Vrátiť sa na normálnu verziu

Najčastejšie otázky k Výzve KaHR-31DM-1401

ZVEREJNENÉ dňa 18.11.2014


OPRÁVNENOSŤ PROJEKTOVÉHO ZÁMERU


1. Je oprávnenou aktivitou rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia – hotela, ktorý v minulosti slúžil ako zariadenie cestovného ruchu, ale v súčasnosti je jeho prevádzka pozastavená?

Rekonštrukciu ubytovacieho zariadenia s cieľom obnovenia ubytovacích kapacít, pričom toto v minulosti neslúžilo ako zariadenie cestovného ruchu, resp. slúžilo ako zariadenie cestovného ruchu avšak medzičasom bola jeho prevádzka zrušená (napr. nefunkčná prevádzka, pozastavené prevádzkovanie, budova určená alebo využívaná na iný účel ako na služby v cestovnom ruchu), nie je možné považovať za oprávnenú aktivitu. Pod existujúcim objektom a zariadením cestovného ruchu sa rozumie zariadenie aktuálne v prevádzke.

 

2. Je súbežne s realizáciou oprávnených aktivít možné realizovať tiež neoprávnené aktivity z vlastných zdrojov (vytvorenie nových ubytovacích kapacít v rámci jednej budovy alebo oddeleného objektu), ak bude zo strany žiadateľa zabezpečená plná oddeliteľnosť neoprávnených výdavkov od oprávnených, t.j. rozpočet nebude obsahovať výdavky, ktoré by sa akýmkoľvek spôsobom súčasne týkali oprávnených aj neoprávnených aktivít?

Realizácia neoprávnených aktivít (vytvorenie nových ubytovacích kapacít) hradená v plnej miere z vlastných zdrojov žiadateľa je možná zároveň s realizáciou oprávnených aktivít oprávneného projektu v zmysle príslušnej príručky pre žiadateľa iba za podmienky, že výdavky vynaložené na oprávnenú časť sú jasne a plne oddeliteľné od neoprávnených výdavkov, resp. neoprávnenej aktivity, čím žiadna položka rozpočtu oprávnenej časti realizácie nebude v nijakej miere priamym alebo nepriamym spôsobom využitá pre vytvorenie nových ubytovacích kapacít. Pre overenie oprávnenosti musí byť zrejmá jasná oddeliteľnosť výdavkov (oprávnených a neoprávnených aktivít). Prípadné percentuálne alebo pomerné výpočty oprávnených výdavkov na neoprávnených aktivitách projektu (t.j. vybudovaní ubytovacích kapacít) nie sú akceptovateľné.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že realizácia nových ubytovacích kapacít z vlastných zdrojov žiadateľa spolu s oprávnenými aktivitami podporenými z NFP je možná iba pri zabezpečení plnej oddeliteľnosti oprávnených výdavkov od neoprávnenej aktivity a to napríklad takýmto spôsobom:

a) budova (v ktorej žiadateľ plánuje realizovať tiež neoprávnené aktivity z vlastných zdrojov –vytvorenie nových ubytovacích kapacít), v rámci ktorej je projekt realizovaný, bude vybudovaná celá z vlastných zdrojov žiadateľa, resp. už je vybudovaná. Všetky spoločné výdavky jednoznačne nezadefinovateľné ako oprávnené budú takto hradené z vlastných zdrojov žiadateľa (fasáda, strecha, vykurovanie, spoločné rozvody, a pod.). Predmetom projektu predloženého v rámci žiadosti o NFP bude realizácia samostatného zariadenia oprávnených aktivít (stravovacie zariadenie, wellness, a pod.), výdavky súvisiace s ktorým nebudú v nijakej miere priamym alebo nepriamym spôsobom využité pre vytvorenie a fungovanie neoprávnených aktivít projektu (nových ubytovacích kapacít);

b) neoprávnené aktivity (týkajúce sa v tomto prípade vytvorenia nových ubytovacích kapacít) budú realizované v rámci samostatne funkčnej budovy, čím v rozpočte predloženého projektu nebudú figurovať neoddeliteľné výdavky – spoločné pre oprávnené aj neoprávnené aktivity.

Ak vybudovanie nových ubytovacích kapacít nebude uvedené v projekte, hoci žiadateľ s realizáciou počíta, avšak projekt by obsahoval vyššie popísané neoddeliteľné výdavky slúžiace rovnako pre účely ubytovacieho zariadenia a táto skutočnosť bude následne zistená počas schvaľovacieho procesu alebo v priebehu implementácie – pôjde o porušenie podmienok oprávnenosti, resp. Zmluvy o poskytnutí NFP.

