INCI NZEB & EMMA

NZEB_logo.jpg

Cieľom projektu je pomôcť pri nastavovaní regulácie súvisiacej so štandardami budov s takmer nulovou spotrebou energie (NZEB) nákladovo efektívnym spôsobom prostredníctvom výmeny skúseností a zvýšením inštitucionálnej spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom.

 

 

Začiatok projektu: október 2017
Trvanie projektu:
16 mesiacov
Program:
Interreg V-A Slovakia-Hungary
Financovanie:
85% EÚ a 15% SIEA
Koordinátor:
Energia Ugynokség Kozhasznú Nonprofit Kft. (Maďarsko)
Partneri:
SIEA (SK)
Internetová stránka: nzeb.enu.hu/en

Ciele projektu:
Podľa smernice EÚ č. 31/2010 všetky nové budovy postavené po 31.12.2018, a všetky iné budovy postavené po 31.12.2020 budú musieť spĺňať štandardy tzv. budov s takmer nulovou spotrebou energie (NZEB), čo znamená, že ich ročná potreba energie bude zabezpečená obnoviteľnými zdrojmi energie. To zvyšuje investičné náklady o 10-20%.

Cieľom projektu je nastaviť túto reguláciu nákladovo efektívnym spôsobom prostredníctvom výmeny skúseností a zvýšením inštitucionálnej spolupráce. Slovensko a Maďarsko majú veľmi podobné problémy a stoja pred obdobnými výzvami vyplývajúcimi z energetickej politiky ako aj z požiadaviek trhu, môžeme to pokladať za spoločnú výzvu. Navyše v tejto oblasti nie je významnejšia medzinárodná spolupráca, či už v oblasti NZEB, elektromobility – ani vo verejnom sektore, ani v súkromnom.

Spoločný projekt predkladá spoločné odpovede. Po spracovaní národných legislatív v oblasti NZEB bude vypracovaný spoločný akčný plán, ktorý bude pomôckou pre kľúčových hráčov, prijímajúcich príslušné rozhodnutia v oboch participujúcich krajinách. Vypracuje sa informačno-vzdelávací materiál, ktorý bude predstavovať návrh pre verejné inštitúcie ako pristupovať k implementácii tejto smernice EÚ. Okrem toho budú vypracované dve koncepcie ako pilotné projekty: v Maďarsku pre novú budovu a na Slovensku pre obnovu verejnej budovy, nákladovo efektívnej a využívajúcej aktuálne technológie. Pretože zdieľanie informácií je mimoriadne dôležité, sú naplánované nasledovné marketingové aktivity: články na sociálnych sieťach i v printoch, implementovanie web stránky, vytvorenie tzv. info-pointu. Ďalej sú to podujatia pre stakeholderov, profesionálov a zástupcov pilotných budov.

Výstupy projektu:

Pozvánka na prezentáciu záverov štúdie hĺbkovej obnovy školskej budovy pripravenej v rámci projektu INCI NZEB & EMMA

Ako obnovovať školské budovy tak, aby sa zlepšila kvalita vnútorného prostredia

Kontakt:
Projektový manažér: Mgr. Zuzana Palugová
Mobil: +421 905 923 180
E-mail: zuzana.palugova@siea.gov.sk