Dištančne

Aktualizačná odborná príprava na kontrolu vykurovacích systémov

Na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva č. 28/2012 z 27. novembra 2012 Slovenská inovačná a energetická agentúra organizuje aktualizačnú odbornú prípravu na kontrolu vykurovacích systémov pre odborne spôsobilé osoby, zapísané v zozname odborne spôsobilých osôb podľa § 7 ods. 9 Zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Aktualizačná odborná príprava na kontrolu vykurovacích systémov sa bude konať

 18. novembra 2021 o 10:00 hod.

Aktualizačná odborná príprava sa uskutoční dištančnou formou.

 

Záujemcovia o účasť na tejto aktualizácii sa môžu prihlásiť zaslaním vyplneného a podpísaného formulára žiadosti na adresu olmv@siea.gov.sk.

 

Všetky potrebné informácie a podmienky úspešného absolvovania tohto termínu aktualizačnej prípravy budú prihláseným uchádzačom zaslané elektronicky na ich mailovú adresu.

 

Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii v Slovenskej republike spôsobenej koronavírusom COVID 19 si Vás taktiež dovoľujeme upozorniť, že legislatívna úprava v zákone č. 314/2012 Z.z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov neumožňuje predlžovať lehoty pre účasť na aktualizačnej príprave. Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa musí zaslaním vyplnenej prihlášky včas prihlásiť na odbornú prípravu s tým, že najbližší termín aktualizáciu mu bude oznámený.

V prípade, že sa držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti neprihlási včas na termín konania aktualizačnej odbornej prípravy, bude to evidované ako nezúčastnenie sa aktualizačnej odbornej prípravy v termíne najneskôr do 5 rokov odo dňa vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti, alebo absolvovania predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy. Ak však dôjde k posunu termínov zo strany organizácie poverenej Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, zohľadňuje sa termín prihlásenia držiteľa osvedčenia na aktualizačnú odbornú prípravu.

 

Účasť na aktualizačnej odbornej príprave je bezplatná. Podmienkou účasti je zápis v zozname odborne spôsobilých osôb podľa § 7 ods. 9 Zákona č.  314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Informácie o aktualizačnej odbornej príprave si môžete vyžiadať elektronicky na adrese olmv@siea.gov.sk alebo telefonicky na čísle +421 908 735 674.