 

3. Je oprávnenou aktivitou nákup kosačky na kosenie lyžiarskeho svahu? Je oprávnenou aktivitou bager alebo podobné zariadenie, ktorým sa upravuje terén pre potreby jazdy na bicykloch alebo štvorkolkách, prípadne iné adrenalínové športy?

Nie, investičný majetok určený na údržbu a úpravu terénu a komunikácií nie je oprávneným výdavkom v rámci predmetnej výzvy, s výnimkou snežných pásových vozidiel na údržbu lyžiarskych tratí v zmysle príručky pre žiadateľa podľa písm. f) kapitoly 2.2 Oprávnenosť projektu.

 

4. Je kúpa kompy, resp. plavidla pre 20 osôb, ktoré bude slúžiť ako vyhliadková loď, oprávneným výdavkom? Je oprávneným výdavkom nákup snežných skútrov, bicyklov a pod.?

Nie, nakoľko v zmysle podmienok výzvy KaHR-31DM-1401 za oprávnené výdavky nie je možné považovať výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, s výnimkou zariadení uvedených v Schéme na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis), časť F. Oprávnené projekty, písm. f).

 

5. Je oprávnenou aktivitou rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky za účelom vytvorenia nových ubytovacích kapacít?

 

Aktivity projektu, ktorých realizáciou dôjde k vytvorenie nových ubytovacích kapacít, NEMôŽU byť v rámci výzvy KaHR-31DM-1401 považované za oprávnené, a to aj v prípade objektov kultúrneho a historického dedičstva (teda bez rozdielu, o aký objekt alebo zariadenie cestovného ruchu ide).

 

6. Je oprávnenou aktivitou vybudovanie umelej trávy, umelej dráhy na letné lyžovanie, umelého ľadu (klziska), športovo-rekreačného zariadenia?

Uvedenú aktivitu je možné v zmysle podmienok výzvy KaHR-31DM-1401zaradiť medzi oprávnené (viď kap. 2.2 Oprávnenosť projektu príslušnej Príručky pre žiadateľa), avšak pri splnení ostatných podmienok definovaných vo výzve, v tomto prípade však predovšetkým pri určení priamej väzby aktivity na poskytovanie služieb, resp. činností v cestovnom ruchu.

 

OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA


7. Je oprávnený žiadateľ, ktorý vznikol pred 1.1.2012, avšak následne prerušil, resp. zrušil svoju činnosť. V súčasnosti svoju činnosť obnovil, resp. chce obnoviť pre potreby podania Žiadosti o NFP. Pozn.: IČO zostáva nezmenené. (16)

Pozastavenie živnosti nemá vplyv na oprávnenosť žiadateľa z pohľadu splnenia podmienky termínu oprávnenosti na podnikanie a registrácie na území SR. Splnenie uvedeného kritéria žiadateľ podloží výpisom zo živnostenského registra SR s dátumom vzniku najneskôr k              1. januáru 2012.

Zrušenie živnostenského oprávnenia a jeho znovuzískanie po 1. januári 2012 nie je možné považovať za splnenie podmienky „Právna forma a dátum vzniku“ oprávnenosti žiadateľa, nakoľko žiadateľ nedokáže deklarovať dátum vzniku prostredníctvom výpisu zo živnostenského registra SR.


8. Je oprávneným žiadateľom spoločnosť, ktorej prevažujúca ekonomická činnosť (SK NACE) je iná ako je zameranie projektu?

Takúto spoločnosť je možné považovať za oprávnenú jedine v prípade, ak zameranie projektu bude súvisieť výlučne s vybranými činnosťami spojenými s cestovným ruchom podľa Všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách, t.j. nasledovné obchodné aktivity podľa SK NACE Rev. 2:

                                                

– SK NACE 55: Ubytovanie;
– SK NACE 56: Činnosti reštaurácií a pohostinstiev;
– SK NACE 90: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti;
– SK NACE 91: Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení;
– SK NACE 93: Športové, zábavné a rekreačné činnosti.

 

Žiadateľ je povinný uviesť SK NACE oblasti ekonomickej/hospodárskej činnosti, na ktorú sa projekt vzťahuje v sekcii 3 žiadosti o NFP – „Profil žiadateľa“.

