Najčastejšie otázky k Výzve KaHR-31DM-0801

1. V prílohe prikladáme vzor rozpočtu, ktorý tvorí prílohu 3c žiadosti o NFP. Uvedený rozpočet má informatívny charakter, slúži ako pomôcka žiadateľom pri tvorbe rozpočtu projektu na základe výsledkov OVS. Dlhodobý hmotný majetok, ktorý je využívaný na poskytovanie služieb cestovného ruchu(napr. vybavenie izieb, kuchyne a pod.) je možné zaradiť medzi oprávnené položky rozpočtu, ak spĺňa podmienku dlhodobého hmotného majetku v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z..

Podrobný rozpočet

2. Žiadateľ musí v rámci prílohy ŽoNFP č. 15 predložiť potvrdenie dokladujúce, že žiadateľ nie je v úpadku t. j. nie je platobne neschopný alebo predlžený a nebol podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na vyhlásenie konkurzu vydané príslušným Okresným súdom, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia žiadosti. V akom znení má byť toto potvrdenie?

Potvrdenie má obsahovať vyhlásenie súdu, že na žiadateľa nebol (k aktuálnemu dátumu) podaný návrh na začatie konkurzného konania, nebolo začaté konkurzné konanie ani reštrukturalizačné konanie a nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku.

3. V ŽoNFP, tabuľka č. 16 Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP sa v prílohe č. 19 uvádza: „V prípade prenájmu pozemkov platná zmluva o dlhodobom prenájme pozemkov, na ktorých má byť realizovaný projekt, nie staršia ako 3 mesiace ku dňu predloženia žiadosti, vrátane snímky z katastrálnej mapy s vyznačením nehnuteľností, na ktorých sa projekt realizuje.“ Znamená uvedené, že v prípade, ak žiadateľ má staršiu zmluvu o prenájme, musí podpísať novú, nie staršiu ako 3 mesiace?

Nie, v rámci tejto prílohy je potrebné, v prípade prenájmu, predložiť platnú zmluvu o prenájme pozemkov alebo notársky overenú kópiu zmluvy o dlhodobom prenájme, táto kópia nesmie byť staršia ako 3 mesiace.

4. V rámci ŽoNFP, resp. jej prílohy č. 11. Účtovná závierka, je postačujúce, ak je potvrdená daňovým úradom len jej predná strana?

Áno, a to v prípade, že účtovná závierka je úradne zviazaná. V opačnom prípade je nutné, aby bola potvrdená každá strana účtovnej závierky daňovým úradom. Uvedené platí i pre Správu o výsledku auditu.

5. Ako má žiadateľ vyčísliť údaj o Ročnom obrate pre potreby prílohy č. 20 ŽoNFP?

Ročný obrat sa určuje na základe výpočtu príjmov, ktoré vaša spoločnosť získala počas príslušného roka z predaja a služieb, po vyplatení všetkých rabatov. Obrat by nemal zahŕňať daň z pridanej hodnoty (DPH) alebo iné nepriame dane. Z účtovného hľadiska sa jedná o výnosy dosahované na účtoch 601-604.

6. Ako má žiadateľ vyčísliť údaj o Ročnej bilančnej sume pre potreby prílohy č. 20 ŽoNFP?

Ročná bilančná suma sa vzťahuje na hodnotu základných aktív vašej spoločnosti. Rozvrhnutie aktív je definované v článku 12 ods. 3 smernice Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností. Uvedená smernica je dostupná na webovej stránke:

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:17:01:31978L0660:SK:PDF

7. Ako má žiadateľ správne vyplniť hodnoty v časti 2.2 Opisu projektu – Hodnoty merateľných ukazovateľov – sledovanie za roky (hodnoty n+1, n+2..), resp. v časti 10 Súlad a napĺňanie Horizontálnych politík ES pre OP konkurencieschopnosť a hospodársky rast?

Hodnoty indikátorov sa stanovujú v absolútnych hodnotách, t.j. v tabuľkách bude uvedená konkrétna hodnota v danom období. Neuvádzajú sa kumulatívne súčty a ani nárast hodnoty (t.j. rozdiel medzi bežným a predchádzajúcim rokom).

8. Ako má žiadateľ správne postupovať pri vypĺňaní prílohy ŽoNFP č. 4 – Finančná analýza.

Tabuľka „B. Investičné náklady“ – uvádzajú sa len investície týkajúce sa projektu, t. j . tie, ktoré figurujú v rozpočte predkladanom v rámci projektu;

Tabuľka „C. Prevádzkové náklady“ – nutné uviesť náklady, ktoré súvisia s projektom;

Tabuľka „D. Finančné náklady“ – finančné náklady predstavujú sumu úrokov za cudzie zdroje, prípadne poplatky za vybavenie úveru (ak relevantné). Do finančných nákladov nie je potrebné vkladať výšku istiny, taktiež sa sem nezarátava ani výška NFP.

