Najčastejšie otázky k Výzve KaHR-22VS-1001

ZVEREJNENÉ 13. 5. 2009

1. Môže žiadateľ namiesto povinných príloh, ktoré nie sú pre neho relevantné, predložiť čestné prehlásenie (napr. preukazovanie finančnými prostriedkami) v prípade, ak je projekt už zrealizovaný?
V tomto prípade je možné predložiť namiesto prílohy Čestné prehlásenie o nerelevantnosti prílohy s presným odôvodnením.

2. Môže žiadateľ použiť VO realizované pred 2 rokmi a napr. odkladaciu podmienku účinnosti riešiť dodatkom?
Je potrebné vykonať nové VO.

3. Čo všetko je nutné predkladať v rámci prílohy č. 20, len overenú kópiu uznesenia zastupiteľstva, alebo aj súvisiacu dokumentáciu?
Je postačujúce, ak žiadateľ predloží overenú kópiu uznesenia zastupiteľstva.

4. V rámci prílohy č. 13 ŽoNFP –   Doklad v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), je akceptovateľné predloženie iného dokumentu v zmysle stavebného zákona (napr. ohlásenie stavby), ktoré bolo vydané v roku 2009?
Áno, pokiaľ je vydané v súlade s príslušným zákonom. Tak ako je uvedené v Príručke pre žiadateľa pre danú výzvu, sa v rámci tejto prílohy sa predkladá:

  • Právoplatné stavebné povolenie vrátane výkazu výmer
  • iný dokument v zmysle stavebného zákona (napr. písomné oznámenie stavebného úradu, že proti uskutočneniu stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác nemá námietky)
  • vyjadrenie stavebného úradu, že predmetná stavba nepodlieha stavebnému povoleniu, ani ohlasovacej povinnosti.

Z dôvodu vylúčenia stretu záujmov, ak je na vybavenie ohlásenia príslušná obec, ktorá je zároveň navrhovateľom, stavebníkom alebo vlastníkom stavby, na ktorej sa ohlasované stavebné úpravy budú uskutočňovať,  odporúčame žiadateľom primerane aplikovať ust. §119 ods. 3 stavebného zákona.

5. V rámci prílohy  č. 12 – Uznesenie zastupiteľstva obce, môžeme predložiť uznesenie vydané skôr ako 3 mesiace pred podaním žiadosti o NFP?
ÁNO, pokiaľ uznesenie obce obsahuje:

  • schválenie predloženia žiadosti o NFP, číslo a názov opatrenia 2.2 OP KaHR, identický názov predkladaného projektu, názov žiadateľa
  • zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP

6. V rámci prílohy č. 20 ŽoNFP –   Overená kópia uznesenia zastupiteľstva subjektu územnej samosprávy o schválení programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja subjektu územnej samosprávy a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak je žiadateľ obec, ktorá zo zákona nie je povinná mať vypracovanú a schválenú obecným zastupiteľstvom územnoplánovaciu dokumentáciu, môže predložiť čestné vyhlásenie?
ÁNO. Takáto obec predloží v rámci prílohy č. 20 dva doklady:

  • uznesenie zastupiteľstva subjektu územnej samosprávy o schválení programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja subjektu územnej samosprávy
  • ČV žiadateľa s adekvátnym odôvodnením, že konkrétny žiadateľ/obec nie je povinný zo zákona mať vypracovanú a schválenú obecným zastupiteľstvom územnoplánovaciu dokumentáciu

7. Čo má žiadateľ uviesť v elektronickej ŽoNFP do poľa Dátum vzniku žiadateľa?
Ako sa uvádza vo výzve, oprávnenými žiadateľmi sú obce založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Tento zákon nadobudol účinnosť dňom volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 1990, ktoré sa konali 23. a 24. novembra 1990. Žiadateľom odporúčame do uvedeného pola uviesť dátum 23. novembra 1990.

8. Keďže žiadateľ (obec) nie je platiteľom DPH, má podľa príručky uvádzať v prílohe č. 4 Podrobný rozpočet projektu ako oprávnené výdavky celú sumu vrátane DPH. Musí však žiadateľ uvádzať sumy vrátane DPH aj pri jednotlivých konkrétnych položkách Jednotková cena a Oprávnený výdavok?
Áno, v prílohe Podrobný rozpočet projektu sa uvádzajú hodnoty za jednotlivé čiastky Jednotková cena i Oprávnený výdavok vrátane DPH. Hodnota celkového požadovaného NFP tiež zahŕňa DPH. Je vhodné, aby v ponuky predložené dodávateľmi v rámci verejného obstarávania obsahovali ceny jednotlivých položiek bez a vrátane DPH. Rozpočet uvedený v ponuke od dodávateľa a rozpočet vyplnený v žiadosti musia byť v súlade.

9. Je pri rekonštrukcii a dopĺňaní svietidiel potrebné pripájať k žiadosti projektovú dokumentáciu?
Nie je potrebné predkladať spolu so žiadosťou o NFP aj projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie. Žiadateľ ju však môže zaradiť ako doplnkovú informáciu medzi prílohy. Pri vypracovaní Prílohy č. 1  – Opis projektu, najmä jej časti 2.1 Podrobný popis situácie pred realizáciou projektu a 2.2 Podrobný popis navrhovaného projektu odporúčame vychádzať práve z projektovej dokumentácie a svetelno-technickej štúdie.

10. Ktoré energetické a svetelnotechnické parametre svietidiel a svetelných zdrojov je nutné uviesť, prípadne doložiť?
V prílohe č. 1 – Opis projektu časti 2. Účelnosť navrhovaného projektu v bode 2.2 Podrobný popis navrhovaného projektu žiadateľ uvádza minimálne nasledujúce charakteristiky výrobkov: pri svietidlách je to svetelná účinnosť, úroveň svetelných emisií, krytie elektrickej a svetelnotechnickej časti a typ predradníka; pri svetelných zdrojoch aspoň typy, elektrický výkon a merný svetelný výkon.

