Vrátiť sa na normálnu verziu

Novinky v certifikácii budov a pri kontrole vykurovacích a klimatizačných systémov

Po novom roku nastanú zmeny v certifikácii budov a pri pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov. Čo to znamená pre ich správcov a vlastníkov? Čo prinesú nové zmeny? Na čo si dať pozor?

Postupná obnova verejných budov

Podľa štatistiky sa v Európskej únii podieľajú budovy svojou prevádzkou na celkovej spotrebe energie až 40 percentami. Opatrením na zníženie tohto vysokého podielu je povinnosť pre členské štáty, vrátane Slovenska, postupne obnovovať časť verejných budov, ktoré vlastnia a používajú orgány štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou. Vyplýva to zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti, ktorá zároveň ukladá členským štátom Európskej únie aj ďalšie opatrenia na zníženie spotreby energie.

Budovy s takmer nulovou spotrebou. Fikcia alebo blízka budúcnosť?
Požiadavky na výstavbu nových budov sa stále sprísňujú. Cieľom je stavať po roku 2020 budovy s takmer nulovou spotrebou energie. Po 31. decembri 2018 majú tieto kritériá spĺňať všetky novopostavené verejné budovy, v ktorých sídlia a ktoré vlastnia a využívajú orgány verejnej moci a budovy často navštevované verejnosťou. Budovy, ktoré sa blížia k štandardu budov s nulovou spotrebou, sú označované ako zelené budovy. Medzi prvé zelené budovy na Slovensku patrí multifunkčný komplex Centrál a administratívna budova BBC 1 Plus v Bratislave.

Čo je to energetický certifikát?

Energetický certifikát je doklad o stanovení energetickej potreby budovy. Uvádza sa v ňom množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie a vetranie a tiež na osvetlenie. Je vypracovaný podľa normatívnych pravidiel. Budovy sú v rámci certifikácie zaraďované do energetických tried na stupnici od A po G.

Na čo slúži?
Zaradenie budov do energetických tried môže pomôcť vlastníkom, ale i záujemcom o nehnuteľnosti porovnať, či v nej platia, prípadne budú platiť, za energiu viac alebo menej ako v inej podobnej budove. Podľa toho sa môžu rozhodnúť, koľko sú ochotní investovať. Certifikáty musia obsahovať aj odporúčaný súbor opatrení, ako možno zlepšiť energetickú hospodárnosť budovy. Energetické hodnotenie je súčasťou projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu.

Nie je to len zbytočná formalita?
Informácie uvedené v certifikáte môžu byť užitočné len pri predpoklade, že analýza, na základe ktorej sa vykonáva certifikácia, je spracovaná dôsledne. Certifikácia môže mať vplyv na cenu budov, ak budú jej výsledky potvrdené aj pri praktickej prevádzke. V ideálnom prípade by mohla zabezpečiť, že sa budú stavať nové, hospodárnejšie budovy, a že na znižovanie spotreby energie budú dbať aj majitelia významne obnovovaných budov.

Koľko energetických certifikátov budov bolo už vydaných?
Od roku 2010 do novembra 2012 bolo vydaných vyše 30 800 certifikátov budov. Viac ako 22-tisíc sa týkalo novostavieb, väčšina z nich patrí do energetickej triedy B. Kritériá triedy A splnilo len niečo cez 1 000 nových budov. Zo 7 300 významne obnovených budov s energetickým certifikátom dosiahlo triedu B vyše 3 700 budov. Známku C má o tisícku menej obnovených budov. Energetickú triedu A dosiahlo len 53 z nich. Zoznam budov, ktoré majú energetický certifikát, je k dispozícii na stránke www.inforeg.sk.

Kto môže vykonávať energetickú certifikáciu budov?
Odbornú spôsobilosť na vykonávanie energetickej certifikácie budov môže získať každý projektant, ktorý preukáže tri roky praxe v projektovaní a urobí skúšku odbornej spôsobilosti. Vydaných je 350 odborných spôsobilostí pre štyri miesta spotreby energie v budove. Postup pri výkone certifikácie stanovuje zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov, ktorý bol novelizovaný zákonom č. 300/2012 Z. z. Podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti ako aj vzory energetického certifikátu a štítku sú uvedené vo vyhláške Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z. Zoznam odborne spôsobilých osôb, ktoré môžu certifikáciu vykonávať, je prístupný na stránke Slovenskej komory stavebných inžinierov www.sksi.sk.

