Najčastejšie otázky k Výzve KaHR-21SP-0901

ZVEREJNENÉ 4. 2. 2010

1. Môže si žiadateľ zvoliť aj také merateľné ukazovatele, ktoré nie sú uvedené v príručke pre žiadateľa?
Žiadateľ nevolí žiadne ďalšie ukazovatele okrem tých, ktoré sú uvedené v príručke pre žiadateľa.

2. Pri ukazovateľoch Nárast pridanej hodnoty a Nárast tržieb má žiadateľ uviesť hodnoty, ktoré sa vzťahujú na projekt alebo sú to hodnoty za celú firmu?
Pri ukazovateľoch Nárast pridanej hodnoty a Nárast tržieb žiadateľ uvádza údaje za celú firmu v zmysle príručky pre žiadateľa. Všetky ostatné ukazovatele uvedené v príručke pre žiadateľa súvisia iba s realizovaným projektom.

3. Je oprávnený projekt zameraný na zateplenie objektu, ak žiadateľ odstráni pôvodný (napríklad plechový) obvodový plášť?
Projekty zamerané na rekonštrukciu budov, v rámci ktorých žiadateľ úplne odstráni obvodový plášť, nie sú oprávnené. Predmetom výzvy sú projekty zamerané na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu objektov, nie realizácia nových stavebných konštrukcií.

4. Môže byť predmetom projektu zateplenie vodorovného priestoru pod sedlovou strechou?
Zateplenie vodorovného priestoru pod sedlovou strechou je oprávnené len v prípade, že priestor medzi vodorovným stropom a sedlovou strechou slúži výhradne ako dvojvrstvová izolácia (odvetrávaná dvojplášťová strecha – s odvetrávanou vzduchovou vrstvou) objektu a nie je využívaný na iné účely.

5. Môže žiadateľ ako oprávnené výdavky uvádzať výdavky na rekonštrukciu alebo vybudovanie stavebnej časti energetického zdroja, ak je v stavebnom objekte okrem oprávnenej technológie napr. na výrobu energie z biomasy inštalovaný aj kotol na zemný plyn?
Ak žiadateľ uvažuje o rekonštrukcii alebo vybudovaní jedného stavebného objektu určeného na umiestnenie oprávnenej technológie, napr. kotla na biomasu a zároveň aj na umiestnenie kotla na zemný plyn, ktorého nákup a inštaláciu nie je možné nenávratným finančným príspevkom podporiť, posúdenie oprávnenosti jednotlivých nákladov na spoločné stavebné a technologické časti objektu prípadne vonkajších rozvodov môže byť komplikované. V prípade že nie je možné jednoznačne položkovo oddeliť náklady súvisiace s oprávnenými aktivitami, tak všetky takéto „spoločné náklady“ sú považované za neoprávnené.

ZVEREJNENÉ 28. 1. 2010

1. Pri posudzovaní oprávnenosti veľkého podnikateľa sa do stanovených limitov majú zarátavať iba údaje žiadateľa alebo aj údaje za partnerské, respektíve prepojené podniky?
Pri posudzovaní oprávnenosti veľkého podniku sa v prípade počtu zamestnancov a ročného obratu berú do úvahy len údaje za žiadateľa. Údaje o ročnom obrate, prípadne celkovej ročnej súvahe a počte zamestnancov aj za partnerské, respektíve prepojené podniky sa zohľadňujú pri stanovovaní oprávnenosti mikro, malých a stredných podnikateľov v súlade s definíciou MSP, ktorá je súčasťou výzvy. Pri posudzovaní splnenia podmienky stanovujúcej, že pri oprávnených veľkých podnikateľoch podiel subjektov verejného sektora (štát, Fond národného majetku, obec, VÚC) na majetkových a hlasovacích právach nepresahuje 49%, sa zohľadňujú aj údaje za partnerské a prepojené podniky.

