Zoznam osôb odborne spôsobilých na vykonávanie kontroly vykurovacích systémov

Podľa § 7 ods. 9 zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a na základe rozhodnutia č. 28/2012 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zverejňuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zoznam odborne spôsobilých osôb, ktoré úspešne absolvovali skúšku odbornej spôsobilosti na kontrolu vykurovacích systémov.

Zoznam odborne spôsobilých osôb na vykonávanie kontroly vykurovacích systémov