Najčastejšie otázky k výzve KaHR-111SP-1101

1. Čo sa rozumie pod pojmom „stavebný výrobok“, keďže jeho produkcia je v zmysle príručky pre žiadateľa (str.10) z podpory vylúčená, resp. neoprávnená ?


„Oprávnenosť žiadateľa v nadväznosti na posúdenie, či je výsledkom výrobného procesu, ktorý bude tvoriť predmet ŽoNFP a poskytovanej pomoci, stavebný výrobok, sa vychádza zo zoznamu stavebných výrobkov uvedených vo vykonávacom predpise zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ktorý tvorí vyhláška č. 558/2009 Z. z. z 27.novembra 2009 Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Za stavebný výrobok na účely výzvy KaHR-111SP-1101 je potrebné považovať každý výrobok, ktorý je možné zaradiť medzi stavebné výrobky uvedené vo vyhláške č. 558/2009 z 27.novembra 2009. Vyhláška je dostupná na adrese http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=209397&FileName=zz2009-00558-0209397&Rocnik=2009“

 

2. Môžu byť v rámci výzvy KaHR-111SP-1101 obstarané aj použité strojné zariadenia, resp. repasované, ktoré spĺňajú všetky technické parametre?

Obstaranie použitých, resp. repasovaných strojných zariadení sa v rámci podmienok (kapitola 4.5.2 Neoprávnené výdavky Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP) stanovených pre túto výzvu považuje za neoprávnený výdavok.

 

3. V prípade výzvy KaHR-111SP-1101 je možné predložiť Žiadosť o poskytnutie NFP na prevádzku, ktorá sa zaoberá balením cukru a následne jeho predajom (nejde o spracovanie cukru). Projekt by riešil nákup modernej technológie, pomocou ktorej sa realizuje samotné balenie cukru.

Vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ by cukor nevyrábal (nakupoval by ho od tretích strán) a zaoberal by sa iba jeho balením za účelom ďalšieho predaja (obchodná činnosť), uvedená podnikateľská aktivita sa v rámci tejto výzvy považuje za neoprávnenú nakoľko sa nejedná o výrobnú činnosť. Bližšie informácie o oprávnených projektoch a aktivitách sa nachádzajú v kapitole 2.1 Príručky pre žiadateľa.

 

4. Je možné rozmiestniť obstarávané technológie príp. zariadenia v rámci projektu, do dvoch a viacerých rôznych výrobných hál?

Projekt môže byť realizovaný len na jednom mieste, pričom jedno miesto realizácie projektu predstavuje súhrn nehnuteľností, ktoré tvoria jeden podnikový areál. Za jedno miesto realizácie sa považuje aj viacero susediacich parciel, resp. pozemkov.

 

5. Sú oprávnené výdavky vynaložené na výstavbu nových priestorov, príp. stavebné úpravy v súvislosti s umiestnením novej technológie zakúpenej v rámci výzvy KaHR-111SP-1101?

Výdavky vynaložené na stavebné úpravy, resp. výstavbu nových priestorov sú v rámci aktuálnej výzvy považované za neoprávnené.

 

6. Sú v rámci výzvy KaHR-111SP-1101 oprávnení žiadatelia aj veľkí podnikatelia?

Pomoc v rámci tejto výzvy je zameraná na podporu podnikov spĺňajúc definíciu MSP,t.j. mikro, malí a strední podnikatelia. Pre bližšie určenie či podnik spĺňa štatút MSP slúži Užívateľská príručka MSP.

 

 

7. Bude vykonávateľ požadovať predloženie účtovnej závierky za rok 2011 v rámci príloh Žiadosti o poskytnutie NFP?

Nie, v zmysle záväznej príručky pre žiadateľa v rámci aktuálnej výzvy KaHR-111SP-1101 je potrebné predložiť účtovnú závierku za ukončené účtovné obdobie roku 2010. Účtovná závierka za rok 2011 bude vyžiadaná až v rámci procesu overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci.

 

8. Kedy môžu byť preplatené oprávnené výdavky?

Oprávnené výdavky môžu byť preplatené až po vykonaní administratívnej kontroly postupov a princípov verejného obstarávania zo strany vykonávateľa, a súčasne za predpokladu dodržania ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

 

9. Bude sa môcť akceptovať, ak prieskum trhu pred podaním Žiadosti o poskytnutie NFP bude vykonaný len na časť z oprávnených výdavkov projektu a nie na všetky oprávnené výdavky projektu?

Výdavky, na ktoré nebude uskutočnený prieskum trhu sa budú považovať za neoprávnené výdavky. Bližšie informácie o vykonaní prieskumu trhu sú uvedené v kapitole 2.8 Príručky pre žiadateľa.

 

10. V rámci vykonania prieskumu trhu pred podaním Žiadosti o poskytnutie NFP je potrebné zaslať výzvu na predloženie ponúk potenciálnym záujemcom. Akceptuje sa oslovenie potenciálnych záujemcov aj e-mailom?

V rámci prieskumu trhu podľa kapitoly 2.8 Príručky pre žiadateľa sa akceptuje aj e-mailová komunikácia.

