Najčastejšie otázky k spoločnej výzve DOP2008-SIP001 – časť 2

1. Možno považovať za oprávnené výdavky na aktivity projektu aj výdavky v prípade, že vybraným uchádzačom bude majoritný akcionár vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže resp. verejného obstarávania?

Nie, takéto výdavky nie je možné považovať za oprávnené. Za oprávnené výdavky je možné považovať len výdavky na tie aktivity projektu, ktoré budú žiadateľom obstarané od tretích strán, za trhových podmienok bez toho, aby žiadateľ vykonával akúkoľvek kontrolu nad dodávateľom, a/alebo aby dodávateľ vykonával akúkoľvek kontrolu nad žiadateľom.

2. Je postačujúce v prílohe žiadosti o NFP dokladovať právny vzťah k nehnuteľnostiam, v ktorých bude využívané zariadenie zakúpené v rámci jednej z aktivít projektu nájomnými zmluvami? Na aké obdobie je potrebné ich uzavrieť?

V prípade povinnej prílohy č. 16 je postačujúce, keď žiadateľ dokladuje zmluvu o dlhodobom prenájme. Čo sa týka doby trvania tejto zmluvy, jej minimálna povinná dĺžka sa odvíja od doby trvania zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá bude s úspešným žiadateľom uzavretá v prípade schválenia žiadosti/projektu. Teda je potrebné zmluvne zabezpečiť pokrytie doby realizácie projektu a obdobie 3 rokov po jeho ukončení, počas ktorého je projekt monitorovaný. Taktiež odporúčame vziať do úvahy aj obdobie hodnotenia žiadosti/projektu.

3. Som živnostníčka a z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny som dostala nenávratný finančný príspevok /ESF/ na založenie živnosti. Je tento príspevok kontraindikáciou pre moju žiadosť?

Príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodinou nie je prekážkou pri uchádzaní sa o podporu v rámci výzvy DOP2008-SIP001. Je však potrebné vziať do úvahy kumuláciu pomoci de minimis, ktorá sa deklaruje v povinnej prílohe č. 14 k žiadosti o nenávratný finančný príspevok, kde je tento príspevok nutné uviesť. Taktiež by sme chceli upozorniť, že tieto prostriedky (príspevok z Úradu práce a príspevok v rámci tejto výzvy) nie je možné použiť na tie isté aktivity a tie isté oprávnené výdavky.

4. Môžem v rámci projektu kúpiť už predtým používanú technológiu?

V zmysle príručky pre žiadateľa str.14 časť Oprávnené výdavky, je možné obstarávať len nový majetok pri zachovaní ďalších podmienok výzvy.

5. Je oprávnená podpora pre právnickú osobu na investíciu do nepoľnohospodárskych činností v prípade, ak žiadateľ má príjmy aj z poľnohospodárskej činnosti, no iba v malom rozsahu (maximálne 30 %)?

V nadväznosti na stanovenie kritérií oprávnenosti v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pre Prioritnú os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti nie je určená podpora podnikateľských subjektov, ktoré majú príjmy z poľnohospodárskej činnosti. Podnikateľský subjekt, ktorý má aj príjmy z poľnohospodárskej činnosti v akomkoľvek rozsahu, nie je oprávneným žiadateľom.

6. Môže v rámci vyhlásenej výzvy žiadateľ žiadať o NFP z ERDF iba na nákup softvérov?

Čo sa týka oprávnenosti nákupu software bez nákupu technológie, vzhľadom na skutočnosť, že v rámci schémy, ani v rámci výzvy nebola daná podmienka, aby sa nehmotný investičný majetok (ako software) nevyhnutne viazal k technológii obstarávanej v rámci projektu, je možné zahrnúť do oprávnených výdavkov aj samostatný software, resp. iný nehmotný investičný majetok pri zachovaní ostatných podmienok výzvy.

