Vrátiť sa na normálnu verziu

Harmonogram výziev implementovaných SIEA

 

2023

Program Slovensko

Termíny pripravovaných výziev sú uvedené harmonograme Programu Slovensko.

Plánovaný dátum vyhlásenia/
ukončenia
Opatrenie Programu SlovenskoIndikatívna alokácia v €

22.12.2023

otvorená

2.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti budov

2.2.2. Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou

PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR

Oprávnený typ akcie:
Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov a podpora zariadení využívajúcich OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov.

Oprávnené územie: celé územie SR

133 700 001 pre opatrenie 2.1.2

10 000 000 pre opatrenie 2.2.2

Operačný program Kvalita životného prostredia

Plánovaný dátum vyhlásenia/
ukončenia
Opatrenie / Podopatrenie OP Kvalita životného prostrediaIndikatívna alokácia v €

11.8.2023

uzatvorená 11.9.2023

4.1.1. Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

OPKZP-PO4-SC411-2023-82

Oprávnená aktivita B:
Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na
výrobu elektriny v podnikoch; (schéma štátnej pomoci)

Oprávnené územie: územie menej rozvinutých regiónov SR

5 000 000

7.2.2023

uzatvorená
31.5.2023

4.1.1. Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Kód: OPKZP-PO4-SC411-2023-80

Oprávnená aktivita B: Výstavba zariadení na:
– využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Oprávnené územie: územie menej rozvinutých regiónov SR
Oprávnení žiadatelia:
– subjekty ústrednej správy
– subjekty územnej samosprávy
– verejnoprávne ustanovizne

5 300 000
 

2022

Operačný program Kvalita životného prostredia

Plánovaný dátum vyhlásenia/
ukončenia
Opatrenie / Podopatrenie OP Kvalita životného prostrediaIndikatívna alokácia v €

29.3.2022

uzatvorená 30.11.2022

4.1.1. Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

kód OPKZP-PO4-SC411-2022-74

Oprávnená aktivita B: Výstavba zariadení na:
– výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE, prípadne aj v kombinácii s jeho distribučnou sieťou a/alebo čerpacou stanicou vodíkovej mobility v súlade so zameraním EZD; (schéma štátnej pomoci)

Oprávnené územie: územie menej rozvinutých regiónov SR

15 000 000

22.12.2022

uzavretá 14.4.2023

4.1.1. Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

kód OPKZP-PO4-SC411-2022-79

Oprávnená aktivita B:
Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na
výrobu elektriny v podnikoch; (schéma štátnej pomoci)

Oprávnené územie: územie menej rozvinutých regiónov SR

21 000 000

20.7.2022

uzavretá 10.10.2022

4.5.1 Rozvoj  účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom   založených   na dopyte  po  využiteľnom teple

Kód: OPKZP-PO4-SC451-2022-75

Oprávnená aktivita A:Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla, schéma štátnej pomoci

Oprávnené územie: územie menej rozvinutých regiónov – iba okresy Prievidza  a Partizánske

15 000 000

2021

Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Plánovaný dátum vyhlásenia/
ukončenia
Opatrenie / Podopatrenie OP Kvalita životného prostrediaIndikatívna alokácia v €

19.11.2021

uzavretá 30.6.2022

4.5.1 Rozvoj  účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom   založených   na dopyte  po  využiteľnom teple

Kód: OPKZP-PO4-SC451-2021-73

Oprávnená aktivita A:Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla, schéma štátnej pomoci

Oprávnené územie: územie menej rozvinutých regiónov – iba okresy Prievidza  a Partizánske

15 000 000

13.7.2021

uzavretá 30.6.2022

4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Kód: OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Oprávnená aktivita A: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Oprávnené územie: územie menej rozvinutých regiónov SR

75 000 000
Harmonogram výziev OP KŽP podlieha aktualizácii v prípade, ak dôjde k posunu vyhlásenia výzvy zaradenej v harmonograme o viac ako 2 mesiace alebo ak dôjde k vecným zmenám uvádzaným v harmonograme.

2020

Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Plánovaný dátum vyhlásenia/
ukončenia
Opatrenie / Podopatrenie OP Kvalita životného prostrediaIndikatívna alokácia v €
vyhlásená
22.5.2020
uzavretá 31.5.2021

4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2020-63

Aktivita A: Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív

Aktivita B: Výstavba zariadení na: využitie slnečnej energie na výrobu tepla, využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla; využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom; výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd

schéma pomoci de minimis

10 000 000
 

Harmonogram výziev OP KŽP podlieha aktualizácii v prípade, ak dôjde k posunu vyhlásenia výzvy zaradenej v harmonograme o viac ako 2 mesiace alebo ak dôjde k vecným zmenám uvádzaným v harmonograme.

