bezplatná konferencia

Konferencia Biomasa a jej využitie v centrálnej dodávke tepla

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na odbornú konferenciu Biomasa a jej využitie v centrálnej dodávke tepla, ktorá sa uskutoční 25. novembra 2010 v Bardejovských kúpeľoch v hoteli Astória.

 

Súčasťou konferencie je prehliadka kogeneračnej jednotky v teplárni na spaľovanie drevnej štiepky v Bardejove (Bioenergy Bardejov, s.r.o., Štefánikova ulica 3842).

Vstup na konferenciu je bezplatný. Konferencia je určená predovšetkým pre výrobcov a dodávateľov tepla a zástupcov miest a obcí.

Účasť je nutné potvrdiť najneskôr tri pracovné dni pred konaním konferencie. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať e-mailom na adresu poradenstvo@siea.gov.sk. V e-mailovej správe je nutné uviesť mená účastníkov a spoločnosť, prípadne mesto, ktoré zastupujú.

Podrobnejšie informácie je možné získať v poradenskom centre ŽIŤ ENERGIOU v Košiciach (Krivá 18) alebo na bezplatnej linke odborného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU 0800 199 399.

Konferencia je súčasťou projektu ŽIŤ ENERGIOU, v rámci ktorého Slovenská inovačná a energetická agentúra ako príspevková organizácia Ministerstva hospodárstva SR poskytuje bezplatné odborné energetické poradenstvo v troch konzultačných centrách ŽIŤ ENERGIOU v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach. Projekt poradenstva je financovaný prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Témy prednášok

■ Do akej miery dokáže biomasa znížiť ceny tepla?

■ Ako zmeniť palivovú základňu bez výraznejšieho obmedzenia prevádzky?

■ Kedy sa oplatí uvažovať o kombinovanej výrobe elektriny a tepla z biomasy?

■ Štiepka, pelety alebo slama? Výhody a obmedzenia.

Prednášky

Centrálna dodávka tepla z biomasy – ciele, možnosti, obmedzenia

Karol Kehér, Slovenská inovačná a energetická agentúra, regionálne pracovisko Košice

Skúsenosti s výstavbou a prevádzkou zdrojov tepla na spaľovanie drevnej štiepky v mestách Malacky a Senica

František Sás, Comeron SPS, s.r.o., Bratislava

Rozvoj centrálneho vykurovania rozširovaním využitia biomasy v Prešove

Natália Banduričová, Spravbytkomfort, a.s., Prešov

Inštalácia 500 kW kotla na spaľovanie drevných peliet v existujúcej plynovej kotolni na sídlisku Sever v Kežmarku

Marián Bešenej, Spravbytherm, s.r.o., Kežmarok

Praktické skúsenosti z dodávky a výroby tepla spaľovaním drevnej štiepky v Bánovciach nad Bebravou

Anton Haňo, Byttherm, s.r.o., Bánovce nad Bebravou

Aplikácie využitia biomasy v mestských systémoch centrálneho zásobovania teplom

Ingrid Hodulová, Miroslav Mražík, Intech Slovakia, s.r.o. , Bratislava

Výroba tepla spaľovaním slamy a jeho dodávky v meste Trenčín

Jozef Greňo, Služby pre bývanie, s.r.o., Trenčín

Skúsenosti z realizácie a prevádzkovania kotla na spaľovanie biomasy v plynovej kotolni Sever – Rajec

Ivan Bajzík, Bineko, spol. s r. o., Rajec

Maroš Kopernický, Ipecon Žilina, s.r.o.

Praktické skúsenosti z výroby a dodávky tepla s využitím spaľovania drevnej štiepky v Snine

Vladimír Minčič, Tenergo Brno, a.s., TH Snina

Kombinovaná výroba elektriny a tepla spaľovaním drevnej štiepky v teplárni Termonova a.s. Nová Dubnica

Radovan Kňazúr, Datatherm, spol. s r.o. ,Teplička nad Váhom

Kombinovaná výroba elektriny a tepla v teplárni Bioenergy Bardejov, s.r.o.

Jaroslav Hanzely, Bioenergy Bardejov, s.r.o., Prešov

Program

9.00 registrácia účastníkov

9.30 prednášky

12.30 obed

13.30 prednášky

15.00 exkurzia