Dištančne

Aktualizačná odborná príprava pre odborne spôsobilé osoby na poskytovanie garantovanej energetickej služby

Na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva č. 31/2014 z 15. decembra 2014 vykonáva Slovenská inovačná a energetická agentúra aktualizačnú odbornú prípravu pre energetických audítorov, zapísaných v zozname energetických audítorov podľa § 12 ods. 1 zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktualizačná odborná príprava pre odborne spôsobilé osoby na poskytovanie garantovanej energetickej služby sa bude konať

 16. – 22. novembra 2020.

Aktualizačná odborná príprava sa uskutoční dištančnou formou.

Podmienkou účasti na aktualizačnej príprave je včasné prihlásenie sa na tento termín.

Záujemcovia o účasť na tejto aktualizácii sa môžu prihlásiť zaslaním vyplneného a podpísaného formulára žiadosti na adresu olmv@siea.gov.sk.

Všetky potrebné informácie a podmienky úspešného absolvovania tohto termínu aktualizačnej prípravy budú prihláseným uchádzačom zaslané elektronicky na ich mailovú adresu.

Účasť na aktualizačnej odbornej príprave je bezplatná. Podmienkou účasti na aktualizačnej odbornej príprave je zápis v zozname odborne spôsobilých osôb na poskytovanie garantovanej energetickej služby podľa § 19 ods. 11 zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Upozorňujeme všetky odborne spôsobilé osoby, že ak sa držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti nezúčastní aktualizačnej odbornej prípravy v zmysle § 19 ods. 8 zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tak Slovenská obchodná inšpekcia môže navrhnúť jeho vyčiarknutie zo zoznamu odborne spôsobilých osôb na poskytovanie garantovanej energetickej služby.

 

Informácie o aktualizačnej odbornej príprave si môžete vyžiadať elektronicky na adrese olmv@siea.gov.sk alebo telefonicky na čísle +421 48 414 2625.