Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora

 

OZNÁMENIE

o konaní skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora

 

Podľa § 9 ods. 6 zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z., v znení zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa budú konať skúšky na získanie

„Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora“

v dňoch 11., 12. a 13. decembra 2012 o 9:00

v Banskej Bystrici na pracovisku SIEA, Rudlovská cesta 53

 

Upozorňujeme prihlásených záujemcov, že na skúšku budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí splnia podmienky uvedené vo vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej Republiky č. 587/2009 Z. z. a do 11.11.2012 doručia na našu adresu taktiež vzorovú správu z energetického auditu.

 

Podrobnejšie informácie o skúškach odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora