Informácia o najčastejších nedostatkoch v procese verejného obstarávania

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast dáva do pozornosti Prijímateľov nenávratného finančného príspevku (NFP) najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní zistené pri výkone administratívnej kontroly za obdobie I. polroka 2014.

 

Informácia o najčastejších nedostatkoch v procese verejného obstarávania 7.7.2014