2019

Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Plánovaný dátum vyhlásenia/
ukončenia
Opatrenie / Podopatrenie OP Kvalita životného prostrediaIndikatívna alokácia v €

vyhlásená 18.12.2019

uzavretá  29.4.2022

4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2019-60

Aktivita B: Výstavba , rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym  tepelným príkonom 20 MW, schéma štátnej pomoci

20 000 000
vyhlásená
29.3.2019
uzavretá
31.10.2019

 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného  zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2019-50

Aktivita A: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

30 000 000
vyhlásená
2.8.2019
uzavretá 31.7.2020

 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53

Oprávnená aktivita C: Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

 5 000 000

vyhlásená 18.12.2019

uzavretá 30.6.2022

4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2019-61

Aktivita B: Výstavba zariadení na: využitie vodnej energie, využitie slnečnej energie na výrobu tepla, využitie aeroterm., hydroterm., alebo geoterm. energie s použitím tepelného čerpadla, využitie geotermál. energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v  kombinácii s tepelným čerpadlom, výrobu a energ. využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd, schéma štátnej pomoci

20 000 000

vyhlásená 18.12.2019

uzavretá 31.12.2021

4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2019-59

Aktivita B: Implementácia opatrení z energetických auditov, schéma pomoci de minimis

10 000 000

vyhlásená 21.11.2019

uzavretá 31.5.2021

4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2019-57

Aktivita A: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla, schéma pomoci de minimis

10 000 000

*Výzva presunutá z Indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2018, verzia 5

Harmonogram výziev OP KŽP podlieha aktualizácii v prípade, ak dôjde k posunu vyhlásenia výzvy zaradenej v harmonograme o viac ako 2 mesiace alebo ak dôjde k vecným zmenám uvádzaným v harmonograme.

2018

Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

 

Plánovaný dátum vyhlásenia/
ukončenia
Opatrenie / Podopatrenie OP Kvalita životného prostrediaIndikatívna alokácia v €

5/2018

otvorená do vyčerpania alokácie

výzva uzavretá 30.8.2019

4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Aktivita B: Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla; využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom; výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd
19 156 500

20.12.2018

výzva uzavretá

31.1.2022

 

4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

Aktivita B: Implementácia opatrení z energetických auditov

50 000 000

21.12.2018

otvorená do vyčerpania alokácie

uzavretá 28.6.2019

4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2018-48
Aktivita A: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
50 000 000

vyhlásená 6.4.2018

otvorená do vyčerpania alokácie

uzavretá 30.9.2019

4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2018-39

Aktivita A: Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky

7 000 000

10/2018

otvorená do vyčerpania alokácie

4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území

Aktivita C: Rozvoj energetických služieb na regionálnej  a miestnej úrovni

5 000 000

11/2018

otvorená do vyčerpania alokácie

4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Aktivita A: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

30 000 000


2017

Operačný program Výskum a inovácie

Sprostredkovateľským orgánom je Ministerstvo hospodárstva SR

Plánovaný dátum vyhlásenia/
ukončenia
Opatrenie / Podopatrenie OP Výskum a inovácieIndikatívna alokácia v €
07/2017
otvorená
do vyčerpania alokácie
1. Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Špecifický cieľ 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
Zameranie výzvy: Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja
200 000 000
07/2017
otvorená
do vyčerpania alokácie
2. Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji
Špecifický cieľ 2.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji
Zameranie výzvy: Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v Bratislavskom kraji
17 000 000
07/2017
otvorená
do vyčerpania alokácie

3. Posilnenie rastu a konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Špecifcký cieľ 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Zameranie výzvy: Podpora zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP

5 000 000
10/2017
otvorená
do vyčerpania alokácie
1. Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Špecifický cieľ 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
Zameranie výzvy: Podpora výskumných a vývojových aktivít v podnikoch alebo v zoskupeniach podnikov
 100 000 000
11/2017
otvorená
do vyčerpania alokácie

1. Podpora výskumu, vývoja a inovácií

2. Podpora výskumu vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji
Špecifický cieľ 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Špecifický cieľ 2.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji

Zameranie výzvy: Podpora sieťovania podnikov

 25 000 000
11/2017
otvorená
do vyčerpania alokácie
3. Posilnenie rastu a konkurencieschopnosti MSP
Špecifický cieľ 3.1.1 Nárast vzniku nových konkurencieschopných MSPZameranie výzvy: Podpora sieťovania neformálnych investorov pri financovaní úvodných fáz podnikateľského cyklu
2 000 000
12/2017
otvorená
do vyčerpania alokácie

3. Posilnenie rastu a konkurencieschopnosti MSP

Špecifický cieľ 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Zameranie výzvy: Podpora rozvoja alternatívnych foriem podnikania

5 400 000

Harmonogram výziev OP VaI podlieha aktualizácii v prípade, ak dôjde k posunu vyhlásenia výzvy zaradenej v harmonograme o viac ako dva mesiace alebo ak dôjde k vecným zmenám uvádzaným v harmonograme.

