Najčastejšie otázky k Výzve KaHR-21DM-1401

Výzva KaHR-21DM-1401

ZVEREJNENÉ dňa 9.9.2014

 

1.     Je oprávnená spoločnosť, ktorá vyrába cestoviny a v ORSR má zapísané SK NACE 10.73.0 Výroba cestovín, kuskusu a podobných múčnych cestovín?

Oprávnené odvetvia sú zadefinované v kapitole 2.2.2 Zameranie projektu na podnikateľskú činnosť v oprávnenom odvetví v rámci Príručky pre žiadateľa. Výroba rezancov, cestovín, kuskusu a podobných múčnych výrobkov sa podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE nachádza v sekcii C -Priemyselná výroba, ktorá je podľa podmienok výzvy oprávneným odvetvím, t.j. projekt prispievajúci k rozvoju podnikateľskej činnosti v danom odvetví je oprávnený.

2.     Sú tzv. monobloky (zateplenie v jednom kuse plechu) oprávnené?

Forma a spôsob zlepšenia tepelnoizolačných vlastností povrchu obvodovej konštrukcie objektov nie sú obmedzené. Realizáciou projektu však musí dôjsť k naplneniu cieľa pomoci, t.j. k dosiahnutiu úspory energie a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich.

3.     Je oprávnená aktivita rekonštrukcia a výstavba vnútorných a vonkajších schodov budovy, kde sa prevádzkuje výrobná činnosť?

Rekonštrukciu a výstavbu vnútorných a vonkajších schodov budovy nie je možné zaradiť pod ani jednu z aktivít definovaných príslušnou výzvou, preto ju nie je možné považovať za oprávnenú. Základným cieľom oprávnených aktivít je dosahovanie úspor energie a efektívne využívanie energie v priemysle a službách na to nadväzujúcich. Za oprávnené aktivity nie je možné považovať akékoľvek stavebné úpravy objektov.

4.     Je penzión, resp. hotel poskytujúci ubytovacie a stravovacie služby, ktorý si chce zatepliť budovu ako aj  prerobiť jestvujúce kúrenie na pevné palivo na energeticky menej náročný spôsob vykurovania, resp. chce si prerobiť systém ohrevu teplej vody oprávnený žiadateľ v rámci výzvy KaHR-21DM-1401?

Znižovanie energetickej náročnosti objektov cestovného ruchu nie je oprávnenou aktivitou, nakoľko nie sú splnené podmienky výzvy stanovené kapitole 2.2.2 Zameranie projektu na podnikateľskú činnosť v oprávnenom odvetví príručky pre žiadateľa a projektom nedochádza k rozvoju podnikateľskej činnosť v oprávnených odvetviach zadefinovaných prostredníctvom kódov Štatistickej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE). Oblasť cestovného ruchu nie je oprávneným odvetvím definovaným príslušnou výzvou.

5.     Môže žiadateľ prenajímať časť stavebného objektu, ktorý bude aj predmetom projektu?

V zmysle kapitoly 2.2.1 Oprávnené aktivity Príručky pre žiadateľa majetok (hmotný aj nehmotný) obstaraný, alebo zhodnotený v rámci projektu z NFP alebo z jeho časti musí byť používaný výlučne prijímateľom pri výkone podnikateľskej činnosti v rámci projektu, na ktorý sa pomoc poskytuje. Podmienka týkajúca sa používania majetku výlučne na výkon podnikateľskej činnosti v rámci projektu sa nevzťahuje na oprávnené projekty realizujúce oprávnené aktivity definované v bode 1 písm. a. kapitoly 2.2.1 príručky pre žiadateľa v prípadoch, ak objekt priemyslu a služieb je čiastočne využívaný aj inými subjektmi, ktorým právo užívania časti objektu žiadateľ umožnil (napríklad na základe nájomnej zmluvy).

