Vrátiť sa na normálnu verziu

Program medzinárodnej spolupráce Inovácie pre Slovensko a Izrael 2018

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) vyhlásilo 26. októbra 2018 v poradí už tretiu Výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, podporujúcich spoluprácu medzi oprávnenými subjektmi v Slovenskej republike a v štáte Izrael.

Cieľom podpory je zintenzívnenie spolupráce slovenských a izraelských podnikov pri riešení spoločných projektov v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.

Výzvy sú pripravené na základe „Dohody medzi vládou Izraelského štátu a vládou SR o spolupráci v oblasti priemyselného výskumu a vývoja“, ktorej vykonávateľom na území SR je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Poskytovateľom dotácie v rámci programu medzinárodnej spolupráce Inovácie pre Slovensko a Izrael je Ministerstvo hospodárstva SR.

Štátna pomoc pre slovenských partnerov spoločných inovačných projektov je poskytovaná formou dotácie zo štátneho rozpočtu. Podporené budú iba projekty prinášajúce merateľné a hodnotiteľné výsledky (nové výrobky, služby a technológie) premietnuté do výstupov duševného vlastníctva, ktoré majú komerčné využitie. Doba riešenia projektu je maximálne 24 mesiacov.

Základné podmienky pomoci

Na riešení projektu sa musí zúčastniť najmenej jeden riešiteľský subjekt z každej krajiny, pričom tieto subjekty nesmú mať rovnakého vlastníka. V prípade viacerých slovenských účastníkov riešenia projektu, predkladá žiadosť súhrnne len hlavný riešiteľ projektu. Každý slovenský žiadateľ, účastník na riešení projektu, je povinný preukázať vykonávateľovi existenciu platných zmluvných vzťahov so zahraničným partnerom, ktoré súvisia s realizáciou projektu, s komerčným využitím výsledkov projektu, licenčnými poplatkami a právami duševného vlastníctva. Žiadosti o dotáciu je možné podávať do 12. februára 2019.

Výška pomoci a intenzita pomoci

Intenzita pomoci je 50-percentná v kategórii priemyselného výskumu. V kategórii experimentálneho vývoja bude prefinancovaných 25 % z oprávnených nákladov. Výnimkou sú malé a stredné podniky, pri ktorých intenzita pomoci môže po splnení špecifických kritérií dosiahnuť až 80-percentnú intenzitu.

Dotácia bude poskytnutá v dvoch etapách. Prvá časť dotácie do výšky maximálne 60 % oprávnených nákladov bude vyplatená po podpísaní zmluvy o poskytnutí dotácie obidvomi zmluvnými stranami a zvyšná časť dotácie po ukončení realizácie projektu, po overení dosiahnutých výsledkov, dokumentácie potvrdzujúcej úhradu oprávnených nákladov a oponentskom hodnotení projektu.

Celkový objem finančných prostriedkov alokovaných pre túto výzvu je 1 127 000 eur. Minimálna výška pomoci na jeden projekt je 50 000 EUR, maximálna úroveň pomoci je ohraničená sumou 330 000 EUR. Dotácia sa poskytuje formou bežných výdavkov a/alebo kapitálových výdavkov.

Výzva spolu so súvisiacou dokumentáciou je zverejnená na webovom sídle ministerstva v časti „Dotácie“: https://www.mhsr.sk/ministerstvo/dotacie/dotacie-v-roku-2018.

Výzva pre izraelských partnerov je zverejnená na stránke ISERD:

http://www.iserd.org.il/?CategoryID=326&ArticleID=1414

Súvisiace:

Tretia výzva na podporu spolupráce slovenských a izraelských podnikov

Pozvánka na seminár pre žiadateľov o dotácie na spoločné slovensko-izraelské inovačné projekty, október 2018

Kontaktné osoby

Za Poskytovateľa:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Ing. Vladimír Tanistrák
Mlynské Nivy 44/a
827 15 Bratislava 212
tel. ústredňa: 02/4854 1528
webové sídlo: www.mhsr.sk

Za Vykonávateľa:

Slovenská inovačná a energetická agentúra
RNDr. Vladimír Borza
Bajkalská 27
827 99 Bratislava

E-mail: office@siea.gov.sk
Tel. č.: 02/58248 111
Fax: 02/5342 1019