Najčastejšie otázky k Výzve KaHR-13DM-0901

ZVEREJNENÉ 18. 12. 2009

1. Sú oprávneným žiadateľom pri výzve KaHR-13DM-0901 stavebné firmy?
V zmysle kompetenčného Zákona 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy môžu byť v rámci Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast podporené projekty v oblasti výroby stavebných látok (napr. cementu, vápna, sadry). Z uvedeného zákona zároveň vyplýva, že pod MH SR kompetenčne patrí aj podpora projektov malých a stredných podnikateľov z oblasti stavebných výrobkov. Podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch je stavebným výrobkom každý výrobok vyrobený na účel trvalého a pevného zabudovania do stavby. Projekty zamerané na stavebné činnosti nie sú podporované v rámci Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast, pretože tieto činnosti spadajú do kompetencie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.

2. Sú oprávneným žiadateľom pri projektoch zameraných na zavádzanie systémov manažérstva kvality podľa bodu G2 schémy firmy zaoberajúce sa stavebnou činnosťou?
Prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je možné podporiť iba oblasti, ktoré na základe Zákona 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy kompetenčne patria pod Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre tento operačný program. Ak projekt zameraný na zavádzanie manažérstva kvality podá firma, ktorá za zaoberá aj stavebnou činnosťou (vykazuje alebo v predchádzajúcom účtovnom období vykazovala obrat v tejto oblasti), a zavedenie systému manažérstva kvality súvisí aj s jej stavebnou činnosťou, takýto projekt je neoprávnený.

3. Sú oprávneným žiadateľom pri projektoch zameraných na zavádzanie systémov manažérstva kvality podľa bodu G2 schémy nemocnice, nemocničné laboratóriá?
Nie, prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je možné podporiť iba oblasti, ktoré na základe Zákona 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy kompetenčne patria pod Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre tento operačný program.

ZVEREJNENÉ 17. 12. 2009

1. Keďže sa predĺžil termín uzávierky výzvy a žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné podávať aj v roku 2010, aký účtovný rok bude relevantný pri spracovaní podkladov v žiadosti? Má žiadateľ  predkladať účtovnú závierku a ostatné dokumenty súvisiace s účtovným obdobím, napríklad vyhlásenie MSP, za rok 2008, alebo za rok 2009?
Žiadatelia bez ohľadu na to, či podajú žiadosť v roku 2009 alebo v roku 2010 predkladajú účtovnú závierka za rok 2008. Ostatné dokumenty súvisiace s účtovným obdobím predchádzajúcim roku podania žiadosti majú byť taktiež vyplnené údajmi za rok 2008. Na dodanie aktuálnych dokumentov za rok 2009 môžu byť žiadatelia vyzvaní po skončení odborného hodnotenia v procese overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci.

2. Ak je cieľom projektu podľa bodu G1 schémy pomoci vývoj prototypu zariadenia, prostredníctvom, ktorého chce žiadateľ produkovať svoje konečné výrobky, môže prototyp umiestniť do vlastnej výrobnej haly a vyrábať na ňom svoje konečné produkty určené na predaj?
Áno, žiadateľ môže prototyp, ktorý je konečným cieľom projektu, využívať na výrobu svojich konečných výrobkov určených na predaj. Musí však pri tom postupovať v súlade so schémou, kde sa v bode F Oprávnené projekty uvádza, že skúšobná výroba a testovanie výrobkov, postupov a služieb sú tiež oprávnené na poskytnutie pomoci za predpokladu, že sa nemôžu použiť alebo upraviť na použitie v priemyselných aplikáciách alebo na komerčné účely.

3. Oprávneným výdavkom podľa časti H1.3 schémy sú mzdové výdavky na riešiteľov. Je potrebné, aby títo pracovníci boli internými zamestnancami žiadateľa? Je akceptovateľná forma pracovného pomeru dohoda o vykonaní prace, prípadne príkazná zmluva?
Žiadateľ sa môže rozhodnúť, či riešenie projektu alebo jeho časti zadá riešiteľovi, víťazovi obchodnej verejnej súťaže (OVS) alebo bude projekt alebo jeho časť riešiť sám, vlastnými kapacitami, prostredníctvom vlastných zamestnancov, ktorých mzdové výdavky, v súlade s definíciou uvedenou v schéme v časti H1.3, môže zaradiť medzi oprávnené výdavky projektu. Personálne výdavky na riešiteľov projektu pracujúcich na projekte na základe dohody o vykonaní práce respektíve príkaznej zmluvy nie sú oprávnené.