2. Je oprávnený projekt zameraný na zateplenie podnikateľského objektu, ak žiadateľ je vlastníkom objektu, ale objekt alebo jeho časť prenajíma inej spoločnosti?
V príslušnej príručke sa v časti 3.5 Oprávnené výdavky uvádza: „Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas realizácie projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení realizácie projektu prevedený na tretiu osobu, alebo prenajatý tretej osobe“. Z uvedeného vyplýva, že žiadateľ nemôže získať príspevok na rekonštrukciu objektu, ktorý prenajíma.

3. Sú oprávneným žiadateľom napríklad školy, nemocnice alebo domy opatrovateľských služieb?
Nie, prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je možné podporiť iba oblasti, ktoré na základe Zákona 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy kompetenčne patria pod Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre tento operačný program.

4. Sú v rámci výzvy oprávnené podniky, ktoré sa zaoberajú napr. výrobou piva, pečiva, cestovín alebo pekárne?
Ako je uvedené v príručke na str. 8, Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách sa nevzťahuje na podniky pôsobiace v oblasti spracovania a odbytu poľnohospodárskych produktov vymenovaných v prílohe I Zmluvy o založení ES, ak však tieto podniky patria podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností (ŠKEČ) do divízie 10 (Výroba potravín), 11 (Výroba nápojov), 12 (Výroba tabakových výrobkov), platí pre nich výnimka a sú oprávnené za predpokladu, že nie sú zároveň prvovýrobcami alebo, ak sú prvovýrobcami, podiel ich tržieb z prvovýroby nepresahuje 30 percent obratu. To znamená, že nevykazujú a v predchádzajúcom účtovnom období (za ktoré predkladajú prílohu č. 8 Účtovná závierka) nevykazovali vyšší ako 30 percentný obrat v odvetviach prvovýroby, na ktoré sa schéma pomoci nevzťahuje. V uvedených obdobiach teda môžu a mohli len v uvedenom rozsahu získavať obrat z pestovania obilia a ďalších produktov vymenovaných v prílohe I Zmluvy o založení ES a v divízii 01 (Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace) a 02 (Lesníctvo a ťažba dreva ) podľa ŠKEČ.

5. Sú oprávneným žiadateľom stavebné firmy?
V zmysle kompetenčného Zákona 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy môžu byť v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast podporené projekty v oblasti výroby stavebných látok (napr. cementu, vápna, sadry). Z uvedeného zákona zároveň vyplýva, že pod MH SR kompetenčne patrí aj podpora projektov malých a stredných podnikateľov z oblasti stavebných výrobkov. Podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch je stavebným výrobkom každý výrobok vyrobený na účel trvalého a pevného zabudovania do stavby. Projekty spoločností zameraných na stavebné činnosti nie sú podporované v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, pretože tieto činnosti spadajú do kompetencie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.

6. Je oprávneným žiadateľom spoločnosť, ktorá je vlastníkom hotela, prípadne ubytovne a v rámci projektu by chcela zatepľovať predmetnú budovu?
Áno, takýto projekt je oprávnený za splnenia ostatných podmienok stanovených výzvou.

7. Je spoločnosť, ktorá vyrába teplo a zásobuje ním byty oprávnená žiadať o NFP v rámci tejto výzvy?
Áno, takáto spoločnosť je oprávnená žiadať o NFP.

8. Sú oprávnené výdavky na rekonštrukciu vnútorných rozvodov tepla?
Výdavky na rekonštrukciu vnútorných rozvodov tepla nie sú oprávnené. Oprávnené sú len výdavky na vybudovanie, modernizáciu a rekonštrukciu vonkajších rozvodov tepla v prípade projektov zameraných na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a vysoko-účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla v zmysle zákona č.309/2009 Z.z, s maximálnym inštalovaným výkonom do 10 MWe. Oprávnené sú teda výdavky na vybudovanie, modernizáciu a rekonštrukciu vonkajších rozvodov tepla po napojenia na odberný systém tepla (rozdeľovače tepla) v jednotlivých objektoch. Za vonkajšie rozvody tepla sú považované aj základné rozvody tepla vedené napr. v energokanáloch popod výrobné haly.