T.j. prijímateľ je oprávnený prenajať časti objektu, ktorý bol predmetom realizácie projektu, tretím osobám avšak za podmienky, že prenájom nebude viesť k poskytnutiu/postúpeniu nepriamej štátnej pomoci tretej osobe. Žiadateľ je zároveň povinný aspoň časť zhodnoteného objektu využívať na výkon vlastnej podnikateľskej činnosti v oprávnených odvetviach podpory, tak ako to definuje kapitola 2.2.1.

6.     Je možné považovať rozvody tepla a zdroj tepla na výrobu tepla, ktoré sa ale využíva vo výrobnom procese, za oprávnené náklady v rámci výzvy KaHR-21DM-1401? Ide o výrobný proces sušenia, t.j. tzv. technické teplo, čiže nejedná sa o vykurovacie teplo využívané v zime na vykurovanie objektov.  Predmetom projektu by bola rekonštrukcia zdrojov tepla využívaných v technologickom procese sušenia.

Modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií priemyselných areálov teda aj rozvodov tepla na sušenie je oprávneným aktivitou. Zdroj na výrobu tepla sa v technickej praxi nepovažuje za súčasť rozvodu, a preto tento nemôže byť považovaný za oprávnený výdavok.

7.     Bude v rámci oprávnenej aktivity v rámci výzvy KaHR-21DM-1401 „Rekonštrukciou a modernizáciou vykurovacích systémov, systémov ohrevu teplej vody a klimatizačných systémov” (oprávnená aktivita 1 b.) možné získať podporu na modernizáciu vykurovacieho systému a systému ohrevu teplej vody prostredníctvom inštalácie vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektrickej a tepelnej energie?

Súčasťou vykurovacieho systému môže byť aj zariadenie na kombinovanú výrobu elektriny a tepla. Cieľom výzvy je však preukázanie úspory energie po realizácii projektu. Je však dôležité upozorniť na skutočnosť, že v prípade použitia NFP na inštaláciu zariadenia  na kombinovanú výrobu elektriny a tepla s účinnosťou od 1. januára 2014 už nie je možné v zmysle zákona č. 309/2009 Z. z. požiadať o doplatok na elektrinu vyrobenú vysokoúčinnou kombinovanou výrobou a regionálnej distribučnej sústave nevzniká povinnosť vykúpiť vyrobenú elektrinu za cenu elektriny na straty.

8.     Bude v rámci projektu oprávnený nákup parnej jednotky na výrobu pary? Para bude v areáli žiadateľa slúžiť ako vykurovacie médium a novonakúpená parná jednotka by vyrábala paru pre potreby vykurovania/chladenia. Bude v rámci projektu oprávnené vybudovanie rozvodov pary? Predmetom projektu by bol nákup parnej jednotky a vybudovanie rozvodov pary.

Vybudovanie nových parných rozvodov je oprávnenou aktivitou, pričom je možné vyčísliť úsporu energie porovnaním s maximálnou povolenou stratou podľa osobitného predpisu (Vyhláška ÚRSO č. 328/2005 Z. z. ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov v znení vyhlášky ÚRSO č. 59/2008 Z. z. ). Pre parné rozvody je povolená maximálna strata na rozvode vo výške zodpovedajúcej 10% z energie do rozvodu dodávanej. Ak váš nový rozvod pary bude mať preukázateľne nižšie straty ako maximálne prípustné, rozdiel medzi maximálnymi stratami a stratami vášho nového parného systému bude základom na stanovenie požadovanej úspory energie. Pre novú parnú jednotku bude potrebné preukázať úsporu energie v porovnaní so súčasným zariadením, ktorým zabezpečujete výrobu tepla. Ak ste doteraz nezabezpečovali výrobu tepla v pare, je málo pravdepodobné, že úspora energie, ktorú vyčíslite podľa metodiky na nových parných rozvodoch bude dostatočná, aby bol žiadosti o NFP pridelený v rámci odborného hodnotenia dostatočný počet bodov na jej schválenie.