4. V prípade, že firma rieši výskum a vývoj vlastnými riešiteľskými kapacitami, je treba uviesť aj mená riešiteľov, ich funkciu v organizácii, zaradenie v projekte, zabezpečované aktivity a počet hodín na projekte, ktoré sú stanovené v povinnej prílohe Opis realizácie projektu v tabuľke v časti 4.2. Personálne zabezpečenie?
Žiadatelia nemusia do tabuľky 4.2 Personálne zabezpečenie uvádzať mená zamestnancov podieľajúcich sa na projekte. Funkciu zamestnancov v organizácii, zaradenie v projekte, zabezpečované aktivity a počet hodín na projekte musia žiadatelia uvádzať. Uvedené údaje vypovedajú o personálnom zabezpečení projektu a majú vplyv na mzdové výdavky.

5. Čo všetko je potrebné v prípade projektov podľa bodu G1 schémy na dokladovanie mzdových výdavkov na riešiteľov výskumného alebo vývojového projektu a ich zamestnaneckého pomeru?
Ako sa uvádza v schéme štátnej pomoci, už v predkladanej žiadosti o NFP musí žiadateľ v rámci povinnej prílohy č. 1 Opis projektu, časť 4.2 uviesť počet pracovníkov a dobu ich podieľania sa výlučne na výskumnom a vývojovom projekte. Pri podávaní Žiadostí o platbu musí príjemca pomoci jednoznačne preukázať oprávnenosť mzdových výdavkov dokladmi vystavenými v zmysle platných právnych predpisov SR a EÚ a podmienok výzvy. Za správnosť formy a obsahu týchto dokladov zodpovedá žiadateľ. V každom prípade musí predložiť zoznam zamestnancov, ktorí pracovali na projekte s počtom hodín, ktoré na projekte odpracovali a podielom ich mzdy, ktorá prislúcha na projekt. Ďalšie relevantné dokumenty predkladané pri kontrole oprávnenosti výdavkov sú napríklad mzdové listy zamestnancov zapojených do projektu; výpis z účtu preukazujúci, že podnik vyplatil mzdy zamestnancom zapojených do projektu; zoznam zamestnancov zapojených do projektu so zoznamom čísel ich osobných účtov, na ktoré im zamestnávateľ vypláca mzdu, prehľad o dochádzke zamestnancov zapojených do projektu, pracovné výkazy zamestnancov zapojených do projektu a i. Oprávnenosť výdavkov na odvody na sociálne a zdravotné poistenie prijímatelia preukazujú okrem iného mesačnými výkazmi poistného zo Sociálnej poisťovne a príslušných zdravotných poisťovní, ďalej výpisom z účtu preukazujúcim, že prijímateľ odviedol odvody do príslušných poisťovní a napríklad aj čestným vyhlásením zodpovedného pracovníka o tom, že poistné, ktoré podnik odviedol do jednotlivých poisťovní, obsahuje aj poistné, ktoré sa viaže k mzdovým nákladom zamestnancov zapojených do projektu. Pracovné zmluvy zamestnancov budú predmetom overenia na mieste projektu.

6. V akých prípadoch možno zariadenia považovať za „priamo spotrebovaný materiál“, resp. „dodávky materiálu“ v prípade projektov podľa bodu G1 schémy pomoci?
Jednoznačná odpoveď by vyplynula z konkrétnejšej otázky. Všeobecne možno považovať za priamo spotrebovaný materiál iba také zariadenie, ktoré je neoddeliteľnou integrovanou súčasťou prototypu, ktorého vytvorenie je cieľom projektu.