Zároveň odporúčame, aby mal žiadateľ v predmete podnikania k termínu predloženia žiadosti o NFP zapísané činnosti, v rámci ktorých požaduje poskytnutie NFP, pričom musí spĺňať požiadavky stanovené právnymi predpismi, relevantnými pre konkrétny predmet podnikania.  V tejto súvislosti upozorňujeme, že skúsenosti podnikateľského subjektu v oblasti cestovného ruchu sú predmetom odborného hodnotenia.

 

ŽIADOSŤ O NFP A JEJ PRÍLOHY

Príloha č. 2 žiadosti o NFP – Dokumentácia k verejnému obstarávaniu

 

9. Aký dokument je potrebné predložiť v rámci prílohy č. 2, bod c.) „Dokument obsahujúci výdavky rozpočtu žiadosti o NFP a ich priradenie k vyhláseným VO (napr. predmetom žiadosti o NFP sú stavebné práce a nákup IKT vybavenia, ktoré nie je nevyhnutné na splnenie zmluvy na stavebné práce, a teda predmet žiadosti o NFP bude obstaraný dvoma zákazkami)“?

Môžeme v rámci tohto bodu predložiť Prílohu č. 4 – podrobný rozpočet projektu a jednotlivé výdavky priradiť k vyhláseným VO priamo vo formulári tohto rozpočtu?

 

Áno, v rámci tohto bodu prílohy č. 2 žiadosti o NFP je možné predložiť formulár prílohy č. 4 žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu a do tohto formuláru priradiť jednotlivé výdavky rozpočtu k vyhláseným VO. Žiadateľ má však povinnosť predložiť podrobný rozpočet v požadovanej forme aj v rámci Prílohy č. 4 žiadosti o NFP. V prípade, ak je predmet projektu obstarávaný v rámci jedného VO, môže žiadateľ nahradiť dokument podľa písm. c) čestným vyhlásením, kde túto informáciu uvedie.

 

Príloha č. 4 žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu

 

10. Žiadateľ nie je momentálne platcom DPH, avšak pred začiatkom fyzickej realizácie projektu bude platcom DPH. Môžeme už teraz uvádzať do rozpočtu sumy bez DPH, aby sme sa vyhli budúcej úprave rozpočtu a strate oprávnených výdavkov?

 

Rozpočet projektu ako aj ostatné prílohy žiadosti o NFP je nevyhnutné zostavovať podľa aktuálneho statusu žiadateľa ku dňu predloženia žiadosti o NFP, tzn. že v prípade rozpočtu neplatca DPH uvádza ceny s DPH, nakoľko DPH je v tomto prípade oprávneným výdavkom.

Žiadateľ o nenávratný finančný príspevok je však v procese implementácie povinný informovať Poskytovateľa o zmenách týkajúcich sa subjektu, t.j. aj o zmene statusu žiadateľa z neplatcu DPH na platcu DPH, čo bude mať za následok stratu DPH ako oprávneného výdavku.

 

11. Je potrebné zostaviť rozpočet projektu na úroveň položiek výkazu výmer aj v časti profesií (elektroinštalácie, vzduchotechnika, MAR a pod.) už pri predložení žiadosti o NFP alebo stačí, ak bude každá profesia premietnutá do stavebného rozpočtu v jednej sume a rozpočet na úrovni jednotlivých položiek sa doloží k zmluve  o poskytnutí NFP v prípade schválenia projektu?

 

Podrobný rozpočet  musí byť vždy vypracovaný na úrovni položiek zodpovedajúcich najnižšej detailnosti rozpočtu – detailnosť výkazu výmer, a to už pri predložení žiadosti o NFP

 

12. Je možné viacero položiek prílohy č. 4 ŽoNFP – rozpočet projektu s obstarávacou cenou nižšou ako 1700€  zaradiť do súboru hnuteľných veci, aby súčtom presiahol sumu 1700€ pre naplnenie definície dlhodobého hmotného majetku?

Príručka pre žiadateľa k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok uvádza, že pre splnenie podmienok oprávnenosti výdavku „samostatná hnuteľná vec nemôže byť súčasťou súboru hnuteľných veci, ktorý je definovaný v ods. 4, § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov“.


13. Je možné považovať za oprávnený výdavok samostatný kus interiérového zariadenia, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1700€, keďže podmienky výzvy stanovujú oprávnenosť výdavkov ako „vynaložených v súvislosti s obstaraním dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého nehmotného majetku a stavebných prác“?