 

Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Plánovaný dátum vyhlásenia/
ukončenia
Opatrenie / Podopatrenie OP Kvalita životného prostrediaIndikatívna alokácia v €
2/2017
otvorená do vyčerpania alokácie
uzavretá 28.2.2018
4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Aktivita A: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Výzva OPKZP-PO4-SC431-2017-19
120 000 000
03/2017
otvorená
do vyčerpania alokácie
uzavretá 30.4.2018
4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple
Aktivita A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla
Výzva OPKZP-PO4-SC451-2017-20
130 000 000

10/2017

otvorená do vyčerpania alokácie

4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Aktivita A. Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív

22 500 000
10/2017
otvorená do vyčerpania alokácie
4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Aktivita B: Výstavba zariadení na: výrobu biometánu;  využitie vodnej energie; využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla; využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom; výrobu a energetické využívanie bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd
19 156 500
7/2017
otvorená do vyčerpania alokácie
uzavretá 28.6.2019
4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie OZE v podnikoch
Aktivita A: Zabezpečenie energetických auditov v MSP
Aktivita B: Implementácia opatrení z energetických auditov
40 000 000

10/2017

otvorená do vyčerpania alokácie

4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

Aktivita B: Implementácia opatrení z energetických auditov

50 000 000
10/2017
otvorená
do vyčerpania alokácie
4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Aktivita A: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
110 000 000
10/2017
otvorená
do vyčerpania alokácie
4.4.1 Zvyšovanie  počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území
Aktivita A: Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky.
10 000 000
12/2017
otvorená
do vyčerpania alokácie
4.4.1 Zvyšovanie  počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území
Aktivita B. Zavádzanie systémov energetického manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre enviromentálne manažérstvo a audit (EMAS)
3 000 000

Harmonogram výziev OP KŽP podlieha aktualizácii v prípade, ak dôjde k posunu vyhlásenia výzvy zaradenej v harmonograme o viac ako dva mesiace alebo ak dôjde k vecným zmenám uvádzaným v harmonograme.

2016

Operačný program Výskum a inovácie

Sprostredkovateľským orgánom je Ministerstvo hospodárstva SR, administráciu výziev zabezpečuje SIEA

Plánovaný dátum vyhlásenia/
ukončenia
Opatrenie / Podopatrenie OP Výsum a inovácieIndikatívna alokácia v €
Otvorená 02.08.2016
uzavretá
16.05.2017

Špecifický cieľ 1.2.2-02: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Výzva OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02

Podpora inovácií a technologického transferu

300 000 000
Otvorená 26.02.2016
zrušená
18.05.2016

Špecifický cieľ 1.2.2-01: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Výzva OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01

Podpora inovácií a technologického transferu

75 000 000
Otvorená 22.11.2016
uzavretá
15.08.2017

Špecifický cieľ 3.1.1-03: Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP

Výzva OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03
Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve a podpory zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov
Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou

30 000 000
Otvorená 22.11.2016
uzavretá
15.08.2017

Špecifický cieľ 3.3.1-04: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Výzva OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04
Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb
Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou

40 000 000
 

2015

Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

 
Dátum
vyhlásenia/
ukončenia
Opatrenie / Podopatrenie OP Kvalita životného prostrediaIndikatívna
alokácia v €
7.12.2015
26.10.2016
Výzva pre Opatrenie 4.3.1 Zníženie spotreby energie
pri prevádzke verejných budov
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6
Aktivita A: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
150 000 000

 Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (2007-2013)

2014

Dátum vyhlásenia/
ukončenia
Opatrenie / Podopatrenie OP KaHRIndikatívna alokácia
30.4.2014
do vyčerpania alokácie/
do 30.9.2015
Výzva pre Opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva
Podpora budovania a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce
Výzvu KaHR-22VS-1501 administruje MH SR
50 000 000 €
23.9.2014
13.1.2015
Výzva pre Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane
výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na podporu efektívneho využívania energie
Schéma na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich (schéma pomoci de minimis)
Výzva KaHR-21DM-1402
 3 000 000€
12.9.2014  11.12.2014Výzva pre Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom
ruchu
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis)Výzva KaHR-31DM-1401
  8 000 000€

24.6.2014

22.9.2014

Výzva pre Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na podporu efektívneho využívania energie

