Bratislava

Oznámenie o konaní aktualizačnej odbornej prípravy pre energetických audítorov

 

Na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva č. 31/2014 z 15. decembra 2014 vykonáva Slovenská inovačná a energetická agentúra aktualizačnú odbornú prípravu pre energetických audítorov, zapísaných v zozname energetických audítorov podľa § 12 ods. 1 zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Aktualizačná odborná príprava pre energetických audítorov sa bude konať

dňa 3. decembra 2019 o 10.00 hod.

 

Podrobnosti o mieste a čase konania aktualizačnej odbornej prípravy budú spresnené v pozvánke, ktorú zašle SIEA energetickému audítorovi elektronicky na základe zaslania vyplneneného a podpísaného formulára žiadosti na adresu olmv@siea.gov.sk.

Podmienkou účasti na aktualizačnej odbornej príprave je zápis v zozname energetických audítorov podľa § 12 ods. 1 zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Upozorňujeme všetkých energetických audítorov, že ak sa energetický audítor nezúčastní aktualizačnej odbornej prípravy v zmysle § 12 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tak Slovenská obchodná inšpekcia môže navrhnúť jeho vyčiarknutie zo zoznamu energetických audítorov.

 

Informácie o aktualizačnej odbornej príprave si môžete vyžiadať elektronicky na adrese olmv@siea.gov.sk alebo telefonicky na čísle +421 48 414 2625.