 

11. Čo predložiť v rámci prílohy č. 9 Výpis z registra trestov, ak má firma viacerých štatutárnych zástupcov?

V rámci tejto povinnej prílohy Žiadosti poskytnutie NFP žiadateľ predkladá výpis z registra trestov každého člena štatutárneho orgánu žiadateľa, ktorý je uvedený vo Výpise z Obchodného, resp. Živnostenského registra SR. V prípade viacerých štatutárnych zástupcov, treba doložiť výpis za každého štatutára, resp. konateľa (viacerých konateľov). Taktiež sa vyžaduje výpis z registra trestov Prokuristu.

V prípade, že v mene žiadateľa je oprávnený konať splnomocnený zástupca, vzťahujú sa na tohto rovnaké podmienky na predloženia prílohy č. 9 Žiadosti poskytnutie NFP ako na štatutárneho zástupcu žiadateľa. Zároveň je žiadateľ povinný priložiť k výpisu z registra trestov splnomocneného zástupcu tiež originál dokumentu – splnomocnenia, ktorým splnomocnil túto osobu na konanie v mene žiadateľa. Zo splnomocnenia musí byť zrejmé, že splnomocnená osoba je oprávnená konať aj v súvislosti s predkladanou Žiadosťou poskytnutie NFP.

Výpis z registra trestov nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia Žiadosti o poskytnutie NFP.

 

12. Príloha č. 1 Žiadosti o poskytnutie NPF – Opis projektu obsahuje v bode 5.1 Vývoj počtu zamestnancov k 31.12. za prechádzajúce 3 roky. Od ktorého obdobia sa 3 roky vykazujú?

V Opise projektu sa preukáže vývoj počtu zamestnancov za predchádzajúce 3 roky ku dňu podania Žiadosti o poskytnutie NFP, t.j. za roky 2009, 2010 a 2011.

 

13. V rámci predmetu zákazky zadávateľ bude obstarávať 4 strojné zariadenia (4 celky). Ako sa bude realizovať verejné obstarávanie. Bude ho potrebné rozdeliť na 4 verejné obstarávania (keďže dodávateľmi rôznych celkov môžu byt aj rôzne firmy a celky sa musia vyhodnocovať podľa najnižšej ceny samostatne), alebo sa uskutoční jedno verejné obstarávanie na 4 rôzne predmety zákazky?

Výsledky prieskumu trhu, ktorý žiadateľ vykoná pred podaním Žiadosti poskytnutie NFP podľa bodu 2.8 Príručky pre žiadateľa, sú prvotným podkladom pre zostavenie rozpočtu projektu. Vykonanie verejného obstarávania sa riadi zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Delenie zákazky upravuje §5 ods. 12 „Zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa tohto zákona.“

Pri verejnom obstarávaní nie je pre žiadateľa záväzné dodržanie hodnotiaceho kritéria (najnižšia cena) a spôsobu hodnotenia (vyžadovanie komplexnej, resp. nekomplexnej cenovej ponuky) akým vykonal prieskum trhu. Záväznou povinnosťou vyplývajúcej pre žiadateľa z príručky pre žiadateľa pri výkone verejného obstarávania je, aby predmetom technickej špecifikácie pre výkon VO boli rovnaké logické celky, ako boli logické celky v predmete prieskumu trhu.

Predpokladaná hodnota zákazky sa určí ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí zákazky.

 

14. Kto sa považuje za podnik spĺňajúci definíciu MSP?

Do definície MSP patria mikro, malí a strední podnikatelia. Pre zaradenie podniku/žiadateľa do MSP je rozhodujúci počet pracovníkov (nesmie presiahnuť počet 250) a finančné sumy (obrat nepresahujúci 50 mil. EUR alebo bilančná suma nepresahujúca 43 mil. EUR), týkajúce sa posledného schváleného účtovného obdobia a vypočítané na ročnom základe. Štatút MSP podnik nestráca, pokiaľ sa limity (počet pracovníkov, obrat alebo bilančná suma) neprekročili v dvoch za sebou nasledujúcich účtovných obdobiach. Pri aplikovaní definície MSP je potrebné zohľadniť typy podnikov (samostatný, partnerský alebo prepojený) v súlade Nariadením komisie č. 800/2008 zo dňa 06.08.2008 a Užívateľskou príručkou MSP, ktorá tvorí prílohu výzvy.

 

15. Koľko krycích listov je žiadateľ povinný predložiť v rámci prílohy č. 2 Žiadosti poskytnutie NFP Krycí list prieskumu trhu?

V súlade s príručkou pre žiadateľa, žiadateľ predkladá jeden krycí list na všetky vykonané prieskumy trhu na úrovni logických celkov. Ak žiadateľ má viac logických celkov ako tri, je potrebné tento formulár doplniť o nové riadky. Taktiež, ak žiadateľ osloví viac ako 3-4 potenciálnych záujemcov, je potrebné tento formulár doplniť o nové riadky.

 

16. Ako je potrebné postupovať pri identifikácií podniku v ťažkostiach?

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo dňa 14.2.2012 Inštrukciu k aplikácii rýchleho testu identifikácie podniku v ťažkostiach, ktorá obsahuje aj prílohu: TEST podniku v ťažkostiach.