9. Podľa čoho má žiadateľ postupovať , keď má v Opise projektu pri ekonomickom dopade projektu uviesť výpočet doby návratnosti projektu dynamickými metódami so zohľadnením inflácie cien energií?
Výpočet doby návratnosti dynamickými metódami má byť súčasťou správy o energetickom audite, ktorú žiadateľ prikladá k žiadosti ako prílohu č. 25. Správu musí vypracovať energetický audítor oprávnený podľa zákona 476/2008 Z. z. v súlade s ustanoveniami vyhlášky MH SR č. 429/2009 Z.z.

10. Majú byť súčasťou žiadosti o NFP k projektu zameranému na výrobu energie (nie pre vlastnú spotrebu) aj dokumenty dokazujúce zabezpečenie odberu vyprodukovanej energie?
Žiadateľ musí v Opise projektu opísať reálne zabezpečenie odberu vyprodukovanej energie. Odporúčame k žiadosti priložiť zmluvu o budúcej zmluve na dodávku energie, prípadne iný zmluvný záväzok.

11. Je možné získať príspevok na projekt, ktorý je zameraný na zateplenie objektu a zároveň napr. na využívanie slnečnej energie?
Áno, jednotlivé časti oprávnených aktivít uvedených vo výzve na predkladanie žiadosti je možné kombinovať.

12. Je potrebné ku ŽoNFP priložiť aj projektovú dokumentáciu napr. na zateplenie budovy?
Nie.

13. Pri všetkých druhoch oprávnených projektoch je nutné spolu so žiadosťou predložiť ako prílohu č. 25 Správu o energetickom audite. Sú výdavky na vypracovanie energetického auditu oprávnené?
Nie, výdavky na vypracovanie energetického auditu nie sú oprávnené.

14. Sú výdavky na stavebný dozor oprávnené?
Nie, výdavky na stavebný dozor nie sú oprávnené.

15. Patrí zaškolenie obsluhy obstarávanej technológie medzi oprávnené výdavky?
Nie, vzhľadom na to, že zaškolenie obsluhy nemôže vstupovať do ceny obstarávanej technológie.

16. Sú oprávnené aj výdavky na výmenu okien, zateplenie strechy a výmenu strešných svetlíkov, prípadne výmenu vstupnej brány do objektu?
Áno, za zlepšenie tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu objektov možno v rámci tejto výzvy považovať popri zateplení vonkajších stien objektov aj zateplenie strechy týchto objektov, výmenu vonkajších okien a vonkajších dverí do týchto objektov.

17. Sú oprávnené výdavky na zníženie stropov za účelom zníženia vykurovacieho objemu a výdavky na vnútorné izolačné nátery?
Nie, výdavky spojené so znížením stropov a výdavky na vnútorné izolačné nátery stien nie sú oprávnené.

18. Je možné v rámci oprávneného projektu zatepľovať okrem existujúcej budovy aj novú výrobnú budovu, ktorú žiadateľ len plánuje za vlastné prostriedky pristaviť k existujúcej, prípadne ktorá je na liste vlastníctva zapísaná ako rozostavaná?
Nie, žiadateľ môže podľa textu výzvy v časti Oprávnené projekty bod 1 v rámci projektu rekonštrukciou zlepšiť tepelnoizolačné vlastnosti len na objektoch, ktoré sú v čase podania žiadosti postavené a zapísané v liste vlastníctva. Tieto objekty nemôžu byť v čase podávania žiadosti uvedené v liste vlastníctva ako rozostavané.

19. Žiadateľ by chcel vystavať solárny park, ktorého elektrinu bude predávať do distribučnej siete. Môže byť predmetom projektu iba výstavba solárneho parku bez projektu na napojenie?
Áno, ak existuje pripojenie k distribučnej sieti a žiadateľ bude mať minimálne predbežnú zmluvu na odber elektriny s príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy.