Dlhodobý hmotný majetok je definovaný zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, pričom podľa § 22, ods. 2, písm. a)sa za odpisovaný hmotný majetok považujú samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok.

Pri účtovaní dlhodobého hmotného majetku účtovné jednotky vychádzajú z ustanovenia § 17, ods. 3, písm. b) opatrenia MF SR č. MF/24342/2007-74 v aktuálnom znení, ktorý hovorí, že ako dlhodobý hmotný majetok sa účtujú samostatné hnuteľné veci, alebo súbory hnuteľných vecí so samostatným technicko-ekonomickým určením, ktorých obstarávacia cena je v sume ustanovenej osobitným predpisom (zákon 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) pre dlhodobý hmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

V prípade, že obstarávacia cena majetku je nižšia ako 1700 €, ale doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, účtovná jednotka môže o takomto majetku účtovať ako o dlhodobom hmotnom majetku a to v nadväznosti na ustanovenie§17, ods. 5 opatrenia MF SR č. MF/24342/2007-74 v aktuálnom znení, ktoré hovorí: Ako dlhodobý hmotný majetok možno účtovať aj drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako suma ustanovená osobitným predpisom (zákon 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) pre dlhodobý hmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

V nadväznosti na vyššie uvedené ustanovenia zákonov, ustanovenia vnútornej účtovnej smernice prijímateľa a pri dodržaní všetkých podmienok definovaných príslušnými zákonmi a príručkou pre žiadateľa môže byť samostatný kus interiérového zariadenia (samostatne hnuteľná vec), ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1700€ považovaný za oprávnený výdavok.

Príloha č. 8 žiadosti o NFP – Účtovná závierka

 

14. Ako postupovať v prípade, že si žiadateľ uplatňuje paušálne výdavky, teda nezostavuje účtovnú závierku, čo predloží v rámci povinnej prílohy č. 8 – Účtovná závierka? Môže ju nahradiť čestným vyhlásením o nerelevantnosti prílohy?

Vo formulári žiadosti o nenávratný finančný príspevok, tabuľka 3, časť Vedenie účtovníctva, žiadateľ označí možnosť „jednoduché“. Žiadateľ v rámci povinnej prílohy č. 8 k Žiadosti o poskytnutie NFP predloží Daňové priznanie overené daňovým úradom  za posledné ukončené účtovné obdobie.

Príloha č. 11 žiadosti o NFP – Doklad preukazujúci vlastnícky alebo iný právny vzťah žiadateľa oprávňujúci žiadateľa užívať všetky nehnuteľnosti, ktoré súvisia s realizáciou projektu.

 

15. Akým spôsobom žiadateľ naplní podmienku poskytnutia pomoci, ktorá znie: „preukázanie vlastníckeho alebo iného užívacieho práva k nehnuteľnostiam, kde sa bude projekt realizovať a to na obdobie od začatia prác na projekte do uplynutia obdobia udržateľnosti projektu“ v prípade, ak je predmetom projektu obstaranie snežného pásového vozidla (ratraku) alebo turniketov k lanovke alebo vleku alebo zasnežovacie zariadenie.

Žiadateľ preukazuje vlastnícke alebo iné užívacie právo ku všetkým nehnuteľnostiam, resp. parcelám pozemkov, na ktorých, resp. v súvislosti s ktorými bude tento majetok (aj ratrak, turnikety, zasnežovacie zariadenie) využívaný pre účely poskytovania služieb cestovného ruchu.

Oprávnená aktivita totižto znie: „obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ktorý je využívaný na poskytovanie služieb cestovného ruchu

 

Vychádzajúc z definície vyššie oprávnenou aktivitou projektu môže byť obstaranie dlhodobého majetku iba za podmienky jeho využívania na poskytovanie služieb cestovného ruchu, a teda považujeme za nevyhnutné splnenie podmienky poskytnutia pomoci: „preukázanie vlastníckeho alebo iného užívacieho práva k nehnuteľnostiam, kde sa bude projekt realizovať a to na obdobie od začatia prác na projekte do uplynutia obdobia udržateľnosti projektu.“

V tejto súvislosti je nevyhnutné, aby aj pri obstaraní dlhodobého hmotného majetku (hnuteľného aj nehnuteľného) žiadateľ preukázal vlastnícke alebo iné užívacie práva k nehnuteľnostiam spôsobom definovaným príručkou pre žiadateľa – v tomto prípade k všetkým pozemkom / parcelám zariadenia, v ktorom bude služba cestovného ruchu prostredníctvom obstaraného dlhodobého hmotného majetku poskytovaná (napr. lyžiarskeho strediska).

