ODYSEE-MURE 2012

Začiatok projektu: apríl 2013

Dĺžka projektu: 30 mesiacov

Financovanie: Fondy EÚ 75 %, SIEA 25 %

Program: Intelligent Energy – Europe (IEE)

Partnerské krajiny: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Litva, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko.

Internetová stránka: www.odyssee-indicators.org 

 

Projekt sa opiera o komplexnú databázu francúzskej energetickej agentúry Enerdata s názvom ODYSEE aktualizovanú dvakrát ročne a MURE, ktorá sa sústreďuje na zmeny v politických opatreniach. Je zameraný na monitorovanie indikátorov energetickej efektívnosti v rámci členských štátov Európskej únie (EÚ), prostredníctvom ktorých pomáha vytvárať komplexný prehľad o politikách, aktualizuje databázy a analyzuje trendy v danom sektore. Jeho výsledky využíva pre svoje potreby napríklad Generálne riaditeľstvo pre energetiku a dopravu so sídlom v Bruseli (DG TREN).

Kontakt:

Projektový manažér: Ing.Ján Magyar

Tel.: +421/2/58 248 203

E-mail: jan.magyar@siea.gov.sk

 

Výstupy projektu ODYSEE-MURE 2012

Prezentácie z workshopu projektu ODYSSEE-MURE „Monitorovanie energetickej efektívnosti v Slovenskej republike“, máj 2015