Konferencia SIEA - Podbanské

Pozvánka na konferenciu Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo a ochrana ovzdušia

Zvyšovanie energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie úzko súvisí s ochranou ovzdušia. O tom, ako je Slovensko pripravené splniť náročné požiadavky európskych smerníc v tejto oblasti sa bude hovoriť na konferencii Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo a ochrana ovzdušia, ktorá sa uskutoční 17. až 18. septembra 2015 v hoteli Permon v Podbanskom.

 

Konferenciu organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Asociáciou priemyselnej ekológie v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

Na podujatí odznejú aktuálne informácie o slovenských právnych predpisoch venovaných ochrane ovzdušia, ale aj o pripravovanej európskej smernici o stredne veľkých spaľovacích zariadeniach, ktorá stanovuje maximálne hodnoty emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Samostatné prednášky budú venované podpore z európskych investičných a štrukturálnych fondov zameranej na energetickú efektívnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a ochranu ovzdušia. Na otázku, či majú tieto oblasti rovnaký cieľ, budú odpovedať účastníci panelovej diskusie.  Súčasťou konferencie budú aj prezentácie praktických príkladov z prevádzok energetických zariadení.

Podujatie je určené pracovníkov v oblasti ochrany ovzdušia a pre prevádzkovateľov energetických zariadení.

Zaregistrovaní účastníci majú zabezpečené bezplatné ubytovanie, parkovanie a občerstvenie počas trvania konferencie.

Program

17. septembra 2015

09.00 Registrácia účastníkov a občerstvenie
10.00 Otvorenie konferencie

BLOK: Prechod na energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo

10.10 Akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov a správa o pokroku pri plnení cieľov
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
10.30 Koncepcia energetickej efektívnosti a akčné plány energetickej efektívnosti
Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR
11.00 Energetický audit – nástroj prechodu na energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo
Jozef Chudej, Ministerstvo hospodárstva SR
11.40 Financovanie prechodu na energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo z Operačného programu Kvalita životného prostredia
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
12.10 Obed

BLOK: Nové predpisy o ochrane ovzdušia

13.20 Novela zákona o o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
Katarína Jankovičová, Ministerstvo životného prostredia SR
13.50 Aktuálne otázky právnej úpravy ochrany ovzdušia
Zuzana Kocúnová, Ministerstvo životného prostredia SR
14.30 Príprava smernice o národných emisných stropoch
Ľubomír Žiak, Ministerstvo životného prostredia SR
14.55 Právna úprava ochrany ovzdušia pre spaľovacie zariadenia
Zuzana Kocúnová, Ministerstvo životného prostredia SR
15.30 Občerstvenie
16.00 Uplatňovanie „BAT“ v Slovenskej republike
Cyril Burda, Slovenská inšpekcia životného prostredia
16.30 Financovanie ochrany ovzdušia z Operačného programu Kvalita životného prostredia
Zuzana Fáberová, Ministerstvo životného prostredia SR
17.00 PANELOVÁ DISKUSIA: Majú požiadavky na ochranu ovzdušia, využívanie OZE a energetickú efektívnosť rovnaký cieľ?
Kvetoslava Šoltésová (SIEA), Katarína Korytárová (MH SR), Juraj Novák (MH SR), Jozef Chudej (MH SR), Katarína Jankovičová (MŽP SR), Zuzana Kocúnová (MŽP SR), Ľubomír Žiak (MŽP SR), Zuzana Fáberová (MŽP SR), Iveta Galovičová (SIŽP)
18.00 Záver

18. septembra 2015

BLOK: Ochrana ovzdušia v praxi

09.00 Úloha Slovenskej inšpekcie životného prostredia pri ochrane ovzdušia a monitorovaní emisií v SR
Iveta Galovičová, Slovenská inšpekcia životného prostredia
09.30 Spoluspaľovanie uhlia a PET fliaš z pohľadu vplyvu na životné prostredie
Jozef Jandačka, Žilinská univerzita, Žilina
10.00 Akreditácia skúšobného laboratória a inšpekčného orgánu SIŽP
Michal Juško, Slovenská inšpekcia životného prostredia
10.30 Komplexná denitrifikácia kotlov v teplárni
Alexandra Mayerová, Žilinská teplárenská, a.s.
11.00 Občerstvenie
11.30 Ekologizácia prevádzky teplárne
Miroslav Kadlec, Martinská teplárenská, a.s.
12.00 Energetický audit a ochrana ovzdušia
Pavol Kosa, Národná energetická spoločnosť, a.s.
13.00 Obed
14.30 Ukončenie konferencie

Podmienky účasti:

  • Vstup na podujatie je bezplatný. Odborníci, ktorí sa venujú ochrane ovzdušia, sa môžu na konferenciu zaregistrovať prostredníctvom online formulára. Potvrdenie účasti prihláseným pošleme elektronicky e-mailom najneskôr tri pracovné dni pred konaním konferencie.
  • Organizátor prihláseným účastníkom hradí občerstvenie a v prvý deň konania konferencie aj ubytovanie v dvojlôžkových izbách so spolubývajúcim.
  • Vzhľadom na nutnosť efektívneho využitia prostriedkov, z ktorých je konferencia financovaná, je ubytovanie možné bezplatne zabezpečiť len v dvojlôžkových izbách pri obsadení oboch lôžok. Ak máte záujem aj o ubytovanie, meno spolubývajúceho je potrebné uviesť už pri vypĺňaní formulára. Prihláška s uvedeným spolubývajúcim bude akceptovaná až po prihlásení oboch účastníkov. Ak spolubývajúceho neuvediete, budete ubytovaní s niektorým z ďalších záujemcov o ubytovanie.
  • Keďže je o účasť na konferencii vysoký záujem, prosíme zaregistrovaných účastníkov, aby nás informovali čím skôr, ak sa zmení ich pracovný kalendár a nebudú sa môcť podujatia zúčastniť. Poskytnú tak možnosť ďalším, aby mohli na konferenciu prísť. Ak po prihlásení svoju neúčasť neoznámite najneskôr tri dni pred konaním konferencie, budeme vám musieť prefakturovať vzniknuté náklady.
  • Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/58 248 224 alebo e-mailom na poradenstvo@siea.gov.sk.

Organizačné informácie:

Miesto podujatia: Grand hotel Permon, Podbanské

Registrácia účastníkov: 17. septembra 2015, 9.00 – 10.00 h

Zaregistrovaní účastníci majú zabezpečené bezplatné ubytovanie v prvý deň konferencie a občerstvenie počas trvania konferencie.

Podujatie sa koná v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Tento projekt s názvom Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvyšovania informovanosti širokej verejnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach. Najbližšie konferencie, ktoré SIEA pripraví v rámci projektu poradenstva, sa budú venovať obnove budov vo vlastníctve samospráv a energeticky efektívnemu osvetleniu.