Banská Bystrica

Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie pravidelnej kontroly klimatizačných systémov

OZNÁMENIE

o konaní skúšky odbornej spôsobilosti na pravidelnú kontrolu klimatizačných systémov.

Podľa § 8 zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 44/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu skúšky, priebehu skúšky, činnosti a zložení skúšobnej komisie na získanie odbornej spôsobilosti na výkon pravidelnej kontroly vykurovacích systémov a pravidelnej kontroly klimatizačných systémov sa bude konať skúška odbornej spôsobilosti na kontrolu klimatizačných systémov

dňa 7. decembra 2023 o 9.00 hod.

 v Banskej Bystrici v budove Úradu priemyselného vlastníctva, Švermova 43.

Presný termín skúšky, na ktorý sa má uchádzač dostaviť bude uvedený v pozvánke, ktorá mu bude zaslaná na mailovú adresu uvedenú v jeho žiadosti o účasť na skúške.

Podrobnejšie informácie o skúškach odbornej spôsobilosti na pravidelnú kontrolu klimatizačných systémov.