Bratislava

Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v energetike – plyn

OZNÁMENIE

o konaní aktualizačnej odbornej prípravy pre držiteľov osvedčení o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike – plyn

Podľa § 5 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov je držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike povinný zúčastniť sa raz za päť rokov aktualizačnej odbornej prípravy.

Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v energetike – plyn sa uskutoční

v dňoch 7. – 8. júla 2020

v hoteli Premium business, Priekopy 20/A, Bratislava.

Záujemcovia o účasť na tejto aktualizácii sa môžu prihlásiť zaslaním vyplneného a podpísaného formulára žiadosti na adresu olmv@siea.gov.sk.

 Aktualizačnú odbornú prípravu organizačne zabezpečuje Slovenská plynárenská agentúra. Viac informácií o konaní aktualizačnej odbornej prípravy nájdete na stránke www.spla.sk.