Vrátiť sa na normálnu verziu

Najčastejšie otázky k inštalácii kolektorov

Na otázky účastníkov sympózií o obnove bytových domov Ako to robia inde súvisiace s prednáškami o inštalácii kolektorov v bytových domoch odpovedal konzultant poradenského centra ŽIŤ ENERGIOU v Banskej Bystrici Peter Štibraný.

Ktoré panely sú výhodnejšie – trubicové, či ploché?

Výhodnosť trubicových a plochých panelov sa líši. Záleží napr. na tom, či je kritériom posúdenia finančná návratnosť alebo maximálny percentuálny solárny zisk tepla. Ploché kolektory sú lepšie v lete a spravidla bývajú lacnejšie na 1m2 účinnej plochy. Trubicové vákuové kolektory majú vyšší solárny zisk najmä v zime za predpokladu, že nie sú zapadnuté snehom, čo sa plochým nestáva práve „vďaka“ ich tepelnej strate. Trubicové majú aj máličko lepší priebeh výkonu počas dňa vďaka inej smerovej charakteristike. Ploché kolektory sú spoľahlivejšie a tradičnejšie, preto stále predstavujú štandardné a rozšírenejšie riešenie v našich zemepisných polohách. Uvedené platí v kontexte prípravy teplej úžitkovej vody, t.j. bez zvažovania príspevku solárneho tepla na kúrenie.

Aká je návratnosť investícií pri solárnych kolektoroch na ohrev teplej úžitkovej vody? Oslovili sme troch dodávateľov, len jeden dal prepočet návratnosti.

Nedá sa paušálne odpovedať. Obvyklá návratnosť sa pohybuje v širokom rozsahu cca 8 – 20 rokov. Hodnotenie návratnosti solárneho systému je určite veľmi dôležité pre správne rozhodnutie. Odhad návratnosti nemusí byť súčasťou ponuky predajcu. Ak o neho máte záujem, treba ho žiadať. K správnemu nadimenzovaniu veľkosti systému určite potrebuje dodávateľ poznať váš odberový diagram teplej úžitkovej vody (TÚV) a podobné údaje. Ak doplníte aj ceny energie používanej na výrobu TÚV dnes, môže vám spočítať aj približnú návratnosť. Horšiu návratnosť mávajú tzv. „predimenzované“ systémy, v rámci ktorých bolo cieľom čo najvyššie percentuálne pokrytie energie solárnou energiou.

Sú v prezentovanej návratnosti solárneho systému v Dudinciach zahrnuté aj náklady na údržbu a eventuálne poruchy?

V prezentovanej návratnosti inštalácie solárneho systému v prípade Dudiniec neboli zahrnuté náklady na servis, nakoľko zariadenie je v záruke. Náklady na servis, ktorý spočíval len v doplnení niekoľkých litrov nemrznúcej zmesi, neboli považované za dodatočné, nakoľko sa doplnenie vykonalo zo zásoby (nádoby) zakúpenej pri inštalácii systému. Do nákladov na prevádzku systému je možné zahrnúť spotrebu elektrickej energie čerpadla (cca 50W pár hodín denne), nad čím sa však pre jednoduchosť neuvažovalo.

Ako sa dá systém skĺbiť s diaľkovou dodávkou teplej úžitkovej vody?

Skĺbenie systému solárneho ohrevu TÚV s jeho diaľkovou dodávkou (rozumieme centrálne zásobovanie teplom – CZT) je technicky možné vo väčšine prípadov. Konkrétne riešenie by záležalo od spôsobu dodávky tepla. Pri 4-rúrovom rozvode je problém zložitejší ako pri 2-rúrovom + kompaktná odovzdávacia stanica tepla (KOST). Ďalej treba rozlišovať stav, či je záujemcom o solárny systém bytový dom alebo priamo prevádzkovateľ CZT. Uvažujme ďalej nad variantom, že investorom je bytový dom. S dodávateľom tepla je potrebné dosiahnuť vzájomnú dohodu. V prípade prípravy TÚV za pomoci solárneho systému vzniká potreba dodať „špičkové“ teplo v dňoch, keď solárne teplo nepostačuje, to znamená počas väčšej časti zimného obdobia. Obvyklý podiel solárneho tepla býva 25 – 45% potreby pre prípravu TÚV. Tri štvrtiny tohto solárneho zisku sa dosiahnu v letnom polroku. V letnom období sú problémom skôr ojedinelé neslnečné dni alebo ranné hodiny a podobné krátke úseky.

Prevádzkovateľ CZT plánoval a projektoval diaľkový rozvod aj na prenos minimálneho množstva tepla, kedy sú jeho straty ešte prijateľné. Pri prechode na znížený odber (t.j. o úsporu, ktorú nahradí solárny systém) sa môže stať takáto dodávka „špičkového“ tepla neekonomická, resp. dodávateľ tepla nemusí súhlasiť s takýmto režimom. Nejde teda len o text vzájomnej zmluvy, ale aj o korektnosť vzťahov, v rámci ktorých treba hľadať spoločný priestor a obojstranne vyhovujúce podmienky. Napr. rozlíšenie zimnej a letnej prevádzky by mohlo poskytnúť vhodný kompromis. Dohodou je potrebné dosiahnuť, aby v období letnej prevádzky, t.j. keď by sa hlavné prívodné potrubie tepla prakticky odstavilo, neboli účtované fixné náklady. Takýto systém však musí mať vyriešený nezávislý dohrev, TÚV, ktorý je použitý v neslnečných letných dňoch. Spravidla sa v zásobníku inštaluje elektrická špirála.

Odporúčame vopred nezamietať ani alternatívu odpredaja tepla do systému CZT, ak je takáto dohoda možná a cenovo obojstranne prijateľná. Z praxe sa ukazuje, že „pokrokovejší“ dodávatelia tepla sú schopní vyjsť v ústrety, čím si jednak zachovajú aj priaznivé povedomie u ostatných odberateľov a nevzniká nálada na odpojenie a výstavbu domových kotolní.

Aká je životnosť solárnych kolektorov a aká je ich údržba?

Predpokladaná životnosť plochých slnečných kolektorov s kaleným sklom je cca 30 rokov. Životnosť trubicových kolektorov závisí od kvality použitého skla a je cca 20 – 25 rokov. Vzhľadom na naše klimatické podmienky (namŕzanie ľadu) je riziko poškodenie lacnejších kolektorov z nekaleného skla vyššie. Na niektoré systémy je poskytovaná záruka až 12 rokov. Spravidla sa predpokladá podobná životnosť aj zvyšnej časti systému, t.j. solárneho systému ako celku, s výnimkou obehového čerpadla. Údržba kolektoru môže spočívať v odstránení nečistôt a zameriava sa skôr na zvyšok systému a činnosti ako je napr. doplnenie nemrznúcej zmesi, odvzdušnenie a kontrola správnej funkčnosti systému. Ťažko odhadnuteľnú príčinu porúch môže spôsobiť vandalizmus alebo extrémne počasie.

Odporúčate solárne kolektory aj na výškové 10 a viac poschodové budovy? Sú straty tepla významné?

Áno odporúčam, nevidím v tom závažný technický problém. Odporučiť sa dá zlepšená izolácia potrubia a jeho vedenie vnútrom budovy. Pri vedení vnútrom budovy môže byť v zimnom období aj strata užitočná. Keďže ide o väčší systém, býva strata obvykle nižšia ako v prípade rodinného domu. Obvyklá strata v primárnom vedení solárneho okruhu býva 2 – 10% práve v závislosti od dĺžky a kvality izolácie potrubia.

Dajú sa inštalovať kolektory aj po zateplení strechy?

Inštalácia solárnych kolektorov sa vykonáva zväčša na strechu objektu. Zateplenie strechy ju nevylučuje, treba však voliť iné montážne postupy. Spôsob, ako ukotviť solárne kolektory, navrhuje projektant, ktorý musí hľadať vhodné technické riešenie. Určite nie je možné počítať s jednoduchým položením oceľovej konštrukcie zaťaženej betónovými blokmi na zateplený povrch strechy, ako sa to často realizuje pri nezateplenej plochej streche s dostatočnou nosnosťou. V prípade osadenie nosníkov – stĺpikov, ktoré prechádzajú hydroizoláciou a tepelnou izoláciou strechy, treba vykonať opravu izolácie v dotknutých miestach. Rovnako treba mať na zreteli záručné podmienky zaizolovania strechy.

Vzťahuje sa dotácia štátu aj na fotovoltiku?

Dotácia štátu z Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie pre domácnosti sa nevzťahuje na fotovoltiku. Podpora fotovoltiky vyplýva zo zvýhodnenej ceny výkupu elektrickej energia na základe zákona č. 309/2009 Z.z.