V energetike sa vyžadujú individuálne riešenia

O energetickej efektívnosti, bezplatnom poradenstve štátu a o možnostiach dotácií sa s Kvetoslavou Šoltésovou, riaditeľkou odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry rozprával Martin Kóňa.

 

Čo sú základné úlohy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry?

Sme príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva a výstavby. Boli sme zriadení, aby sme tvorili odborné zázemie pre ministerstvo a boli „bližšie“ k subjektom naviazaným na rezort, či už sú to podnikatelia priamo v energetike alebo v priemysle. Základnou úlohou agentúry je spolupracovať pri príprave rôznych programových a strategických dokumentov predovšetkým v oblasti energetiky, so zameraním najmä na energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje. Spolupracovali sme napríklad pri tvorbe koncepcie energetickej efektívnosti v roku 2007 a pri prípravách prvého národného akčného plánu energetickej efektívnosti. V súčasnosti tento prvý akčný plán vyhodnocujeme a stojí pred nami príprava druhého akčného plánu.

 

Čo oblasť obnoviteľných zdrojov?

Posledné roky bola prioritou najmä efektívnosť. Energia z obnoviteľných zdrojov si zatiaľ vyžaduje podporu a keď energiu ušetríme, nebudeme ju musieť „vyrobiť“ teda ani z obnoviteľných zdrojov. Na druhej strane, často sa hnevám, keď počujem, že ušetrená kilowatthodina je zadarmo. Treba si uvedomiť, že aj na úsporu energie musíme vynaložiť peniaze aj čas, kým prídeme k optimálnemu riešeniu a jeho realizácii. No naším cieľom je pomáhať aj pri projektoch zameraných na využívanie obnoviteľných zdrojov. Prostredníctvom regionálnych pracovísk v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach poskytujeme  poradenstvo aj pri konkrétnych projektoch. Najčastejšie otázky sú, odkiaľ zobrať peniaze. No v poslednom čase stále viac odpovedáme na otázky, čo je energetický audit. Energetický audit je najmä nástrojom na stanovenie potenciálu úspor energie, ale postupy  pri výkone auditu stanovené zákonom o energetickej efektívnosti a sekundárnou legislatívou je možné použiť aj v prípade projektov zameraných na využívanie obnoviteľnej energie. Okrem povinných auditov sa vykonávajú aj tzv. dobrovoľné energetické audity. Túto možnosť začali využívať najmä banky pri poskytovaní úverov počas krízy a využívajú ju doteraz. Jednou časťou energetického auditu je totiž aj ekonomické hodnotenie navrhovaného opatrenia, ktorým môže byť napr. aj  investícia do obnoviteľných zdrojov energie.

 

Pripravujete aj nový monitorovací systém energetickej efektívnosti. Ako má fungovať?

Keď chceme niečo robiť efektívne, potrebujeme mať relevantné informácie. Nie je nič ťažšie ako ich získať. Cieľom monitorovacieho systému je analyzovať „výrobu“ a spotrebu na Slovensku a porovnať ju so stavom v susedných krajinách. Monitorovací systém, ktorý máme v pláne spustiť do konca mája 2011, má slúžiť ako informačná základňa pre štát, ale aj pre podnikateľov. Štát bude mať k dispozícii podklady, kde možno pomoc efektívne využiť a podnikatelia si budú môcť porovnať reálne výsledky projektov v oblasti, ktorá ich zaujíma. Aj vďaka systematicky zozbieraným údajom by sa mohli obmedziť investície do dlhodobo nenávratných projektov.

 

Pripravujete aj projekt poradenstva. Počas piatich rokov by mal mať každý od domácností po veľké firmy či štátne organizácie možnosť získať relevantné informácie o energetickej efektívnosti a opatreniach, ktoré k nej vedú…

Systém energetického poradenstva v našej agentúre funguje od jej zriadenia. Teraz sa zintenzívňuje vďaka tomu, že boli vyčlenené prostriedky na projekt Žiť energiou. Bezplatné poradenstvo je určené pre rôzne cieľové skupiny, či už ide o domácnosti, verejný či podnikateľský sektor, máme dokonca aj projekty pre deti a mládež. Sme pripravení  poskytnúť odpovede na ich otázky, ktoré sa týkajú projektov zameraných na úsporu energie či na využívanie obnoviteľných zdrojov, alebo všeobecné otázky o legislatíve. Centrá s bezplatným poradenstvom sú k dispozícii v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach, teda vo všetkých regiónoch okrem Bratislavy. Súvisí to s tým, že náš projekt je financovaný zo štrukturálnych fondov z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, v rámci ktorého Bratislavský kraj nie je oprávnený čerpať peniaze.