Cieľom pomoci v rámci príslušnej výzvy je vytváranie podmienok pre rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu prostredníctvom zvýšenia kvality a komplexnosti poskytovaných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím a v rámci toho obnova a rozvoj kultúrneho, historického a prírodného dedičstva súvisiaceho s aktivitami cestovného ruchu. Predložená žiadosť o nenávratný finančný príspevok bude tiež podľa uvedeného kritéria týkajúceho sa komplexnosti služieb posudzovaná v rámci fázy odborného hodnotenia.

Príloha č. 12 žiadosti o NFP – Doklad v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)


16. Ako postupovať v prípade, že stavebné povolenie je vydané na iného stavebníka ako je žiadateľ, napr. na predchádzajúceho majiteľa nehnuteľnosti? Vlastnícke vzťahy nehnuteľností sú vysporiadané a deklarované Listom vlastníctva. Je možné predložiť takéto stavebné povolenie?

V zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), § 70, žiadateľ môže v rámci povinnej prílohy č. 12 k Žiadosti o NFP predložiť Stavebné povolenie vystavené aj na predchádzajúceho majiteľa nehnuteľnosti, pričom však musí byť naplnené znenie predmetnej časti stavebného zákona.

Príloha č. 13 žiadosti o NFP – Vizuálne spracovanie projektu

 

17. Čo je potrebné predložiť v rámci prílohy č. 13 „Vizuálne spracovanie projektu“? Je nevyhnutné predložiť celú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie? V akej mierke je potrebné predkladať technickú štúdiu?

 

Nie, v rámci predmetnej prílohy nie je potrebné predložiť celú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie. Žiadateľ v rámci tejto prílohy predkladá najmä výkresovú časť projektovej dokumentácie, základné rezy a pôdorysy stavby. Mierka technickej štúdie nie je zadefinovaná. Dokumenty je potrebné predložiť tak, aby boli čitateľné a aby bolo na ich základe možno posúdiť súlad zrealizovaného projektu oproti plánu deklarovanému v žiadosti o NFP.

 

UPOZORNENIE:

 

Vzhľadom na obmedzený časový priestor pre realizáciu projektu z dôvodu blížiaceho sa konca  obdobia oprávnenosti výdavkov (31. decembra 2015) dôrazne vyzývame žiadateľov, aby pri príprave ich projektu (najmä jeho rozpočtu – príloha č.4 žiadosti o NFP) a v rámci prípravy verejného obstarávania dôsledne zohľadnili v rámci žiadosti o NFP všetky súčasné aj budúce potreby pre úspešnú a kvalitnú realizáciu projektu.  Akékoľvek zmeny projektu po jeho schválení budú z dôvodu krátkeho časového úseku pre realizáciu projektu výrazne obmedzené,  časová náročnosť zmenových konaní neumožní na strane poskytovateľa schvaľovanie väčšiny typov doteraz bežne administrovaných zmien pri predchádzajúcich výzvach, čo by mohlo mať negatívny dopad na projekty, pri príprave ktorých neboli dostatočne zohľadnené aktuálne a budúce aspekty realizácie.

Rovnako pripomíname, že v prípade potreby zmeny v uzatvorenej zmluve s úspešným uchádzačom je prijímateľ povinný zohľadniť ustanovenie § 10a zákona č. 25/2006 Z.z. Zároveň je potrebné mať na zreteli, že dodatok k zmluve uzatvorenej na základe výsledku verejného obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia alebo jeho časti, je možné uzatvoriť len za podmienky právoplatného rozhodnutia Rady úradu (pre verejné obstarávanie), ktorá rozhodne o návrhu v lehote 90 dní od doručenia úplného návrhu. Tiež upozorňujeme žiadateľov na dôsledné aplikovanie príslušných ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. pri realizácii verejného obstarávania a plnenie si všetkých zákonných povinností, ktoré z neho vyplývajú. Odporúčame Prijímateľom sledovať metodické usmernenia, výkladové stanoviská, rozhodnutia, resp. najčastejšie nedostatky pri verejnom obstarávaní, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie publikuje na svojej stránke www.uvo.gov.sk a vrátane prípadných usmernení k plánovanému spusteniu elektronického trhoviska.