7. Môžeme obnovenie živnosti brať ako dátum vzniku živnostenského oprávnenia?

V podmienkach výzvy DOP2008-SIP001 je uvedené, že oprávnenými prijímateľmi sú začínajúci podnikatelia (fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb., ktoré ku dňu podania žiadosti nepodnikajú dlhšie ako tri roky, t.j. u živnostníkov od dátumu vydania živnostenského oprávnenia, u podnikateľov zapísaných v Obchodnom registri od dátumu zápisu do obchodného registra) a spĺňajú definíciu mikro, malého alebo stredného podnikateľa. Rozhodujúci je teda dátum vydania živnostenského oprávnenia.

Pokiaľ bolo žiadateľovi vydané živnostenské oprávnenie pred viac ako troma rokmi a on mal medzitým prerušenú činnosť, nie je možné považovať dátum obnovenia činnosti za dátum vydania živnostenského oprávnenia.

8. Môže zubný lekár, ktorý si otvoril súkromnú zubnú prax a podniká v zmysle §-u 2 ods. 2. Obchodného zákonníka ako spoločnosť s ručením obmedzeným požiadať o NFP v zmysle výzvy DOP2008-SIP001?

V zmysle podmienok stanovených vo výzve DOP2008-SIP001sú v časti 8.4 Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok definované kategórie štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE (predtým OKEČ), ktoré môžu byť v rámci predmetnej výzvy podporené. Táto činnosť spadá do sekcie Q Zdravotníctvo a sociálna pomoc (SK NACE 86.23 Zubná lekárska prax), ktorá je zo zoznamu oprávnených kategórií SK NACE pre túto výzvu vylúčená.

9. Je stanovený pevný percentuálny podiel, koľko má jeden projekt mať oprávnených nákladov z ERDF a koľko musia tvoriť na celkových oprávnených nákladoch náklady ESF?

V podmienkach výzvy DOP2008-SIP001 nie je určený pevný percentuálny podiel medzi aktivitami ERDF a ESF, nakoľko zameranie jednotlivých žiadostí/projektov u rôznych žiadateľov môže mať rôznu podobu. Avšak z dôvodu charakteru projektu, keďže sa jedná o projekt medzirezortnej spolupráce, je potrebné vypracovať ho ako komplexný, celistvý projekt, zahŕňajúci aktivity ERDF aj ESF, v inom prípade nie je možné žiadosť/projekt schváliť.

10. Máme záujem čerpať NFP na výstavbu zariadenia v cestovnom ruchu. Sme oprávneným žiadateľom?

Vo všeobecnosti platí, že v rámci výzvy DOP2008-SIP001 nie je možné poskytnúť NFP na komplexné zariadenia cestovného ruchu, nakoľko podpora cestovného ruchu nespadá pod opatrenie 1.1 Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorého ciele musí projekt napĺňať. Pre projekty s takýmto zameraním je potrebné sledovať výzvy zverejnené na www.economy.gov.sk a www.sacr.sk. V rámci výzvy DOP2008-SIP001 je možné podporiť len individuálne projekty, ktorých žiadatelia spĺňajú podmienku oprávneného kódu SK NACE podľa zoznamu uvedeného v Príručke pre žiadateľa o NFP. Podľa neho však komplexné zariadenia cestového ruchu nie sú oprávnenými kategóriami na podporu. (Oprávnenosť podľa kategórie SK NACE je potrebné posudzovať podľa Vysvetliviek SK NACE, vydaných Štatistickým úradom SR, v nadväznosti na bližšiu špecifikáciu činnosti, ktorá je uvedená vo výpise z Obchodného registra alebo v živnostenskom liste. Tieto vysvetlivky sú zverejnené na internetovej stránke www.statistics.sk).

11. Môžeme v rámci projektu požiadať o podporu na zakúpenie vybavenia, ktoré bude ďalej prenajímané v rámci poskytovaných služieb?

V zmysle príslušnej schémy pomoci de minimis musí byť majetok obstaraný v rámci projektu využívaný výlučne prijímateľom, teda nemôže byť predmetom ďalšieho prenajímania, požičiavania a pod.

S platnosťou od 11. júna 2011 administruje výzvy spojené s podporou rozvoja malého a stredného podnikania Slovenská inovačná a energetická agentúra.