9.     Je možné v rámci aktuálnej výzvy KaHR-21DM-1401 žiadať o finančný príspevok na výmenu zariadení, ktoré sú určené čiastočne pre výrobu a čiastočne pre prevádzku výrobnej haly? Konkrétne sa jedná o výmenu kompresorov, ktoré v nepretržitej prevádzke vytvárajú vzduch využívaný napr. pre otváranie strešných svetlíkov a čiastočne aj pre pohon strojov vo výrobe.

V predmetnej výzve je oprávneným projektom len modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií priemyselných areálov. V prípade kompresora ide o výrobu stlačeného vzduchu a táto aktivita nie je oprávnená v predmetnej výzve. Možné je však rekonštruovať alebo modernizovať rozvod stlačeného vzduchu s cieľom zníženia spotreby energie na rozvod stlačeného vzduchu.

10.     Čo je považované za rozvod energie pre účely výzvy KaHR-21DM-1401?  

Rozvod energie je vnímaný ako rozvod  na dopravu energie zo zdroja energie (od výrobného zariadenia energie alebo odberného miesta pri nákupe energie) k jednotlivým spotrebičom vrátane technických zariadení, ktoré sú súčasťou rekonštruovaného alebo modernizovaného rozvodu na úpravu parametrov energie (napr. odovzdávacie stanice tepla, redukčné stanice, transformačné stanice, atď.)

Rozvodom energie je napríklad:

– horúcovodný rozvod,

– teplovodný rozvod,

– parný rozvod,

– rozvod teplej úžitkovej vody,

– rozvod plynu,

– teplovzdušný rozvod,

– atď.

Rozvodom energetických médií je napríklad:

– rozvod stlačeného vzduchu,

–  rozvod kyslíka, rozvod dusíka  a iných technických plynov resp. tekutín,

V rámci definície oprávnenej aktivity 1b je možné rekonštruovať a modernizovať výlučne vykurovacie systémy, systémy ohrevu teplej vody a klimatizačné systémy v oprávnených stavebných objektoch – budovách (interiéri). V rámci aktivity 3a je oprávnenou modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií priemyselných areálov t.j. v rámci vonkajších priestorov miesta realizácie projektu (exteriéri).

11.     Kedy je možné považovať realizáciu nových častí rozvodov energie (nové metre rozvodov), resp. rozvodov energetických médií priemyselných areálov v zmysle výzvy za oprávnenú aktivitu?

Za oprávnenú je možné považovať aktivitu, keď výstavbou nových častí (metrov) rozvodu dôjde k úspore energie (zoptimalizovanie trasy  rozvodu,  vzájomne prepojenie existujúcich rozvodov, výstavba nového rozvodu z dôvodu zmeny  energonosiča – napr. prechod z pary na  horúcu alebo teplú vodu, výstavba nového rozvodu na prívod energetického média z iného výrobného zariadenia energie do existujúcich rozvodov a pod.) oproti pôvodnému stavu pred rekonštrukciou / modernizáciou rozvodu. V prípade, ak v minulosti v areáli (mieste realizácie projektu) neboli vybudované žiadne rozvody resp. rozvody energetických médií a žiadateľ tam plánuje vybudovať nové rozvody resp. resp. rozvody energetických médií, ide v rámci výzvy o neoprávnenú aktivitu.

Vzhľadom na to, že pri príprave projektu je  potrebné vyčísliť úsporu energie po realizácii projektu oproti súčasnému stavu, je dôležité zvážiť rozsah realizácie nových častí rozvodov vo väzbe na hodnotiace ukazovatele  a výberové kritéria  v schvaľovacom procese projektu.

12.     Je považované za oprávnenú aktivitu rekonštrukcia a modernizácia rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií priemyselných areálov, kde je iné rozvodové médium ako voda?

Áno, uvedené je možné považovať za oprávnenú aktivity, keďže definícia oprávnených aktivít v bode 3a sa týka pre rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií, pričom jednotlivé energetické médiá nie sú ďalej konkretizované.