Pracoviská SIEA

Bratislava

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27

Kancelária generálneho riaditeľa

tel.: 02/ 5824 8345
fax: 02/ 5342 1019
e-mail: office@siea.gov.sk

Sekcia rozpočtu a financovania

tel.: 02/ 2582 48323 

e-mail: lucia.melosova@siea.gov.sk

Sekcia prevádzkových činností

tel.: 02/ 2582 48411 

e-mail: it@siea.gov.sk

Sekcia energetiky

tel.: 0905/ 740 728

e-mail: jaroslav.chocholacek@siea.gov.sk

Sekcia inovácií

tel.: 9059/ 859370

e-mail: artur.bobovnicky@siea.gov.sk

Sekcia štrukturálnych fondov EÚ

tel.: 02/ 5824 8401
e-mail: michal.fiala@siea.gov.sk

Pracovisko Trenčín

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Hurbanova 59
911 00 Trenčín

tel.: 0915/ 790 528

e-mail: officetn@siea.gov.sk

Pracovisko Banská Bystrica

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Švermova 43

974 04 Banská Bystrica
tel: kontakty SIEA
e-mail: officebb@siea.gov.sk

Pracovisko Košice

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Krivá 18

040 01 Košice
tel.: 055/ 6782 532
fax: 055/ 6786 411
e-mail: officeke@siea.gov.sk