Tabuľka „E. Výnosy“ – výnosy uvádzajte v nadväznosti na projekt. Uvádzajú sa tržby z obchodných činností a poskytovania služieb.

Tabuľka „F. Návratnosť investícií“ – návratnosť investícií sa z časového hľadiska viaže na realizáciu projektu, preto je potrebné údaje v jednotlivých rokoch vypĺňať od začiatku realizácie projektu.

Všetky hodnoty v rámci finančnej analýzy sa uvádzajú bez Dane z pridanej hodnoty (DPH). V prípade potreby si žiadatelia doplnia stĺpce pre ďalšie roky.

9. Usmernením č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 31DM – 0801 zo dňa 18. 08. 2008 bola zmenená kapitola 3.8 Indikátory v príručke pre žiadateľa, avšak v kapitole 7.1 ŽoNFP predmetnej príručky zostal spôsob vypĺňania hodnôt merateľných ukazovateľov zachovaný v pôvodnom znení (Východisková hodnota – v roku ukončenia realizácie projektu; Plánovaná hodnota – 5 rokov po ukončení realizácie projektu). Ako má žiadateľ správne postupovať pri vypĺňaní indikátorov, resp. hodnôt merateľných ukazovateľov?

Pre správne vyplnenie indikátorov je záväzné znenie kapitoly 3.8 Indikátory (Príručka pre žiadateľa). Definícia indikátorov „výsledku“ a „dopadu“ a ich východiskových a plánovaných hodnôt (tieto sú odlišné) je platná pri vypĺňaní tab. 12. Hodnoty merateľných ukazovateľov v ŽoNFP, tab. 15. Súlad s horizontálnymi prioritami v ŽoNFP ako aj v tab. Hodnoty merateľných ukazovateľov – sledovanie za roky v časti 2.2 prílohy ŽoNFP č. 1 Opis projektu a tiež v tab. časti 10 Súlad a napĺňanie Horizontálnych politík ES pre OP konkurencieschopnosť a hospodársky rast tejto prílohy. Zoznam indikátorov, pre potreby vyplnenia tab. v časti 10 Opisu projektu a tab. 15. Súlad s horizontálnymi prioritami ŽoNFP s ich rozdelením na dopadové a výsledkové, tvorí prílohu č. 1 Príručky pre žiadateľa.

10. V Žiadosti o NFP, tab. č. 7 – Projekt, kolónka Územná oblasť je potrebné vybrať z číselníka Územných oblastí, ktorý tvorí Prílohu č.2 Príručky pre žiadateľa. Nakoľko však bola príručka a aj spomínaný číselník upravená Usmernením č.1, nie je viac možné zvoliť pôvodný kód 02 Horské, do ktorého spadá miesto realizácie nášho projektu, keďže ide o oblasť, ktorá je v nm výške viac ako 700 m. n. m. V prílohe č. 2 Príručky pre žiadateľa, v kritériách pre kategorizáciu územných jednotiek však Horská oblasť figuruje. Máme naše miesto realizácie zaradiť pod vidiecku oblasť aj napriek tomu, že horské oblasti sú z nej vylúčené?

Áno, žiadatelia si vyberú územnú oblasť v zmysle prílohy č. 2 Príručky pre žiadateľa, tzn. že si zvolia buď mestské alebo vidiecke oblasti. Ak miesto realizácie projektu spadá do horskej oblasti, žiadateľ si ako územnú oblasť zvolí vidiecku.

11. Je potrebné preukazovať nájomnú zmluvu s predkupným právom aj na pozemky, ktoré súvisia s neoprávnenými nákladmi?

Áno, nakoľko aj realizácia aktivít v rámci neoprávnených výdavkov je súčasťou podporovaného projektu.

12. Je možné považovať náklady spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie a výdavky spojené s vykonaním obchodnej verejnej súťaže (OVS) za oprávnené?

Nie, výdavky spojené s vykonaním OVS a výdavky vynaložené v súvislosti s vypracovaním predloženého projektu nie sú oprávnenými výdavkami v rámci výzvy KaHR-31DM-0801.

13. Je oprávneným výdavkom aj napr. interiérové vybavenie alebo vybavenie kuchyne?

Iba  za predpokladu, že uvedené spĺňa podmienku dlhodobého hmotného majetku v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. a majetok bol obstaraný v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/91 Zb., § 281- § 288.

