Energetické audity

Energetickí audítori ako aj veľké podniky sú povinní poskytovať prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti súbor údajov o vykonanom audite v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti.

Od 16.2.2022 je možné poskytnúť  požadované údaje dvomi spôsobmi:

1. Využitím Informačného systému energetickej efektívnosti (ISEE) – modul EA

Vstup do ISEE: https://isee.siea.sk/

Registrácia pre nových používateľov ISEE: https://isee.siea.sk/registracia

Pri prvom vstupe je nevyhnutné sa zaregistrovať. Na e-mailovú adresu poskytnutú v registračnom formulári Vám bude zaslaný potvrdzujúci e-mail s overovacím odkazom, ktorým potvrdíte a dokončíte registráciu v ISEE. Upozorňujeme, že potvrdzujúci e-mail môže byť doručený do nevyžiadanej pošty (SPAM), prípadne emailovú schránku skontrolujte o 15 minút.

     Výhodou tohto spôsobu poskytnutia údajov je, že ISEE vypočíta emisie CO2 pre všetky známe palivá a dovoľuje zadávať spotreby v rôznych merných jednotkách. Systém taktiež počíta emisie znečisťujúcich látok pred a po navrhovanom opatrení všade tam, kde je to možné. Ďalšou výhodou využitia  ISEE je informácia pre poskytovateľa údajov, ako aj pre prevádzkovateľa ISEE o splnení  povinnosti zaslania všetkých požadovaných údajov.  ISEE umožňuje tiež vytlačiť  „PDF sumár“ zaslaných údajov.

Veríme, že nová funkcionalita Vám pomôže v súlade s vyhláškami, pripravovaným klimatickým zákonom a meniacou sa európskou i slovenskou legislatívou splniť si zákonnú povinnosť. Ak máte námety na vylepšenie modulu EA v ISEE, môžete nám ich zaslať e-mailom na audit@siea.gov.sk

Kontakt pre viac informácií:

  • Ing. Jozef Mareš: +421 907 210 884
  • Ing. Ján Gubala: +421 917 662 419

2. Zaslaním súboru údajov pre monitorovací systém

Súbor údajov pre monitorovací systém je možné zaslať vo formáte xlsx e-mailom na adresu audit@siea.gov.sk

Súbor údajov pre monitorovací systém.xlsx

 

Kontakt pre viac informácií:

  • Ing. Igor Slovík, audit@siea.gov.sk

 

1. Energetický audítor

Odkaz na legislatívny rámec: 

Zákon č.  Paragraf č. Povinná osoba Termín Vykonávací predpis
321/2014 Z. z. § 12 ods. 11 energetický audítor 31. marec príloha č. 5 vyhlášky MH SR č. 179/2015 Z. z.

–  energetického auditu na území Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 a 9 za dva predchádzajúce kalendárne roky

–  energetický audit, ktorý bol vykonaný na účel poskytnutia príspevku z verejných prostriedkov alebo z podporných programov financovaných z prostriedkov medzinárodných finančných inštitúcií

 

2. Energetický audit – veľký podnik

Odkaz na legislatívny rámec: 

Zákon č.  Paragraf č. Povinná osoba Termín Vykonávací predpis
321/2014 Z. z.  § 14 ods. 7 veľký podnik do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti prevádzkovateľa monitorovacieho systému príloha č. 4 a príloha č. 5 vyhlášky MH SR č. 179/2015 Z. z.

– súhrnný informačný list

– súbor údajov pre monitorovací systém

321/2014 Z. z.  § 14 ods. 8 veľký podnik do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti písomná správa z energetického auditu
321/2014 Z. z. §14 ods. 3 písm. a) veľký podnik do jedného roka oznámiť zavedenie certifikovaného systému energetického alebo environmentálneho manažérstva podľa §14 ods. 1 písm. b) alebo c)
321/2014 Z. z. §14 ods. 3 písm. b) veľký podnik aspoň raz za štyri roky zaslať prevádzkovateľovi monitorovacieho systému elektronicky súbor údajov pre monitorovací systém energetickej efektívnosti v rozsahu podľa §31 ods. 1 písm. g štvrtého bodu
321/2014 Z. z. §32b ods. 2 veľký podnik do 30. septembra 2021 veľký podnik, ktorý zaviedol systém podľa §14 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) v znení účinnom od 1. januára 2021, pred 1 januárom 2021 oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému do 30. septembra 2021*

*Veľký podnik, ktorý len nedávno zaviedol systém podľa §14 ods. 1 písm. b) alebo písm. c)
(ISO 50001 certifikovaný systém energetického manažérstva alebo ISO 14001 certifikovaný systém environmentálneho manažérstva) nahlási túto skutočnosť emailom na audit@siea.gov.sk.