEA vyhlási kolá pre zariadenia na výrobu tepla aj v letnom období. V druhom polroku je však zámer predovšetkým dokončovať inštalácie, aby mohli byť na jeseň preplatené posledné poukážky. Aktuálne už SIEA pripravuje pokračovanie projektu od roku 2019.