Prezentácie z konferencie Environmentálna efektívna a obnoviteľná energetika


Viac ako 150 zástupcov úradov a spoločností, ktoré pôsobia v oblasti energetických zdrojov a ochrany ovzdušia, sa zúčastnilo odbornej konferencie Enviromentálna efektívna a obnoviteľná energetika 13. – 14. júna 2012 v Hornom Smokovci.

Podujatie zorganizovala SIEA v spolupráci s Asociáciou priemyselnej ekológie na Slovensku v rámci projektu odborného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Témy, na ktoré sa konferencia zamerala, sa týkali predovšetkým možností zvyšovania energetickej efektívnosti a nových predpisov pri ochrane ovzdušia a monitorovaní emisií.  

DSCF9560.jpgDSCF9543.jpgDSCF9589.jpgDSCF9601.jpgDSCF9626.jpgDSCF9646.jpgDSCF9506.jpgDSCF9522.jpg
Prezentácie
BLOK: Ako ďalej v energetike?

Obnoviteľné zdroje energie – myslieť globálne, konať lokálne – Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Energetická efektívnosť – očakávané zmeny – Jozef Chudej, Ministerstvo hospodárstva SR
Energetické audity – príspevok k ochrane ovzdušia – Pavol Kosa, Slovenská inovačná a energetická agentúra

BLOK: Nové predpisy pri ochrane ovzdušia a monitorovaní emisií

Smernica 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách – nový zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania, BAT a BREF – Katarína Jankovičová, Ministerstvo životného prostredia SR
Transpozícia Smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách do právneho poriadku SR – navrhované zmeny a doplnenia zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší – Branislav Rosa, Ministerstvo životného prostredia SR
Nová právna úprava pre veľké spaľovacie zariadenia podľa smernice 2010/75/EÚ – Zuzana Kocunová, Ministerstvo životného prostredia SR
Návrh novej vyhlášky o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí – Jozef Bocko, Ministerstvo životného prostredia SR

 

BLOK: Prevádzka energetických zariadení a ochrana ovzdušia

Cesta k dodržaniu emisných limitov využívaním obnoviteľných zdrojov energie – Miroslav Kadlec, Martinská teplárenská, a. s.
Vplyv nových právnych predpisov na podmienky, požiadavky a postupy výkonu oprávnených technických činností – Martin Motaj, MM-TEAM
Dopady smernice o priemyselných emisiách na prevádzkovateľov veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia – Július Jankovský, Apertis, s. r. o.
Ekologizácia energetického zdroja – Marcel Hrobárik, Žilinská teplárenská, a. s
Praktické skúsenosti z prevádzky kotlov spaľujúcich drevné pelety – Pavol Lenhart, Biomasa, z. p. o.
Sú všetky opatrenia na znižovanie emisií znečisťujúcich látok energeticky efektívne? – Jozef Šoltés, NES, a. s.

 

Podujatie sa konalo v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.