 

Je bezplatné poradenstvo naozaj zadarmo?

Áno. Netreba si však pod tým predstaviť, že naši kolegovia vypracujú konkrétny projekt do podrobných detailov. Naša agentúra nemieni konkurovať projekčným kanceláriám. Poskytujeme však rady, ktorým smerom sa uberať v konkrétnych projektoch. Práve možnosť získať bezplatne individuálne poradenstvo by mohla byť pre záujemcov lákavá. Aj preto, že na Slovensku sa obvykle ideme pozrieť k susedovi, a potom to isté chceme aj my. Toto rozhodne neodporúčam – v energetike každá lokalita či problém majú svoje špecifiká a vyžadujú si individuálne riešenia.

 

Ste aj organizáciou, ktorá zastrešuje dotačný systém na slnečné kolektory a kotle na biomasu. Ako to funguje?

Finančné prostriedky sú poskytnuté zo štátneho rozpočtu cez kapitolu Ministerstva hospodárstva a výstavby. Naša agentúra je kontaktným bodom medzi žiadateľom a ministerstvom. U nás sa projekty zbierajú, hodnotia, a komisia zriadená ministerstvom rozhodne, či ten-ktorý projekt má nárok na dotáciu. Treba povedať, že väčšina z nich je schválená, pokiaľ sú splnené technické podmienky. Tento program bol naplánovaný už od roku 2007, ale prostriedky sa našli až v čase krízy. Bolo to jedno z protikrízových opatrení, pretože pokiaľ hovoríme o výrobe tepla prostredníctvom slnečných kolektorov aj kotlov na biomasu, máme na Slovensku aj lokálnych výrobcov potrebných zariadení. Nové inštalácie zároveň dávajú pracovnú príležitosť aj montážnym firmám.

 

Nie je ťažké získať dotáciu?

Finančných prostriedkov je vyčlenených dosť, aj keď niekedy sa žiadateľom môže zdať proces rozhodovania o pridelení dotácií zdĺhavý. Ide predsa len o peniaze zo štátneho rozpočtu, preto sú dané určité podmienky, ktoré treba splniť. No naši kolegovia sú pri preberaní žiadostí veľmi ústretoví a ochotne žiadateľom vysvetlia, čo majú prípadne doplniť, aby bola žiadosť kompletná. Vyhovieť zatiaľ nemožno len majiteľom novostavieb, ktoré ešte nemajú pridelené súpisné číslo. Ale aj tu hľadáme riešenie. Záujem o poskytnutie dotácie z programu je stále vyšší a vyšší a možno aj preto, že prístup v rámci programu nemožno porovnávať s inými mechanizmami, pri ktorých sa o dotačné prostriedky „súťaží“, ako sú napríklad štrukturálne fondy, kde sa mnohí sťažujú, že úradníci sú odmeraní a sledujú každú bodku a čiarku.

 

Aké sú aktivity vašej agentúry, ktoré súvisia so slovíčkom „inovačná“ z vášho názvu?

V prvých rokoch po našom vstupe do únie boli k dispozícii prostriedky zo štrukturálnych fondov určené na priemyselný výskum a experimentálny vývoj. Vzhľadom na to, že ostatné agentúry, ktoré sa podieľali na implementácii, mali už dosť iných činností, zostalo na nás, aby sme sa začali tejto problematike venovať. Čerpanie prostriedkov v tejto oblasti bolo relatívne nízke, aj preto, že kvalitných výskumných a vývojových projektov uvedených do výroby nie je veľa. Podpora je určená pre výrobcov, ktorí si môžu výskum či vývoj objednať alebo ho realizovať vo vlastných kapacitách. Pri prechode na nové programové obdobie sme dostali kompetencie  implementovať aj výzvy  zamerané na nákup väčších inovatívnych technológií. Dnes máme vytvorený samostatný odbor, ktorý sa venuje agende priemyselných inovácií.

 

Zdroj: Euroreport plus 11/2010