Vyregulovaná vykurovacia sústava môže znížiť plytvanie teplom

Máte zateplený bytový dom? Inštalovali vám domovú kotolňu či odovzdávaciu stanicu tepla?  Vymenili  ste  v  bytoch  okná alebo  vykurovacie telesá s termoregulačnými ventilmi? Aj to sú dôvody, aby ste si nechali skontrolovať, či je vykurovacia sústava vo vašom bytovom dome správne hydraulicky vyregulovaná. Vyregulovaním zabezpečíte efektívnu prevádzku vykurovania a znížite poruchovosť. 

Prečo kontrolovať vyregulovanie

Nastavenie vykurovacej sústavy je potrebné kontrovať aj napriek tomu, že už bola vyregulovaná v minulosti. V dome mohlo byť vykonaných niekoľko zmien, vrátane nesystémových  zásahov.  Navyše  mnohé z dovtedy používaných technických riešení sú už prekonané. Ak sústava nefunguje správne, môže sa to prejaviť hlukom, nedokurovaním alebo zbytočným prekurovaním. No v mnohých prípadoch o tom ani nemusíte vedieť. Dôsledné vyregulovanie odstráni aj väčšinu skrytých porúch. Často dokáže  významne  znížiť faktúry domu za teplo. Platí to predovšetkým po zateplení, keď podstatne klesne potreba tepla.

Prvá vlna úspor

Na potrebu vyregulovania sa začalo na Slovensku poukazovať po roku 1986. Postupne bolo hydraulicky vyregulovaných 90 % vykurovacích sústav v bytových domoch. V mnohých si nechali na vykurovacie telesá nainštalovať popri termoregulačných ventiloch a hlaviciach aj pomerové rozdeľovače tepla, ktoré slúžia pri rozpočítavaní nákladov. Aj vďaka týmto opatreniam klesla spotreba tepla na vykurovanie v bytových domoch na Slovensku za posledných 15 rokov o viac ako 30%.

Čo je hydraulické vyregulovanie

Cirkuláciu vody vo vykurovacej sústave zabezpečuje obehové čerpadlo. Aby teplá voda prúdila optimálne ku vštkým radiátorom, je potrebné zohľadniť, koľko tepla uniká z objektu, aký  je zdroj  tepla a režim vykurovania, ale aj podrobne zmapovať aktuálny stav vykurovacej sústavy. Na základe toho sa nastavia vhodné prietoky a tlakové pomery. Slúžia na to moderné regulátory diferenčného tlaku a regulačné ventily na vstupe do objektu, prípadne na stúpajúcich potrubiach. Pri prvom vyregulovaní sú zvyčajne priamo na radiátoroch inštalované aj prednastaviteľné termoregulačné ventily s regulačnými hlavicami. To však neznamená, že sústava je hydraulicky vyregulovaná natrvalo. Ak sa podmienky zmenia, treba tomu sústavu prispôsobiť. Inak systém nemusí fungovať správne.

Na čo sa pýtať

Ak už máte raz sústavu vyregulovanú, určite sa zaujímajte o to, do akej miery sa pri pôvodnom vyregulovaní zohľadnilo, že sa môže radikálne znížiť potreba tepla po zateplení, prípadne, že bude zmenený zdroj tepla. Pri väčšine starších vyregulovaní neboli sústavy z hľadiska dnešných technických  možností  vyregulované  optimálne. V sústavách  z vyčajne  chýbajú  vhodné ventily umožňujúce úpravu nastavenia prietokov a stabilizáciu tlakov. Ak sa so zmenami rátalo, aj takéto sústavy treba skontrolovať a prestaviť na nové podmienky. Zvyčajne  si  to  vyžaduje  jednoduchšie a finančne nenáročné úpravy.

Koľko stojí prvé vyregulovanie

Náklady na prvé vyregulovanie sú v porovnaní s investíciami do zateplenia podstatne nižšie. Vo väčšine  prípadov  sa  vďaka usporenej energii vrátia skôr ako do troch rokov. Projekt vyregulovania by mal vychádzať nielen z dostupnej dokumentácie vykurovacej sústavy, ale aj zo zistenia reálneho stavu konkrétneho domu. Pri obhliadke totiž možno overiť nielen to, čo je už nainštalované, ale aj to, ako to je nainštalované.  Náklady  na  prvé  vyregulovanie vrátane inštalácie regulačnej hlavice a termoregulačného ventilu sa zvyčajne pohybujú od 45 € do 75 € na vykurovacie teleso. Samozrejme v závislosti od kvality technického  riešenia,  použitých  komponentov a rozsahu prác.

