bezplatný seminár , Banská Bystrica

Bezplatný seminár k Výzve KaHR-111SP-1001

Podpora zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách
Ako vypracovať žiadosť o príspevok zo štrukturálnych fondov na nákup inovatívnych technológií
Termín a miesto konania semináru k Výzve KaHR-111SP-1001:
10. 3. 2010 Banská Bystrica Obvodný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1,
kongresová sála
Program seminárov:
09.30 – 10.00
Registrácia účastníkov
10.00 – 11.00
Prezentácia výzvy KaHR-111SP-1001
11.00 – 11.30
Otázky, diskusia, konzultácie
11.30 – 12.00
Prestávka s občerstvením
12.00 – 13.00
Ako postupovať pri vypĺňaní žiadosti a predkladaní projektu
13.00 – 13.30
Otázky, diskusia, konzultácie

Možnosti čerpania nenávratných finančných príspevkov v rámci Podopatrenia 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov sú stanovené v Schéme štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách. Na výzvu, ktorá bola vyhlásená 25. januára 2010, je vyčlenených 25 miliónov EUR.

Podnikatelia môžu žiadosti o príspevok k výzve predkladať do 26. apríla 2010. Výzva je súčasťou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorý riadi Ministerstvo hospodárstva SR.

Bezplatné informačné semináre organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).

Prezentácie povedú a na otázky budú odpovedať pracovníci SIEA. Účasť odporúčame potvrdiť najneskôr dva dni pred konaním seminára zaslaním e-mailu na adresu fondy@siea.gov.sk. Nezabudnite uviesť termín a miesto konania seminára, názov Vašej organizácie, meno účastníka a telefonický kontakt. Do predmetu mailu vložte dátum konania seminára. Na uvedenej mailovej adrese môžete požiadať aj o zasielanie aktuálnych informácií k výzvam. Všetky potrebné dokumenty k výzvam sú zverejnené na www.siea.gov.sk.