11. V Prílohe č. 15 treba predložiť situačné výkresy s vyznačením svetelných bodov. Má v ňom žiadateľ vyznačiť staré i nové body? S akou presnosťou?
Žiadateľ predkladá situačný nákres s opisom stavu pred realizáciou projektu a situačný nákres s opisom stavu po realizácii projektu s vyznačením svetelných bodov, ku ktorým žiadateľ môže uviesť aj prislúchajúce súradnice zistené prostredníctvom GPS navigácie priamo v teréne. Ak to bude dostatočne prehľadné, tak situácie pred a po môžu byť zakreslené na jednom výkrese. Každý svetelný bod a rozvádzač musí mať svoje označenie, ku ktorému sa dajú priradiť technické parametre. Uvedené grafické riešenie osvetlenia každej komunikácie v primeranej mierke musia žiadatelia predkladať nielen v papierovej forme, ale i v elektronickej podobe vo formáte PDF. Mierka nákresu by mala byť primeraná rozsahu stavby, aby sa dala posúdiť technická realizovateľnosť svetelných bodov. Žiadatelia môžu situáciu vyznačiť aj priamo v zodpovedajúcej časti  katastrálnej mapy. V podkladoch musia byť graficky  a popisom rozlíšené svetelné body podľa druhu a rozsahu rekonštrukcie, aby bolo z nákresu jasné, či je svetelný bod vymenený, presunutý alebo doplnený.

12. Žiadateľ chce nahradiť staré vzdušné vedenie verejného osvetlenia, ktoré je umiestnené na elektrických stožiaroch patriacich energetickej spoločnosti, novým verejným osvetlením s kabelážou v zemi, stožiarmi a svietidlami. Možno považovať túto aktivitu za modernizáciu existujúceho verejného osvetlenia, ak ho nahradí úplne novým vedením, alebo je to výstavba nových vetiev?
Ak žiadateľ svetelné body v nevyhnutnej miere dopĺňa a modernizuje na tom istom úseku, resp. osvetľuje ten istý priestor, komunikáciu pri zabezpečení svetelných podmienok, je to považované za rekonštrukciu.

13. V prípade, že svetelný bod je v súčasnosti v súkromnej záhrade a obec ho chce premiestniť k verejnej komunikácii na verejné priestranstvo do už existujúcej vetvy, je to nový svetelný bod, alebo je to súčasťou rekonštrukcie osvetlenia?
Súčasťou modernizácie je aj možnosť posunutia svetelného bodu s výmenou svietidiel, svetelných zdrojov a nosných a podporných konštrukcií. Za modernizáciu sa teda považuje v odôvodnených prípadoch aj korekcia trasy verejného osvetlenia, napríklad zo záhrady bližšie ku komunikácii, čím sa zlepší osvetlenie samotnej komunikácie.

14. Ak do existujúcej vetvy chce žiadateľ doplniť dva-tri nové svetelné body, aby bola splnená svetelnotechnická norma, je to nová vetva alebo len rekonštrukcia?
Novou vetvou je zriadenie novej vetvy s viacerými svetelnými bodmi, ktorá je napojená samostatne z existujúceho alebo nového rozvádzača verejného osvetlenia, vrátane rozvodov a ktorá rieši osvetlenie komunikácie, ktorá doteraz nebola osvetlená. Doplnenie svetelných bodov, napojených v rámci existujúcej vetvy, je považované za rekonštrukciu.

15. Je oprávneným výdavkom vybudovanie novej vetvy verejného osvetlenia?
Nie, nie je.

16. Môže do projektu rekonštrukcie a doplnenia verejného osvetlenia žiadateľ zaradiť aj stavebné práce súvisiace s výsadbou zelene, výstavbou chodníkov a umiestnením dopravného značenia? V obci absentujú a je ohrozená bezpečnosť chodcov.
V rámci projektu môžu byť zahrnuté do oprávnených nákladov aj náklady na revitalizáciu zelene, chodníkov, ciest a príslušného dopravného značenia, avšak iba do výšky ich uvedenia do pôvodného stavu. Pričom však len tých častí, ktoré museli byť a boli bezprostredne dotknuté činnosťou pri rekonštrukcii verejného osvetlenia. Nie je možné budovať nové chodníky.

17. Pri realizácii modernizácie verejného osvetlenia je potrebné uskutočniť demontáž starého osvetlenia (stožiare, osvetľovacie telesá, kabeláž, betónové pätky a podobne). Sú náklady spojené s hore uvedenou činnosťou oprávnenými nákladmi projektu?
Áno, náklady na demontážne práce sú oprávnenými nákladmi.

18. Čo má žiadateľ doložiť k právoplatnému stavebnému povoleniu, ak sa rozhodne vykonať verejné obstarávanie až po predložení žiadosti o NFP? Podľa zoznamu povinných príloh má totiž doložiť právoplatné stavebné povolenie vrátane výkazu výmer.
Ku dňu predloženia žiadosti o NFP predkladá žiadateľ právoplatné stavebné povolenie, bez ohľadu na to, kedy bude realizované verejné obstarávanie. Ak verejné obstarávanie ešte nebolo ukončené, tak sa výkaz výmer predkladá na úrovni charakteristík parametrov jednotlivých bodov.

19. Aká osoba / odborník má vypracovať svetelno-technickú štúdiu? Musí to byť osoba s vydaným osvedčením (certifikátom) a pod.?
Nie nemusí mať certifikát/osvedčenie, postačuje odborník. Odporúčame kontaktovať odborníkov združených v rámci Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti.