konferencia SIEA - Patince

Konferencia Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra organizuje odbornú konferenciu Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti, ktorá sa uskutoční 4. – 5. decembra 2012 vo WELLNESS HOTELI PATINCE.

Dvojdňová konferencia je určená najmä projektantom, osobám odborne spôsobilým na certifikáciu budov, pravidelnú kontrolu vykurovacích a klimatizačných systémov, vlastníkom a správcom nevýrobných budov.

SIEA konferenciu pripravila v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Podujatie je súčasťou projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Témy konferencie:

  • Certifikácia budov – zbytočná administratíva alebo prvý krok k objektívnemu obrazu hospodárnosti?
  • Bude povinná známka za energetickú hospodárnosť verejných budov po novom roku aj viditeľná?
  • Čo prezrádza globálny ukazovateľ pri hodnotení energetickej hospodárnosti budov
  • Budovy s takmer nulovou spotrebou – fikcia alebo blízka budúcnosť?
  • Pravidelná kontrola kotlov skrytá v kontrole vykurovacích systémov
  • Odborná spôsobilosť na pravidelnú kontrolu vykurovacích a klimatizačných systémov inak?
  • Kvalita certifikátov a správ z kontroly pod lupou

Program

Utorok, 4. decembra 2012

09:00  Prezencia účastníkov a občerstvenie
10:00 Otvorenie
Dušan Petrík, štátny tajomník MH SR
10:20 Novela zákona o energetickej hospodárnosti budov
Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
10:50 Vykonávací predpis k zákonu o energetickej hospodárnosti budov
Zuzana Sternová, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
11:20 Pravidelná kontrola vykurovacích a klimatizačných systémov
Jozef Chudej, Ministerstvo hospodárstva SR
12:10 Obed
13:30 Národný plán  na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou spotrebou energie
Ján Černák, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
14:00 Smernica o energetickej efektívnosti
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
14:30 Čo sú „zelené“ budovy?
Ladislav Piršel, Slovenská rada pre zelené budovy
15:00 Občerstvenie
15:30 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov  (STN EN 73 0540)
Zuzana Sternová, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
16:00 Prevádzkové hodnotenie budov
Jana Bendžalová, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
16:30 Využívanie OZE v budovách – príklad pilotného projektu bytového domu v Tvrdošíne

Ivan Chmúrny, Stavebná fakulta STU Bratislava

17:00 Panelová diskusia

Streda, 5. decembra 2012

09:00
Úlohy a očakávania Slovenskej komory stavebných inžinierov po aplikácii
nových právnych predpisov

Vladimír Benko, Slovenská komora stavebných inžinierov
09:30  Energetická hospodárnosť budov v technických normách
Henrieta Tölgyessyová, Slovenský ústav technickej normalizácie
10:00 Aké máme budovy – monitorovanie už má svoje základy
Pavol Kosa, Slovenská inovačná a energetická agentúra
10:30 Projektovanie energeticky hospodárnych budov a energetická certifikácia v praxi
Ján Ralbovský, Slovenská komora stavebných inžinierov
11:00 Občerstvenie
11:30 Efektívne opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov
Matej Kerestúr, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
12:00 Monitorovanie energetických certifikátov

Zdenko Letenay, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

12:30 Možnosti financovania zatepľovania bytových domov prostredníctvom štátnej podpory zo ŠFRB
Zuzana Petrášová, Štátny fond rozvoja bývania
13:00 Obed

Podmienky účasti:

Vstup na podujatie je bezplatný.

Pre  veľký záujem boli ubytovacie kapacity hotela počas konferencie už pred časom vyčerpané. No snažili sme sa vyjsť v ústrety všetkým záujemcom a zabezpečili sme ubytovanie aj v neďalekom penzióne.

K dnešnému dňu je k dispozícii ešte zopár ubytovacích miest na dvojlôžkových izbách. Ak je pre Vás akceptovateľná aj táto forma ubytovania, môžete sa prihlásiť. V prípade, že si neuvediete spolubývajúceho, bude Vám organizátormi pridelený. V každom prípade, ak máte Vážny záujem, vzhľadom na obmedzené kapacity Vám odporúčame tak urobiť čím skôr.

Každý účastník vypĺňa registráciu individuálne. Z jednej spoločnosti sa môžu na podujatie prihlásiť maximálne 2 zástupcovia. Zaregistrovať sa môžete prostredníctvom elektronickej online prihlášky.  Potvrdenie účasti novým prihláseným pošleme elektronicky na email najneskôr do 3. 12. 2012.

Vzhľadom na vysoký záujem o konferenciu prosíme zaregistrovaných účastníkov, aby nás informovali čím skôr, ak sa zmení ich pracovný kalendár a nebudú sa môcť podujatia zúčastniť. Poskytnú tak ďalším možnosť prísť na konferenciu.

V prípade otázok nás kontaktujte na: 032/642 0981, prípadne 02/58 248 404 alebo poradenstvo@siea.gov.sk.

Organizačné informácie:

Prezencia účastníkov: 4. 12. 2012, 9.00 – 10.00 h

Začiatok konferencie: 4. 12. 2012 o 10.00 h

Ukončenie konferencie: 5. 12. 2012 o 14.00 h

Zaregistrovaní účastníci majú zabezpečené bezplatné ubytovanie, parkovanie a občerstvenie počas trvania konferencie.

Podujatie sa koná v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.