Najčastejšie otázky k Výzve KaHR-21DM-0901

ZVEREJNENÉ 18. 6. 2009

1. Sú oprávnené aj výdavky na výmenu okien, zateplenie strechy a výmenu strešných svetlíkov, prípadne výmenu vstupnej brány do objektu?
Áno, za zlepšenie tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu objektov možno v rámci tejto výzvy považovať popri zateplení vonkajších stien objektov aj zateplenie strechy týchto objektov, výmenu vonkajších okien a dverí do týchto objektov.

2. Sú oprávnené výdavky na izoláciu strešnej krytiny, resp. izoláciu povalových vodorovných priestorov?
Výdavky na izoláciu sedlovej strechy z vnútornej časti sú oprávnené. Výdavky na tepelnú izoláciu povalových vodorovných priestorov umiestnených pod sedlovou strechou nie sú oprávnené.

3. Sú oprávnené výdavky na zníženie stropov za účelom zníženia vykurovacieho objemu a výdavky na vnútorné izolačné nátery?
Nie, výdavky spojené so znížením stropov a výdavky na vnútorné izolačné nátery stien nie sú oprávnené.

4. Sú oprávnené výdavky na rekonštrukciu rozvodov tepla?
Rekonštrukcia rozvodov tepla nie je oprávneným výdavkom.

5. Sú oprávneným výdavkom stavebné úpravy súvisiace s demontážou a montážou zdrojov tepla?
Nie, stavebné úpravy súvisiace s demontážou, prípadne montážou zdrojov tepla nie sú oprávnené.

6. Je oprávneným nákladom nákup teplovzdušných výmenníkov ku kotlu na spaľovanie drevoštiepky?
Nákup teplovzdušných výmenníkov ku kotlu na spaľovanie drevoštiepky nie je oprávnený výdavok.

7. Je možné získať príspevok na zateplenie objektu a nákup fotovoltických článkov?
Nie, fotovoltické články sú zdrojom elektrickej energie, ich nákup nie je oprávnený.

8. Je oprávneným žiadateľom spoločnosť, ktorá je vlastníkom a prevádzkovateľom penziónu, prípadne ubytovne a v rámci projektu by chcela zatepľovať predmetnú budovu?
Áno, takýto projekt je oprávnený za splnenia ostatných podmienok stanovených výzvou.

9. Je možné zatepľovať v rámci projektu aj novú, doteraz nevyužívanú administratívnu budovu?
Áno, takýto projekt je oprávnený.

10. Je oprávnený projekt, v ktorom žiadateľ okrem zateplenia budovy ráta aj s nákupom nového kotla na obnoviteľné zdroje, pričom pôvodný kotol na zemný plyn by po realizácii projektu využíval iba v zime pri veľmi nízkych teplotách?
Zachovať súčasný zdroj tepla na fosílne palivo je možné len za predpokladu, že tento zdroj na fosílne palivo bude slúžiť len ako náhradný, resp. doplnkový zdroj tepla, ktorý bude využívaný napríklad počas extrémnych zimných klimatických podmienok. Oprávnený žiadateľ teda musí zmeniť palivovú základňu, a to tak, že na bežnú prevádzku bude využívať v rámci projektu zdroj tepla využívajúci obnoviteľné zdroje energie.

11. Sú oprávnené projekty, v rámci ktorých chcú majitelia objektov zatepliť budovy, ktoré prenajímajú? Môžu to byť napr. domy služieb, haly v priemyselnej zóne alebo administratívne budovy, ale napríklad aj budovy, ktoré do veľkej miery využíva žiadateľ, pričom prenajíma iba priestory, ktoré nepotrebuje (napr. kancelárie) alebo nechce sám využívať (napr. bufety)?
V príslušnej príručke sa v časti 3.5 Oprávnené výdavky na str. 10 uvádza: „Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas realizácie projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení realizácie projektu prevedený na tretiu osobu, alebo prenajatý tretej osobe“. Z uvedeného vyplýva, že žiadateľ nemôže získať príspevok na rekonštrukciu objektu, ktorý prenajíma.

12. Sú oprávneným žiadateľom nemocnice alebo školy?
Nie, prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je možné podporiť iba subjekty pôsobiace v oblastiach, ktoré kompetenčne patria pod Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre tento operačný program.

13. Žiadateľ je stavebná firma, ktorá chce zatepliť budovu, v ktorej má umiestnenú administratívu a dielne. Je takýto projekt oprávnený?
Áno, uvedený projekt stavebnej spoločnosti je oprávnený.

14. Je oprávneným žiadateľom spoločnosť, ktorej reálnym predmetom činnosti je iba obchodná činnosť, konkrétne kooperácia dodávok slovenských strojárskych výrobkov do krajín EÚ?
Skutočnosť, že žiadateľ sa zaoberá iba obchodnou činnosťou, nemá vplyv na to, či je žiadateľ v rámci tejto výzvy oprávnený alebo neoprávnený. Spoločnosti, ktoré sa zaoberajú len obchodnou činnosťou, nie sú z tejto výzvy vylúčené. Hoci sa zaoberajú vývozom slovenských výrobkov do zahraničia, v prípade tejto výzvy musí byť projekt zameraný na rekonštrukciu objektov za účelom zlepšenia ich energetickej hospodárnosti, a preto nemožno túto pomoc označiť za pomoc priamo prepojenú s vyvezenými množstvami.