20. Je žiadateľ oprávnený aj v prípade, že nehnuteľnosť je v majetku žiadateľa, no na nehnuteľnosť je zriadené záložné právo?
Zriadené záložné právo na nehnuteľnosť, ktorá je predmetom projektu, nie je prekážkou oprávnenosti žiadateľa. Poskytovateľ, resp. vykonávateľ však bude vyžadovať pred vyplatením prvej časti nenávratného finančného príspevku v súvislosti so zabezpečením možnej budúcej pohľadávky (pre prípad porušenia zmluvy o NFP), zriadenie záložného práva v jeho prospech minimálne vo výške poskytnutého NFP. Žiadateľ môže v prospech poskytovateľa nenávratného finančného príspevku založiť aj majetok mimo projektu, pričom poskytovateľ. resp. vykonávateľ bude uvádzaný ako prvý záložný veriteľ.

21. Kedy bude vykonávateľ od žiadateľa vyžadovať zriadenie záložného práva?
Ako je uvedené vo vzorovej zmluve o NFP, vykonávateľ v mene poskytovateľa bude vyžadovať zriadenie záložného práva v jeho prospech v súvislosti so zabezpečením možnej budúcej pohľadávky minimálne vo výške žiadaného NFP uvedeného v žiadosti o platbu. Podmienkou preplatenia NFP uvedeného v žiadosti o platbu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je uzavretie a účinnosť Zmluvy o zriadení záložného práva a vznik záložného práva podľa tejto zmluvy. Vzorová zmluva o NFP je súčasťou balíka výzvy.

22. Môže žiadateľ založiť aj majetok, ktorý nie je súčasťou projektu?
Áno, žiadateľ môže založiť aj majetok, ktorý nie je súčasťou projektu. Záložné právo v prospech poskytovateľa môže byť zriadené na akýkoľvek majetok žiadateľa za podmienok bližšie uvedených v Zmluve o zriadení záložného práva. Vzor zmlúv o zriadení záložného práva bude k dispozícii na stránke www.siea.gov.sk v časti Štrukturálne fondy – Užitočné informácie.

23. V rámci prílohy č. 9 má žiadateľ predkladať potvrdenie daňového úradu, že nie je daňovým dlžníkom. Bude oprávnený aj žiadateľ, ktorý má s daňovým úradom dohodnutý splátkový kalendár, prípadne odklad dane?
Žiadateľ o NFP nie je oprávnený, ak preukáže potvrdením príslušného daňového úradu dohodnutý splátkový kalendár, prípadne odklad dane. Uvedené platí aj pri potvrdeniach poisťovní, ktoré žiadateľ predkladá v rámci prílohy č. 10 žiadosti o NFP.

24. Môže žiadateľ, ktorý má dohodnutý s daňovým úradom splátkový kalendár, prípadne odklad dane, potvrdiť svojim podpisom prílohu č. 18 – čestné vyhlásenie, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom?
Nie.

25. Môže žiadateľ v prospech poskytovateľa založiť majetok, ktorý je súčasťou projektu a súčasne tvorí zálohu v prospech banky?
Záložné právo v prospech poskytovateľa môže byť zriadené na akýkoľvek majetok žiadateľa za podmienok bližšie uvedených v Zmluve o zriadení záložného práva. V prípade, že projekt je spolufinancovaný z prostriedkov banky a bola uzatvorená úverová zmluva medzi žiadateľom a bankou v zmysle podpísanej Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku a následne Zmluva o zriadení záložného práva medzi žiadateľom a bankou v zmysle podpísanej Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku, poskytovateľ bude akceptovať zriadenie záložného práva, kde bude poskytovateľ zapísaný ako záložný veriteľ druhý v poradí. V prípade, že projekt je spolufinancovaný z prostriedkov banky, ktorá nemá uzatvorenú predmetnú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku, resp. žiadateľ spolufinancuje projekt z vlastných zdrojov, poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ). Zoznam bánk, s ktorými bola podpísaná zmluva o spolupráci, je zverejnený na stránke www.siea.gov.sk v časti Štrukturálne fondy – Užitočné informácie.