MNO_SIEA_02_004_.jpg

Porovnajte si
Modelový bytový dom
11 poschodí, 71 bytov, 196 radiátorov
Náklady na prvé vyregulovanie vrátane inštalácie regulačnej hlavice a ventilu: 8 820 € – 14 700 €
Priemerný náklad na vykurovacie teleso 45 € – 75 €
Náklady na kontrolu vyregulovania: od 100 €

Ako overiť nastavenie

Základná diagnostika nastavenia už raz vyregulovanej vykurovacej sústavy nestojí veľa. Za výjazd technikov a posúdenie vyregulovania môžete zaplatiť 100 až 200 €. Ak je to technicky možné, počas prehliadky zmerajú tlakové pomery a prietoky v sústave a overia funkčnosť hlavných ventilov. V prípade, že si to sústava vyžaduje, do hodnotiacej správy uvedú aj návrh opatrení na úsporu tepla. Potreby úprav môžu byť výrazne odlišné a tomu zodpovedá aj cena. Niekedy stačí zmeniť nastavenie existujúcich ventilov. Inokedy je potrebné doplniť zopár armatúr na spoločné rozvody vykurovania a občas je dokonca nevyhnutné vymeniť aj ventily v bytoch. Preverenie ich nastavenia by malo byť súčasťou kvalitného preregulovania.

Správnosť potvrdí meranie

Po vyregulovaní získa objednávateľ protokol, ktorý slúži aj ako doklad pre inšpekciu. V protokole bývajú uvedené prietoky, tlaky a pripojovacie parametre v čase odovzdávania sústavy do prevádzky. Je rozdiel, či sú tieto údaje len vypočítané na základe informácií z projektu, alebo je aj meraním potvrdené, že sústava aj v skutočnosti pracuje optimálne a s odchýlkami, ktoré pripúšťa príslušná technická norma. Meranie by malo preukázať, že technické riešenie nezostalo len na papieri, ale že sa ho reálne podarilo uviesť do praxe.

Vyregulovanie vykurovacej sústavy bytových domov vyžaduje aj legislatíva
§ 8 Zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
Vlastník existujúcej budovy je povinný zabezpečiť reguláciu zásobovania teplom v budove a hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy po každom zásahu do jej tepelnej ochrany alebo technického systému.
§ 11 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti
Vlastník budovy, ktorej celková podlahová plocha je väčšia ako 1 000 m2, je povinný do konca roka 2017 zabezpečiť a následne udržiavať hydraulicky vyregulovaný vykurovací systém v budove s ústredným teplovodným vykurovaním.

MNO_ZATEPLOVANIE_024_m.jpg

Ktoré bytové domy by sa mali zaujímať o vyregulovanie?
– S nevyregulovanou sústavou
– Ak sa vyregulovanie uskutočnilo dávno a technológie sú prekonané alebo majitelia bytov svojvoľne zasahovali do sústavy
– S nesprávne vyregulovanou sústavou
– Domy po zateplení
– Domy po inštalácii domovej kotolne alebo kompaktnej odovzdávacej stanice tepla

 

Aké sú signály, že vykurovacia sústava nepracuje správne

Do akej miery sa vo vykurovacích sústavách bytových domov plytvá energiou a čo sú skutočné príčiny porúch, zistia len špecialisti. Aj obyvateľ bytu však môže spozorovať, že sústava nepracuje správne. Najčastejšími znakmi býva nepríjemný hluk, ale aj nedokurovanie či zbytočné prekurovanie miestností.

Hluk ako najčastejší dôvod

Hluk vykurovacej sústavy je najčastejším dôvodom na opakované vyregulovanie po zateplení. Majiteľov bytov obťažuje podstatne viac, ako predstava, že plytvajú teplom. Hlukom sa prejavuje vysoká rýchlosť prúdenia vykurovacieho média cez malý otvor termoregulačného ventilu. Keď sa začnú  zatvárať  termoregulačné  ventily v bytoch, čerpadlo pracuje s menším prietokom. Vodu do zatvorených ventilov vtedy tlačí s oveľa väčšou razanciou. Riešením je správne vyregulovanie. Väčšinou býva spojené s inštaláciou regulátorov diferenčného tlaku na päte domu, prípadne na stúpacích rozvodoch. Ich cena sa začína nad 200 € a končí pri 1 000 € za kus. V minulosti sa pri vyregulovaní používali málokedy.

Prekurovanie miestností

Pôvodné vykurovacie sústavy sa po obnove domu stávajú predimenzovanými o 20 až 40 %. Ak boli pred zateplením v dome radiátorové ventily otvorené naplno, v miestnostiach mohlo byť v priemere napríklad 24 °C. Potom, čo sa dom zateplí a neurobia sa žiadne ďalšie opatrenia, napríklad úprava ekvitermickej krivky alebo vyregulovanie, teplota v bytoch môže dosiahnuť aj 28 °C. Vyregulovanie znižuje maximálne dosiahnuteľnú teplotu v bytoch a obmedzuje plytvanie.

