Projekt Zelená domácnostiam II (2019 – 2023)

Názov projektu:

Zelená domácnostiam II

Operačný program:

Kvalita životného prostredia

Prioritná os 4:

Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita

4.1 Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov

Špecifické ciele:

4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
C. Inštalácia malých zariadení na využívanie OZE

Riadiaci orgán:

Ministerstvo životného prostredia SR

Miera spolufinancovania:

Regióny okrem BSK: Európsky fond regionálneho rozvoja: 85% a štátny rozpočet: 15%

Kód projektu (ITMS):

310041U208

 

Trvanie projektu:

január 2019 – december 2023

Nenávratný príspevok:

48 000 000 €

Miesto realizácie projektu:

Prešovský, Košický, Žilinský, Banskobystrický, Nitriansky, Trenčiansky, Trnavský samosprávny kraj.

Opis projektu:

Národný projekt Zelená domácnostiam II je zameraný na podporu inštalácie malých zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, ktorými sú rodinné a bytové domy využívané za účelom bývania. Malým zariadením pri výrobe elektriny je zariadenie s výkonom do 10 kW. Pri výrobe tepla je malým zariadením zariadenie, ktoré pokrýva spotrebu energie v budove. Projekt je realizovaný na celom území SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Nosným komunikačným nástrojom je internetová stránka www.zelenadomacnostiam.sk.

Predmetom podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE je poskytnutie finančného príspevku na inštaláciu zariadení na výrobu elektriny alebo tepla z OZE, ktorými sú:

  • fotovoltické panely (výroba elektriny);
  • veterné turbíny (výroba elektriny);
  • slnečné kolektory (výroba tepla);
  • kotly na biomasu (výroba tepla);
  • tepelné čerpadlá (výroba tepla).

Podpora inštalácie zariadení je vykonávaná formou poukážok, ktoré budú vydávané priamo domácnostiam. Vydávanie poukážok prebieha v rámci jednotlivých časovo alebo inak ohraničených kôl. Domácnosť požiada o vydanie poukážky prostredníctvom formulára žiadosti dostupnom na internetovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk. Poskytnutú poukážku si môže domácnosť uplatniť pri platbe za dodávku a montáž zariadenia u zhotoviteľa. SIEA po kontrole dodržania podmienok preplatí poukážky zhotoviteľom. Podmienky a podrobnosti poskytovania podpory sú upravené v samostatnom dokumente Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a v osobitných podmienkach stanovených pre každé kolo vydávania poukážok.

Cieľom projektu je zvýšenie podielu využitia OZE v domácnostiach a zníženie emisií skleníkových plynov. Dôsledkom plnenia tohto cieľa bude oživené trhové prostredie so zariadeniami OZE v segmente domácností a k zvýšenie povedomia o využití OZE. Druhotným príspevkom je aj zvýšenie informovanosti a praxe inštalatérov zariadení OZE.

Kontakt:

Ing. Jaroslav Chocholáček

Odbor energetických činností

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Švermova 43

974 04 Banská Bystrica

jaroslav.chocholacek@siea.gov.sk

logo_op-kzp_B_web-200x120_U.jpg logoEFRR_text_dole_c.jpg