Skúšky odbornej spôsobilosti v energetike – plyn

OZNÁMENIE

o konaní skúšok odbornej spôsobilosti v energetike

Podľa § 4a zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 368/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí na skúšku odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti

sa budú konať skúšky odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike

v budove Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

dňa 7. mája 2010 o 8:30

na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


  • výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu,
  • prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy,
  • prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob,
  • prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka.