Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Hlavné menu / Štrukturálne fondy

fb_logo

Pomoc z európskych fondov pre podnikateľov a verejný sektor


Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je v programovom období 2014-2020 zapojená v dvoch operačných programoch zameraných na čerpanie pomoci zo štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie. Zároveň plní úlohy Technologickej agentúry.

 

SIEA je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR. Od roku 2004 pôsobí ako implementačná agentúra. Administruje výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z európskych fondov, ktoré sú určené pre podnikateľov a  verejný sektor.

Programové obdobie 2014 - 2020

V Operačnom programe Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR, je zodpovedná za implementáciu opatrení zameraných na prechod na energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch.

S touto úlohou súvisia aj národné projekty, na ktorých sa SIEA podieľa. Prostredníctvom národného projektu Zelená domácnostiam môžu domácnosti získať podporu na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Pokračovať bude v aktivitách národného projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Pripravujú sa aj nové národné projekty zamerané na vybudovanie informačnej platformy energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva a audity verejných budov a rozšírenie monitorovacieho systému energetickej efektívnosti.

 

V rámci Operačného programu Výskum a inovácie, ktorý riadi Ministerstvo školstva SR, SIEA administruje výzvy zamerané na podporu inovácií a technologického transferu a na podporu technologického a aplikovaného výskumu. Zároveň pripravuje viaceré národné projekty. Sprostredkovateľským orgánom v prípade týchto výziev a projektov je Ministerstvo hospodárstva SR.

Programové obdobie 2007 - 2013

Úlohou SIEA je v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v rokoch 2007-2013 implementovať podporné opatrenia zamerané na:

 • zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
 • budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
 • inovačné aktivity v podnikoch
 • inovácie a technologické transfery
 • budovanie hnedých a zelených priemyselných parkov
 • účasť slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách
 • podnikateľské aktivity v cestovnom ruchu

   

  SIEA k 6. 5. 2016 administrovala 35 ukončených výziev, ktoré sú súčasťou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. V rámci nich bolo zaregistrovaných 6014 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Zmluvy so žiadateľmi boli podpísané k 1 807 projektom. Z uvedeného počtu bolo 1532 projektov zrealizovaných. Počas troch až piatich rokov po ukončení projektov SIEA monitoruje plnenie záväzných ukazovateľov.

  S platnosťou od 1. januára 2014 administruje SIEA aj výzvy zamerané na podporu podnikateľských aktivít v oblasti cestovného ruchu, ktoré dovtedy patrili do pôsobnosti Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR).

  Od 31. decembra 2011 administruje SIEA výzvy zamerané na podporu spoločných služieb pre podnikateľov, ktoré dovtedy patrili do pôsobnosti Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). 

  Od 11. júna 2011 administruje SIEA výzvy zamerané na inovácie a technologické transfery určené pre malých a stredných podnikateľov, ktoré dovtedy patrili do pôsobnosti Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania. 

  Programové obdobie 2004 - 2006

   V uplynulom programovom období (2004 – 2006) prijala SIEA v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby a jeho opatrení zameraných na podporu podnikania, inovácií a aplikovaného výskumu, podporu úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov energie celkom 155 projektov, z toho bolo 124 projektov schválených.
   
   
  © 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
  webdesign a redakčný systém
  Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).