14. Ako sa počítajú údaje pri partnerských podnikoch a pri prepojených podnikoch pri určovaní kvalifikovania sa ako MSP?

Pri partnerských podnikoch žiadateľ počíta údaje za bezprostredne vyššiu a nižšiu úroveň. Pri prepojených podnikoch počíta údaje až na poslednú známu úroveň.

15. V Príručke pre žiadateľa, kapitola 7.3, Príloha č. 3c) k Žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu je na str. 33 uvedené:

„Oprávnený výdavok musí byť vždy nižší ako je vypočítaná suma „Celkom“ vo vedľajšom stĺpci. V prípade, že sa tak nestane, suma oprávneného výdavku sa zvýrazní.“

Ako postupovať v prípade obstarania napr. technologického zariadenia, ak jeho nákup je oprávneným výdavkom a teda celú sumu uvedie žiadateľ do stĺpca „Oprávnený výdavok“? Znamená to, že akýkoľvek výdavok „celkom“ je potrebné ponížiť?

Uvedená skutočnosť závisí od toho, či žiadateľ je, alebo nie je platcom DPH. V prípade, že žiadateľ nie je platcom DPH, môže v rámci projektu za oprávnené výdavky uviesť celú sumu aj s DPH. Ak je platcom DPH, do oprávnených výdavkov uvádza sumu bez DPH. DPH sa do neoprávnených výdavkov neuvádza.

To znamená, že „Oprávnený výdavok“ sa musí rovnať alebo byť nižší ako je vypočítaná suma v stĺpci „Celkom“.

16. Som vlastníkom firmy, prostredníctvom ktorej chcem požiadať o poskytnutie NFP na rekonštrukciu hotela na pozemku, ktorý ako fyzické osoby vlastnia moja manželka, ja a môj švagor. Bude stačiť, ak podpíšem s oboma zmluvu o dlhodobom prenájme pozemku s predkupným právom?

Áno, zmluva o dlhodobom prenájme pozemku na minimálne 5 rokov s definovaným predkupným právom žiadateľa je v takomto prípade postačujúca. Potrebné je, aby bolo predkupné právo zapísané na Liste vlastníctva na príslušnej Správe katastra nehnuteľností.

17. Je nevyhnutné, aby žiadateľ v prípade, že mu bude schválený nenávratný finančný príspevok, založil majetok do celej výšky poskytnutého NFP už ku dňu nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP?

Nie, bude umožnené aj tzv. postupné zakladanie majetku, pričom výška zálohu musí zodpovedať prvej a následne každej ďalšej predloženej Žiadosti o platbu a to kumulatívnym spôsobom, až do výšky celkového schváleného NFP.

18. Je možné realizovať projekt na pozemku, ktorý je založený v prospech banky?

Áno. Poskytovateľ, resp. vykonávateľ však bude vyžadovať pre potreby zabezpečenia možnej budúcej pohľadávky (v prípade porušenia zmluvy o NFP), zriadenie záložného práva v jeho prospech do výšky poskytnutého NFP. Záložné právo je možné zriadiť aj na majetok mimo projektu, pričom poskytovateľ. resp. vykonávateľ bude uvádzaný ako prvý záložný veriteľ.

19. Je možné získať nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu hotela, ktorý je založený v prospech banky, ktorá naň poskytla úver?

Áno. Poskytovateľ, resp. vykonávateľ však bude vyžadovať pre potreby zabezpečenia možnej budúcej pohľadávky (v prípade porušenia zmluvy o NFP), zriadenie záložného práva v jeho prospech do výšky poskytnutého NFP. Záložné právo je možné zriadiť aj na majetok mimo projektu, pričom poskytovateľ. resp. vykonávateľ bude uvádzaný ako prvý záložný veriteľ.

20. Je nákup športového náradia v nadväznosti na požičovne športového náradia – lyže, bicykle a snežné skútre oprávneným výdavkom?

Áno, za predpokladu, že pôjde o dlhodobý hmotný majetok v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z..

21. Môže žiadateľ uvádzať v rozpočte projektu položky týkajúce sa interiérového vybavenia v súboroch tak, aby splnil podmienku dlhodobého hmotného majetku? Napr. súbor vybavenie izby, kde bude uvedené čo sa v nej nachádza (postele, skrine, stolík)? Alebo  musí uvádzať tieto položky jednotlivo (posteľ zvlášť, skriňa zvlášť a pod.), v takomto prípade nepôjde o dlhodobý hmotný majetok a takéto položky nebudú oprávnené. Ako ich teda majú žiadatelia uvádzať?

