Vrátiť sa na normálnu verziu

informačné stretnutia SIEA - Veľký Biel, Kysucké Nové Mesto

Informačné stretnutia o monitorovaní spotreby energie v obciach pre veľký záujem pokračujú

Ďalšie informačné stretnutia súvisiace s povinnosťou obcí zaslať súhrnné údaje o spotrebe energie za prechádzajúci rok do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti sa uskutočnia vo Veľkom Bieli a v Kysuckom Novom Meste. Podujatia SIEA pripravila vzhľadom na veľký záujem zástupcov obcí.

Povinnosť sledovať, vyhodnocovať a raz ročne zasielať správy o spotrebe energie do monitorovacieho systému efektívnosti pri používaní energie vyplýva obciam a vyšším územným celkom zo zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie. Po prvý raz tak majú urobiť do 30. marca 2014. Podrobnejšie informácie o dôvodoch a rozsahu monitorovania SIEA zverejnila na svojej stránke  pred organizovaním prvých troch informačných stretnutí na túto tému.

Prvé podujatia sa uskutočnili koncom februára v Trenčíne, v Banskej Bystrici a v Košiciach. Stretnutí sa zúčastnilo takmer 300 zástupcov obcí, miest a vyšších územných celkov. Okrem informácií o rozsahu a forme uvádzania údajov o spotrebe energie, získali aj podrobný prehľad o legislatívnych predpisoch z oblasti energetiky, ktoré sa obcí priamo týkajú. Na podujatiach boli spomenuté aj aktuálne a pripravované podporné opatrenia, ktoré môžu obciam pomôcť znížiť spotrebu energie.

Zisťovanie aktuálneho stavu je dôležité práve pre optimálne nastavenie podporných opatrení na zníženie spotreby energie v budúcnosti. Vyčíslenie nákladov a výsledkov už realizovaných projektov a analýzy zhromaždených údajov budú slúžiť aj na dokladovanie úspor energie, ku ktorým sa Slovensko zaviazalo.

Informačné podujatia Monitorovanie spotreby energie – prvý krok k úsporám

 

10. marca 2014 – Veľký Biel, Dom kultúry 

18. marca 2014 – Kysucké Nové Mesto, Mestský úrad, Námestie slobody 94/27, veľká zasadačka

Vstup na informačné podujatia je bezplatný, kapacita prednáškových sál je však obmedzená. Záujem zúčastniť sa konkrétneho informačného podujatia je nutné potvrdiť vypísaním elektronického formulára najneskôr tri dni pred konaním podujatia. Prihláseným následne odošleme potvrdzujúci e-mail.

Program

09,30 – 10,00     Registrácia účastníkov

10,00 – 11,00     Monitorovanie spotreby energie pre obce a VÚC, Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc.

  • povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 314/2012 Z.z.
  • povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 476/2008 Z.z.
  • metodické usmernenie o poskytovaní údajov o spotrebe energie

11,00 – 11,15     Prestávka

11,15 – 12,00     Monitorovací systém energetickej efektívnosti, Mgr. Diana Kosová

  • prístup do monitorovacieho systému
  • celková spotreba palív a energie
  • spotreba energie v členení podľa budov
  • spotreba energie v doprave
  • spotreba energie v iných zariadeniach

12,00 – 12,30     Diskusia a praktické ukážky, Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., Mgr. Diana Kosová,

konzultanti z poradenských centier SIEA