Teplo už na dvojke

Vykurovacie teleso v nesprávne vyregulovanej sústave domu, ktorý bol zateplený, býva často teplé už pri nastavení termostatickej hlavice na stupeň 2. Stáva sa to pri neprimerane veľkom diferenčnom tlaku. Regulačná hlavica vtedy nedokáže plynulo regulovať teplotu v miestnosti. Striedavo iba vypína a zapína radiátor, ktorý sa vždy takmer celý zohreje. Hlavica tak nereaguje optimálne na vnútorné, respektíve vonkajšie tepelné zisky a teplom sa zbytočne plytvá.

Čo naznačujú signály
– Hluk a vykurovacie teleso hrejúce už na stupni dva sú typickejšie pre nedoregulované objekty, ktoré boli zateplené.
– Nedokurovanie je v niektorých situáciách charakteristickejšie skôr po výmene zdroja tepla, i keď jej dôsledkom môže byť aj hluk.
– Po zateplení domu sa nedokurovanie zvyčajne nezhorší, problémy sú skôr so zhoršením regulovateľnosti a s nadmerným vykurovaním.

Celé vykurovacie teleso je teplé

Ak je vykurovacie teleso teplé len v hornej polovici, je to v poriadku. Naopak, ak je celý radiátor teplý, môže to signalizovať problém. Voda, ktorá opúšťa radiátor, by mala byť aj o viac ako 10 °C chladnejšia ako tá, ktorá do radiátora vstupuje. Platí to aj v prípade, ak je regulačná hlavica nastavená na najvyšší stupeň.

Nedokurovanie

Problémy s nedokurovaním miestností sú typickým znakom nevyregulovanej sústavy, ktorý sa prejaví po inštalácii domovej kotolne alebo kompaktnej odovzdávacej stanice tepla, tzv. KOST. Kým bol dom napojený v systéme centralizovaného zásobovania teplom, sústava často pracovala s podstatne väčším prietokom vody a všetky poruchy zostávali skryté. Nové odovzdávacie stanice a kotolne sa dimenzujú už len na množstvo tepla potrebné pre konkrétny objekt. Po ich inštalovaní v bytovom dome s nesprávne vyregulovanou vykurovacou sústavou sa často stáva, že časť systému nekúri.

Náhodné ochladenie

Ak radiátor prestáva hriať bez toho, aby sa niečo zmenilo na vonkajších alebo vnútorných teplotných podmienkach, dôvodom môže byť nový termoregulačný ventil u suseda. Vo vyregulovaných vykurovacích sústavách sú takmer vždy inštalované tzv. vysokoodporové ventily, v ktorých preteká voda cez malé niekoľkomilimetrové štrbinky. Tie umožňujú  precíznejšie nastavenie prietokov. Ak si niektorý vlastník bytu nechá nainštalovať nový radiátor a vymenia mu pritom aj vysokoodporový ventil za nízkoodporový, problém sa prejaví okamžite. Pri otvorení  nízkoodporového  ventilu radiátorom pretečie neprimerane veľký prietok vody, ktorý chýba iným radiátorom. Nízkoodporové ventily sú o málo lacnejšie a ľahšie dostupné, preto býva táto chyba pomerne častá. V každom prípade treba venovať veľkú pozornosť aj správnemu prednastaveniu ventilu.

Vymeniť alebo odstrániť

Ak radiátor v byte meníte, môžete si vybrať, či bude panelový z ocele, hliníka, článkový z liatiny  alebo  iný. Druh vykurovacieho telesa má na vyregulovanie zanedbateľný vplyv. Správna voľba veľkosti však zabez- pečuje tepelnú pohodu. Veľmi malý radiátor  nedokáže  pri veľkom  prietok u odovzdať dostatočné teplo. Pri príliš veľkom bude síce prietok primeraný, ale plocha radiátora sa nevyužije plnohodnotne. Navyše to môže mať nepriaznivý vplyv na presnosť merania pomerových rozdeľovačov tepla. V prípade, ak niektorý z radiátorov v byte odstránite, sústava sa bude správať, ako keby bol vypnutý. Vyregulovanie to neovplyvní.

Vydané Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou v rámci projektu odborného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, máj 2018.

Text je súčasťou letáku, ktorý je k dispozícii v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU. Ak máte záujem o vytlačený leták, prípadne viac kusov letákov, môžete o ne požiadať  na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo mailom. Projekt bezplatného poradenstva ŽIŤ ENERGIOU je spolufinancovaný prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Publikovať časti textu alebo fotografie z materiálov súvisiacich s bezplatným energetickým poradenstvom možno iba so súhlasom SIEA a uvedením zdroja v tvare Zdroj: SIEA/www.zitenergiou.sk Podmienky používania