15. Je žiadateľ oprávnený aj v prípade, že nehnuteľnosť je v majetku žiadateľa, no na nehnuteľnosť je zriadené záložné právo?
Zriadené záložné právo na nehnuteľnosť, ktorá je predmetom projektu, nie je prekážkou oprávnenosti žiadateľa. Poskytovateľ, resp. vykonávateľ však bude vyžadovať pred vyplatením prvej časti nenávratného finančného príspevku v súvislosti so zabezpečením možnej budúcej pohľadávky (pre prípad porušenia zmluvy o NFP), zriadenie záložného práva v jeho prospech minimálne vo výške poskytnutého NFP. Žiadateľ môže v prospech poskytovateľa nenávratného finančného príspevku založiť aj majetok mimo projektu, pričom poskytovateľ. resp. vykonávateľ bude uvádzaný ako prvý záložný veriteľ.

16. Môže žiadateľ v prospech poskytovateľa založiť aj majetok, ktorý je už zaťažený záložným právom?
Áno, uvedený prípad je možné riešiť viacerými spôsobmi. Problematiku odporúčame konzultovať so SIEA.

17. Žiadateľ bude mať v roku 2009 vyšší obrat, ako povoľuje definícia malých a stredných podnikateľov (MSP). Bude mať táto skutočnosť, ktorá nastane až po podaní žiadosti, ale pred podpisom zmluvy o NFP, vplyv na jeho oprávnenosť?
Žiadateľ musí spĺňať podmienky stanovené v definícii MSP ku dňu predloženia žiadosti o NFP a ku dňu podpisu zmluvy o poskytnutí NFP. Ako sa uvádza v príručke pre žiadateľa na str. 7, plnenie oprávnenosti prijímateľa bude monitorované aj počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. ešte 5 rokov po ukončení realizácie projektu. Strata štatútu MSP počas realizácie projektu a 5 rokov po ukončení realizácie v dôsledku ekonomického rastu žiadateľa nie je dôvodom na vrátenie NFP.

18. Od akého dátumu treba počítať obdobie 3 fiškálnych rokov pre schému pomoci de minimis. Ak žiadateľ podal projekt v roku 2006 a v roku 2007 s ním bola podpísaná zmluva vo výške NFP 100 tisíc EUR, kedy môže žiadať o ďalšiu dotáciu zo schémy de minimis?
Podľa nového nariadenia Európskej komisie pre pomoc de minimis 1998/2006, účinného od 1.1.2007, sa rátajú tri fiškálne roky spätne odo dňa predloženia žiadosti o NFP. V rámci tejto výzvy ide o fiškálny rok 2009 a dva predošlé fiškálne roky 2008 a 2007. Ak by v priebehu tohto obdobia (teda od 1.1.2007 do dátumu predloženia žiadosti o NFP v roku 2009) nebola poskytnutá (zazmluvnená) iná pomoc de minimis, je možné poskytnúť ju do výšky maximálneho stropu 200 000 €. V prípade, že v tomto období už bola poskytnutá minimálna pomoc, je potrebné jej výšku odpočítať od maximálneho možného stropu. Maximálny strop pomoci sa teda o výšku už poskytnutej pomoci de minimis v sledovanom období zníži.

19. Pomoc je poskytovaná formou schémy pomoci de minimis. V prípade, že žiadateľovi bola udelená pomoc napr. z grantového systému iného ministerstva, bude sa táto dotácia od celkovej možnej dotácie odčítavať, alebo to na výšku žiadaného NFP nemá vplyv?
Uvedené má vplyv na výšku žiadaného NFP v prípade, že pomoc de minimis bola poskytnutá v období 3 fiškálnych rokov. Žiadateľ by sa mal preto informovať u poskytovateľa pomoci, či podpora, ktorú dostal, má charakter pomoci de minimis. V roku 2008 pomoc de minimis napríklad poskytovali úrady práce sociálnych vecí a rodiny, daňové úrady, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa, ale i niektoré ministerstvá.

20. Je potrebné ku ŽoNFP priložiť aj projektovú dokumentáciu na zateplenie budovy?
Nie.

21. Je v rámci podmienok stanovená technológia zatepľovania, alebo je to na zvážení žiadateľa?
Druh technológie nie je stanovený.

22. Musí spolufinancujúca banka pôsobiť na Slovensku?
Doklad o disponovaní finančnými prostriedkami môže vystaviť aj banka sídliaca v zahraničí, musí byť však vystavený pre oprávneného žiadateľa. V prípade, ak je doklad vystavený v inom jazyku ako v slovenskom, musí byť tento doklad zároveň úradne preložený do slovenčiny.

23. Je potrebné k žiadosti priložiť aj stavebné povolenie?
Ako sa uvádza v príslušnej príručke na str. 45, žiadateľ musí ako Prílohu č. 22 ŽoNFP predložiť Doklad v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. “V rámci tejto povinnej prílohy ŽoNFP žiadateľ predkladá v závislosti od charakteru projektu: právoplatné stavebné povolenie vrátane výkazu výmer; alebo písomné oznámenie stavebného úradu, že proti uskutočneniu stavby nemá námietky (v zmysle § 57 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon), vrátane výkazu výmer; alebo potvrdenie od miestne príslušného stavebného úradu, že na uvedený projekt sa nevzťahuje stavebné povolenie, resp. iný dokument v zmysle stavebného zákona.”