Pracoviská SIEA

Bratislava

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27

Kancelária generálneho riaditeľa

tel.: 02/ 5824 8345
fax: 02/ 5342 1019
e-mail: office@siea.gov.sk

Sekcia finacovania a správy

tel.: 02/ 5824 8150
e-mail: sfs@siea.gov.sk

Sekcia energetických činností

tel.: 048/ 4847 14603
fax: 048/ 4847 14631

e-mail: jaroslav.chocholacek@siea.gov.sk

Sekcia štrukturálnych fondov EÚ

tel.: 02/ 5824 8401
fax: 02/ 5342 1019
e-mail: michal.fiala@siea.gov.sk

View SIEA in a larger map

Regionálna pobočka Trenčín

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Hurbanova 59
911 00 Trenčín

tel.: 032/ 7437 446
fax: 032/ 7436 057
e-mail: officetn@siea.gov.sk

View SIEA in a larger map

Regionálna pobočka Banská Bystrica

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Rudlovská cesta 53

974 28 Banská Bystrica
tel.: 048/ 4714 604
e-mail: officebb@siea.gov.sk

View SIEA in a larger map

Regionálna pobočka Košice

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Krivá 18

040 01 Košice
tel.: 055/ 6782 532
fax: 055/ 6786 411
e-mail: officeke@siea.gov.sk

View SIEA in a larger map