Kedy je nutné vykonať certifikáciu?

Od roku 2008 majú vlastníci budov zabezpečiť vykonanie energetickej certifikácie budovy vždy:

  • pri dokončení novej budovy (ku kolaudácii),
  • pri existujúcej budove – po významnej obnove, pri predaji, pri prenájme.

Certifikáty musia mať v týchto prípadoch nevýrobné budovy, vrátane budov vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja alebo obce a bytových alebo rodinných domov. Zabezpečenie certifikácie, ak vyplýva zo zákona, by malo byť upravené aj v zmluvách o správe budov.

Neprehliadnite!

Od 1. januára 2013 verejné budovy s viac ako 500 m2 celkovej podlahovej plochy, ktoré užíva orgán verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje, musia mať energetický certifikát.

Od júla 2015 sa povinnosť certifikácie bude vzťahovať aj na verejné budovy s plochou nad 250 m2.

Známka za energetickú hospodárnosť budov má byť viditeľná

Grafické vyjadrenie výsledku certifikácie je uvedené na energetickom štítku. Táto pomyselná známka za úroveň energetickej hospodárnosti musí byť v prípade väčších budov často navštevovaných verejnosťou umiestnená na mieste viditeľnom pre všetkých návštevníkov.

Od 1. januára 2013

  • vo verejných budovách s podlahovou plochou nad 500 m2, ktoré užívajú orgány verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje, musí byť vystavený energetický štítok na viditeľnom mieste
  • súčasťou reklamných ponúk na predaj a prenájom nevýrobných budov v komerčných médiách musí byť aj ukazovateľ energetickej hospodárnosti budov.

Prečo sa kontrolujú vykurovacie systémy a klimatizačné systémy?

Vlastníci a správcovia vykurovacích a klimatizačných systémov si ich musia nechať podľa platnej legislatívy v určitých intervaloch skontrolovať. Okrem odbornej informácie o technickom stave získajú aj odporúčania, ako zlepšiť ich prevádzku. Súčasťou kontroly vykurovacích systémov je aj overenie účinnosti, s akou kotly premieňajú palivo na teplo. Tá sa môže vekom a spôsobom prevádzkovania výrazne znižovať.

Od 1. 1. 2013 sa už pri prvej kontrole musí posúdiť aj vhodné dimenzovanie kotla pre danú budovu. Pravidelnú kontrolu možno označiť ako „vynútené“ poradenstvo. Ak odborne spôsobilá osoba zistí nedostatky, nedostanú vlastníci a správcovia pokutu. No majú k dispozícii informácie, ako môžu prípadné nedostatky odstrániť a ušetriť. Zrealizovanie odporúčaní, ktoré oprávnená osoba v správe z kontroly uvedie, je dobrovoľné. Pokuta môže byť však uložená napríklad za to, že kontrolu nezabezpečili v určenom termíne.

Kto môže vykonávať kontrolu?

Vykonávanie kontroly v danej oblasti patrí medzi viazané živnosti. Môžu ich vykonávať oprávnené osoby. Od 1. 1. 2013 nadobudne účinnosť zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov. Pôvodné oprávnenia zostávajú v platnosti. Špecialistov s odbornou spôsobilosťou na vykonávanie kontroly je dostatok. V oblasti vykurovacích systémov získalo doklady o úspešnom absolvovaní skúšky 168 ľudí, v prípade kontroly klimatizačných systémov je to 29 odborníkov. Zoznamy oprávnených osôb na kontrolu sú uvedené na webovom sídle www.siea.sk v sekcii Vzdelávanie a skúšky.

Text je súčasťou letáku, ktorý je k dispozícii v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU. Ak máte záujem o vytlačený leták, prípadne viac kusov letákov, môžete o ne požiadať  na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo mailom. Projekt bezplatného poradenstva ŽIŤ ENERGIOU je spolufinancovaný prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.