Banská Bystrica

Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie pravidelnej kontroly vykurovacích systémov

OZNÁMENIE

 

o konaní skúšky odbornej spôsobilosti na pravidelnú kontrolu vykurovacích systémov.

Podľa § 8 zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 44/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu skúšky, priebehu skúšky, činnosti a zložení skúšobnej komisie na získanie odbornej spôsobilosti na výkon pravidelnej kontroly vykurovacích systémov a pravidelnej kontroly klimatizačných systémov sa bude konať skúška odbornej spôsobilosti na kontrolu vykurovacích systémov

 

dňa 27. novembra 2019 o 9:00

v Banskej Bystrici na pracovisku SIEA, Rudlovská cesta 53.

 

Podrobnejšie informácie o skúškach odbornej spôsobilosti na vykonávanie pravidelnej kontroly vykurovacích systémov