konferencia SIEA - Tatranská Lomnica

Konferencia Energetický audit v praxi

Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravila konferenciu Energetický audit v praxi, ktorá sa uskutoční 29. – 30. 11. 2011 v Hoteli Slovan v Tatranskej Lomnici.

REGISTRÁCIA BOLA Z KAPACITNÝCH DÔVODOV UKONČENÁ 07. 11. 2011.
Ak máte záujem, môžete sa zaregistrovať na čakaciu listinu – t.j. v prípade, ak sa uvoľní miesto, budeme takto zaregistrovaných účastníkov kontaktovať s ponukou na účasť na konferencii v poradí, v akom boli zaregistrovaní, najneskôr však tri dni pred konaním konferencie.  Ďakujeme za pochopenie.

 

Dvojdňová konferencia je určená pre terajších i budúcich energetických audítorov, odborne spôsobilé osoby v oblasti energetiky a tepelnej energetiky, energetikov v priemyselných podnikoch a ďalších záujemcov o problematiku úspor, ktoré možno dosiahnuť realizáciou odporúčaní uvedených v audite.

 

Prednášky povedú energetickí experti a skúsení audítori, ktorí účastníkom poradia ako identifikovať a navrhnúť opatrenia pre využívanie energeticky efektívnych technológií v priemysle. Navyše budú počas konferencie experti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry poskytovať bezplatné individuálne poradenstvo.

 

SIEA konferenciu pripravila v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Program konferencie:
Utorok, 29. novembra 2011
09.00-10.00 Prezencia účastníkov
10.00-10.30 Zákon o energetickej efektívnosti – Kvetoslava Šoltésová, Jaroslav Chocholáček (SIEA)
10.30-11.00 Postup pri energetickom audite – Pavol Kosa (SIEA)

11.00-11.30

Systém manažmentu hospodárenia s energiami podľa EN 16001/ ISO 50001 – Marián Harčarik (TÜV SÜD Slovakia, s.r.o.)
11.30-12.00 KVET – koľko a kedy je vysokoúčinné – Kvetoslava Šoltésová, Slavomír Cifra (SIEA)
12.00-13.00 Obed
13.00-13.30 Stlačený vzduch od výroby po spotrebu – Ľubomír Tomáš (ATSK, s.r.o.)
13.30-14.00 Príprava, výstavba a prevádzka energetického zdroja na báze plynových KGJ – Peter Ferjanček (Chemosvit Energochem, a.s.)
14.00-14.30 Energetický audit výrobnej budovy – Jozef Jandačka (Žilinská univerzita)
14.30-15.00 Technologické teplo, využivanie druhotného tepla, príklady z praxe – Milan Malcho (Žilinská univerzita)
15.00-15.30 Občerstvenie

15.30-17.00

 

Panelová diskusia
Účasť na panelovej diskusii zatiaľ potvrdili: Jozef Jandačka (Žilinská univerzita), Milan Malcho (Žilinská univerzita), Jozef Chudej (MH SR), Eduard Kačík (Lightech, spol. s r.o.), Pavol Kosa (SIEA), Kvetoslava Šoltésová (SIEA),  Karol Kehér (SIEA)
Streda, 30. novembra 2011

 

08.30 – 09.00 Bioplynová stanica – štúdia realizovateľnosti – Pavol Kosa, Roman Uhrina (SIEA)
09.00 – 09.30 Hodnotenie osvetlenia v priemysle – Eduard Kačík (Lightech, spol. s r.o.)
09.30 – 10.00 Para – jej možnosti a obmedzenia – Štefan Chladný (EMES, s.r.o.)
10.00 – 10.30 Občerstvenie
10.30 – 11.00 Racionalizačné aplikácie v oblasti elektrických pohonov – Ján Kubaliak (VONSCH, spol. s r.o.)
11.00 – 11.30 Technické možnosti energetických meraní v praxi – Dušan Kiseľ (K-TEST, s.r.o.)
11.30 – 12.00 Audit v spracovateľskom priemysle – Miroslav Dian (ENERGY SYSTEMS GROUP, s.r.o.)
12.00 – 12.30 Východiská a výkon audítorskej praxe – Pavel Ilovič (EPI, s.r.o.)
12.30 – 13.00 Prínosy systému energetického manažmentu – Ján Stanek (CHASTIA, s.r.o.)
13.00 Obed
Sprievodný program:

Bezplatné energetické poradenstvo SIEA v prvý deň konferencie – záujem o polhodinovú individuálnu konzultáciu môžete potvrdiť pri prezencii 29. novembra 2011.

Podmienky účasti:

 

Organizačné informácie:

Prezencia účastníkov: 29. 11. 2011, 9.00 – 10.00 h

Zaregistrovaní účastníci majú zabezpečené bezplatné ubytovanie, parkovanie a občerstvenie počas trvania konferencie.

 

Podujatie sa koná v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.