Schéma na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich (schéma pomoci de minimis)

Výzva KaHR-21DM-1401

  5 000 000€

2013

Dátum vyhlásenia/
ukončenia
Opatrenie / Podopatrenie OP KaHRIndikatívna alokácia v €

22.02.2013

10.06.2013

Výzva pre Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery

1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Schéma na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 3

Výzva KaHR-111DM-1301

40 000 000

24.05.2013

22.08.2013

Výzva pre Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci

Výzva KaHR-21SP-1301

21 200 000
 

2012

Dátum vyhlásenia/
ukončenia
Opatrenie / Podopatrenie OP KaHRIndikatívna alokácia v €
31.08.2012
31.01.2013
Výzva pre Opatrenie 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch
Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v znení dodatku č. 4
Výzva KaHR-13SP-1201
34 000 000
24.02.2012
28.05.2012
Výzva pre Podopatrenie 1.1.3 – Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách Schéma na podporu medzinárodnej spolupráce (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 2, DM – 5/2008
Výzva KaHR-113DM-1201
3 000 000

29.02.2012

04.06.2012

Výzva pre Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci (v znení dodatku č. 3 vrátane príloh)

Výzva KaHR-21SP-1201 bola dňa 21. marca 2012 zrušená

34 000 000

23.03.2012

25.06.2012

Výzva pre Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike 
Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci (v znení dodatku č. 3 vrátane príloh)
Výzva KaHR-21SP-1202 bola dňa 3. mája 2012 zrušená
34 000 000

21.12.2012

26.04.2013

Výzva pre Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery

1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách v znení dodatku č. 7

Výzva KaHR-111SP-1201

110 000 000


2011

Dátum vyhlásenia /ukončeniaOpatrenie / Podopatrenie OP KaHRIndikatívna alokácia v €
30.09.2011
29.02.2012
Výzva pre Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu 
Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu
Výzva KaHR-111SP/LSKxP-1101
18 500 000
16.12.2011
19.03.2012
Výzva pre Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov 
Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách
Výzva KaHR-111SP-1101
44 000 000
 

2010

Dátum vyhlásenia/
ukončenia
OpatrenieIndikatívna alokácia v €
25.01.2010
11.05.2010
Výzva pre Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov 
Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách
Výzva KaHR-111SP-1001
39 000 000
15.03.2010
28.06.2010
Výzva pre Opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva 
Podpora budovania a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce
Výzva KaHR-22VS-1001
36 400 000
26.04.2010
26.10.2011
Výzva pre Opatrenie 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch 
Schéma štátnej pomoci na podporu aplikovaného výskumu a vývoja smerovaného do inovácií
Výzva KaHR-13SP-1001
51 226 064
03.05.2010
02.08.2010
Výzva pre Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike 
Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja (de minimis) –
Výzva KaHR-21DM-1001 bola dňa 16. júla 2010 zrušená
14 112 113


2009

Dátum vyhlásenia/
ukončenia
Opatrenie
Indikatívna alokácia v €
04.05.2009
Výzva pre Podopatrenie 1.1.1 – Inovácie a technologické transfery 
Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách
Výzva KaHR-111SP-0901 bola dňa 1. júna 2009 zrušená
85 000 000
04.05.2009
03.08.2009
Výzva pre Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike 
Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja
(schéma pomoci de minimis)
Výzva KaHR-21DM-0901
15 000 000

03.08.2009
02.12.2009

Výzva pre Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov 
Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách
Výzva KaHR-111SP-0902
124 905 887

03.09.2009
27.01.2010

Výzva pre Opatrenie 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch 
Schéma na podporu inovácií, zavádzania systémov manažérstva kvality, ochrany priemyselných práv a zavádzania technických noriem do výrobnej praxe a služieb (schéma pomoci de minimis)
Výzva KaHR-13DM-0901
15 000 000
26.10.2009
22.03.2010
Výzva pre Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike 
Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci
Výzva KaHR-21SP-0901
57 000 000


2008

Dátum vyhlásenia
Opatrenie
Indikatívna alokácia v Sk
12.03.2008
2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike 
Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja
(schéma pomoci de minimis)
Výzva KaHR-21DM-0801
700 000 000
31.03.2008
1.1.1 – Inovácie a technologické transfery 
1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách
Výzva KaHR-111SP-0801
1 500 000 000
11.08.2008
Výzva pre Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci
Výzva KaHR-21SP-0801
2 500 000 000
16.09.2008
2.2 – Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky 
Podpora úspor energie rekonštrukciou verejného osvetlenia
Výzva KaHR-22VS-0801
700 000 000
19.12.2008
1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch 
Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja
Výzva KaHR-13SP-0801
2 500 000 000