Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci výzvy č.48

Slovenská inovačná a energetická agentúra informuje žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, ktorí podali žiadosti o NFP  v rámci výzvy číslo 48, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu a vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR súvisiacu s ochorením COVID -19, dôjde k vydaniu rozhodnutia až po uplynutí 70 dňovej lehoty na vydanie rozhodnutia v zmysle Systému riadenia EŠIF.

Predĺženie termínu na vydanie rozhodnutí sa týka žiadostí o NFP prijatých v rámci výzvy č. 48 v 2. hodnotiacom kole (do 28.06.2019) – predpokladaný termín na vydanie rozhodnutia je do 31.8.2020.