7. Môže byť oprávneným žiadateľom podľa bodu G1 schémy softvérová firma, ktorá by predložila projekt na vytvorenie nového softvéru, napríklad na zabezpečenie počítačovej bezpečnosti alebo softvéru na riadenie podniku, vrátane riadenia, evidencie a prehľadov o ekonomike, skladoch či výrobe?
Podľa príslušnej schémy nie je oprávneným projektom vývoj softvéru zameraného všeobecne, napríklad na počítačovú bezpečnosť alebo riadenie podniku. V schéme pomoci de minimis v časti G1 sú vymedzené druhy konkrétnych oblastí, na ktoré musia byť zamerané oprávnené projekty. Vývoj nového softvéru by mohol byť oprávnený, ak by bol súčasťou projektu zameraného na konkrétne podporované oblasti. Oprávneným žiadateľom by mohol byť v prípade vývoja softvéru napríklad podnik, ktorý chce softvér používať vo svojej výrobe, obchode a službách, ak tieto spadajú do vymedzených oblastí. Podnik špecializujúci sa na vývoj softvéru môže byť v tomto prípade dodávateľom výskumnej úlohy, ale nie žiadateľom o NFP.

8. Môže byť predmetom oprávneného projektu podľa bodu G2 schémy pomoci zavedenie viacerých systémov manažérstva kvality?
Áno, pri splnení ostatných podmienok výzvy.

9. Je podľa bodu G2 schémy oprávnený projekt zameraný na prípravu a realizáciu dozorového auditu, ktorého realizácia je povinnosťou vyplývajúcou zo zavedenia systému manažérstva kvality? Môže v tomto prípade žiadateľ uviesť, že naplnil projektový merateľný ukazovateľ Počet novozavedených noriem v rámci systémov manažérstva kvality?
Nie. Oprávnenými projektmi v oblasti zavádzania systémov manažérstva kvality sú projekty výsledkom ktorých je získanie certifikátu dokladujúceho zavedenie systému manažérstva kvality.

10. Je podľa bodu G2 schémy oprávnený projekt zameraný na recertifikáciu systému manažérstva kvality? Môže v tomto prípade žiadateľ uviesť, že naplnil projektový merateľný ukazovateľ Počet novozavedených noriem v rámci systémov manažérstva kvality?
Áno, pri splnení ostatných podmienok výzvy.

11. Je podľa bodu G2 schémy oprávnený projekt rozšírenia certifikácie manažérstva kvality? Môže žiadateľ v tomto prípade uviesť, že naplnil projektový merateľný ukazovateľ Počet novozavedených noriem v rámci systémov manažérstva kvality?
Áno, pri splnení ostatných podmienok výzvy.

12. Sú oprávneným žiadateľom pri projektoch zameraných na zavádzanie systémov manažérstva kvality podľa bodu G2 schémy stravovacie zariadenia a predajne potravín?
Áno, pri splnení ostatných podmienok výzvy.

13. V dokumente výzvy na predkladanie žiadostí sa na str. 2 uvádza, že pomoc bude smerovať do prostredia zavádzania metód manažérstva kvality (napr. podľa ISO radu 9000, ISO radu 14000, EMAS, VDA, BS, QS, Správnej výrobnej praxe, Správnej laboratórnej praxe, HACCP a ISO/TS 16 949, atď.)“ Môžu byť oprávnené projekty zamerané aj na zavádzanie nasledovných najaktuálnejších systémov manažérstva kvality: OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 17025, ISO 15189,  EMAS, EFQM, IFS, BRC?
Áno, pri splnení ostatných podmienok výzvy.

14. Sú výdavky spojené s kalibráciou zariadení za účelom získania akreditácie podľa bodu G4 schémy pomoci oprávnené?
Nie.

15. Môžu byť oprávnenými žiadateľmi v prípade projektov zameraných na preklady noriem alebo vytvorenie nových noriem a ich zavedenie do systému STN podľa bodu G5 schémy pomoci aj podnikatelia, ktorí normy iba prekladajú alebo tvoria?
Nie, oprávneným žiadateľmi podľa bodu G5 schémy pomoci sú podnikatelia, ktorí novozavedené normy do systému STN využijú pri svojej výrobnej činnosti alebo v službách, ktoré poskytujú, čo musia náležite odôvodniť v Opise projektu.