Upozornenie č. 2 k Výzve KaHR-13DM-0901

Vzhľadom na technické problémy v rámci verejného portálu ITMS upozorňujeme žiadateľov, ktorých žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len ŽoNFP“) sú zamerané na oprávnené aktivity podľa bodu G2, G4 a G5 Schémy pomoci na podporu inovácií, zavádzania systémov manažérstva kvality, ochrany priemyselných práv a zavádzania technických noriem do výrobnej praxe a služieb (ďalej len „Schéma pomoci“), že pri vypracovávaní ŽoNFP prostredníctvom verejného portálu ITMS ponuka merateľných ukazovateľov v rámci tabuľky č. 12 v súčasnosti neobsahuje nasledovné merateľné ukazovatele:

– Počet novozavedených noriem v rámci systému manažérstva kvality,

– Počet získaných certifikátorov/akreditácií,

– Počet novozavedených noriem do sústavy STN.

V tejto súvislosti je nevyhnutné, aby žiadatelia realizujúci projekty podľa bodu G2, G4 alebo G5 Schémy pomoci uviedli chýbajúce povinné merateľné ukazovatele výsledku (vrátane príslušných hodnôt) relevantné pre ich projekt do Prílohy č. 1 ŽoNFP – Opis projektu.

Žiadatelia môžu tabuľku priložiť ako záverečnú stranu k tlačenej verzii prílohy č. 1 ŽoNFP – Opis projektu, pričom elektronickú verziu tabuľky je zároveň potrebné doplniť aj k Opisu projektu do prílohy č. 3 ŽoNFP -Elektronické neprepisovateľné médium.

Pre tieto účely odporúčame použiť tabuľku, ktorú nájdete v priloženom dokumente. Vyplniť je potrebné len relevantné merateľné ukazovatele.

 

Tabuľka k Upozorneniu č. 2
Podrobnejšie informácie k Výzve KaHR-13DM-1001