Žiadateľ musí položky uvádzať jednotlivo. V prípade, že sú takéto položky súčasťou súboru, uvedie žiadateľ k názvu položky aj označenie súboru (názov, alebo číslo), ku ktorému sa daná položka vzťahuje.

22. Je oprávnený žiadateľ aj právnická osoba v 100% vlastníctve obce (napr. s.r.o.)?

Spoločnosť, ktorá je v 100% vlastníctve mesta nie je oprávneným žiadateľom o NFP, pretože nespĺňa podmienky oprávnenosti na základe Odporúčania Európskej komisie o definícii mikro, malých a stredných podnikov č. 2003/361/EC článok 3, bod 2 a článok 3, bod 4.

Článok 3, bod 4: Okrem prípadov uvedených v odseku 2, druhom pododseku sa podnik nemôže považovať za MSP, ak 25 % alebo viac imania alebo hlasovacích práv je priamo alebo nepriamo kontrolovaných spoločne alebo individuálne jedným alebo viacerými verejnými orgánmi.

Definícia mikro, malých a stredných podnikov tvorí prílohu č. 1 k Schéme štátnej pomoci a je zverejnená na internetových stránkach www.sacr.skwww.economy.gov.sk.

23. Patrí medzi oprávnené aktivity  z oblasti ubytovania aj ubytovanie na súkromí alebo chatová osada?

Medzi oprávnené projekty v oblasti ubytovania podľa schémy pomoci de minimis patria rozšírenie, rekonštrukcia a modernizácia hotela, garnihotela, motela, botela, penziónu, campingu a horského hotela (viď Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu – schéma pomoci de minimis, čl. F,  ods. 1, písmeno a). Ubytovanie na súkromí, chatová osada a turistická ubytovňa nie sú oprávnenými aktivitami.

24. Môže byť na indikatívnom úvere uvedené, že schválenie tohto úveru ešte podlieha schváleniu úveru vedením banky? Je možné dokladovať prísľub úveru z banky, ktorý má názov: „Nezáväzný prísľub“?

Áno, môže. Prísľub úveru z banky je možné dokladovať aj dokumentom s názvom „nezáväzný prísľub banky“.

25. Môže byť objekt (budova), kde sa projekt realizuje v prenájme žiadateľa alebo musí byť vo vlastníctve?

Budova (objekt), kde sa bude projekt realizovať musí byť vo vlastníctve žiadateľa – podnikateľského subjektu.

Výnimku predstavujú len pozemky, ktoré môžu byť aj v prenájme žiadateľa. Pod prenájmom sa rozumie dohodnutý zmluvný prenájom medzi vlastníkom nehnuteľnosti a žiadateľom na minimálne 5 rokov nasledujúcich po roku ukončenia realizácie projektu. V zmluve o prenájme musí byť zadefinované predkupné právo žiadateľa, ktoré musí byť zapísané v liste vlastníctva na príslušnej správe katastra nehnuteľností.

26. V prípade prenájmu pozemkov od obce resp. cirkvi je žiadateľ povinný uplatniť si taktiež predkupné právo?

Áno, v zmluve o prenájme musí byť zadefinované predkupné právo žiadateľa, ktoré musí byť zapísané v liste vlastníctva na príslušnej správe katastra nehnuteľností.

27. Je v prípade žiadateľa podnikajúceho na základe živnostenského oprávnenia potrebná zmluva o prenájme pozemku ak je majiteľom predmetného pozemku ako súkromná osoba? Ako sa postupuje v obdobnom prípade pri bezpodielovom spoluvlastníctve?

V prípade, že zmluva o prenájme by mala vzniknúť medzi 100% vlastníkom súkromnou osobou a tou istou osobou živnostníkom, zmluva o prenájme nie je nutná. Žiadateľ musí byť výhradným vlastníkom pozemkov, bez bezpodielového spoluvlastníctva.

28. Je možné vykonať po predložení ŽoNFP nápravu v prílohách, resp. žiadosti samotnej?

V prípade, ak ŽoNFP nespĺňa požadované formálne náležitosti, je vykonávateľ povinný vyzvať žiadateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí, a to zaslaním písomnej Výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP, chýbajúce dokumenty musia byť vystavené najneskôr ku dňu a hodine ukončenia výzvy. Umožnenie nápravy sa nevťahuje na informácie uvedené v ŽoNFP vrátane odborných príloh (podrobný opis projektu), ale výlučne na formálne náležitosti, ktorých overenie je predmetom overenia kritérií úplnosti ŽoNFP.