Na dotácie je stále dosť peňazí

Ak chcete od štátu dotácie na solárne kolektory, tento rok už treba predložiť aj potvrdenie skúšobne z Piešťan. Posudzuje sa minimálny ročný energetický zisk zariadenia. Pýtať si ho treba od dodávateľa.

Aj keď sa po vlaňajších úpravách dotačný program pre domácnosti na podporu kúpy slnečných kolektorov a kotlov na biomasu rozbehol, peňazí je stále dosť. Vyzerá to tak, že ľudia, ktorí sa pre inštaláciu rozhodnú tento rok v tradičnom letnom období a splnia podmienky, sa nemusia obávať, že pre nich nezvýšia peniaze.

Z vyčlenených ôsmich miliónov eur na program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach pre žiadateľov ešte zostáva takmer šesť miliónov. „Domácnosti doteraz požiadali o príspevky v celkovej hodnote vyše 2,1 milióna eur. Väčšina zo žiadostí súvisela s využívaním slnečnej energie,“ hovorí riaditeľka odboru komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Katarína Antalová.

Viac kolektory, no rozbiehajú sa aj kotly

Agentúra ku koncu apríla mala celkovo 2345 žiadostí o poskytnutie dotácie. O podporu pri inštalácii slnečných kolektorov požiadali vlastníci z 1915 rodinných domov a z dvanástich bytoviek. Kolektory využívajú na ohrev teplej vody alebo dokurovanie. Zatiaľ 418 žiadostí podali domácnosti, ktoré si zakúpili kotol na drevnú biomasu. „Rozhodli sme sa kúriť peletkami,“ hovorí Jozef Daniel z rodinného domu v Krupine. Motívom bolo hlavne ušetriť na plyne, čo sa napokon aj podarilo. Dnes plynový kotol zostal v kotolni len ako náhradný zdroj. Peletky si vybrali preto, lebo kúriť s nimi je pohodlnejšie ako s drevom, ktoré by museli niekde skladovať, kým sa nevysuší. Aj pri tak veľkom rodinnom dome, ako má pán Daniel – tri podlažia s dvomi bytmi – zásobník vydrží na dva dni. „Popola je minimum,“ chváli si.

Dvesto eur na štvorec kolektora

Od vlaňajšieho septembra sa zjednodušili podmienky pri podávaní žiadostí o príspevok . Pri inštalácii systému, ktorý využíva solárne kolektory, môže žiadateľ dostať 200 eur na každý meter štvorcový absorpčnej plochy kolektora. Pre obytné domy je táto dotácia polovičná, pričom jej celková výška je limitovaná sumou 300 eur v prepočte na jednu domácnosť v obytnom dome.

Pri kotloch na biomasu je možné žiadať o dotáciu len pre rodinné domy. Je stanovená na 30 percent z hodnoty kotla, najviac však 1000 eur. Prvé inštalácie, na ktoré mohli ľudia získať dotáciu, museli byť uskutočnené po 20. apríli 2009. Platí pravidlo, že žiadosť o dotáciu je nutné podať do pol roka od inštalácie zariadenia. Preto sa dá v júni žiadať o dotáciu na zariadenia namontované v tomto roku. Nerátajú sa len mesiace, rozhoduje aj deň. Žiadosti aj s prílohami (uvedené sú na www.economy.gov.sk alebo www.siea.gov.sk) žiadatelia odovzdávajú alebo posielajú na regionálne pracoviská Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v Trenčíne, Banskej Bystrici, Košiciach alebo do sídla SIEA v Bratislave.

Nový doklad

Pre inštalácie solárnych kolektorov z tohto roka však platí nové pravidlo. Okrem doteraz požadovaného certifikátu SOLAR KEYMARK, treba k žiadosti priložiť aj kópiu potvrdenia o minimálnom ročnom energetickom zisku zariadenia z Technického skúšobného ústavu v Piešťanoch. Ten má byť, podľa podmienok programu dotácií, vyšší ako 525 kWh/rok. „V rámci poradenstva všetkých upozorňujeme, aby si pred kúpou overili technické parametre kolektorov u svojho dodávateľa a vyžiadali tieto potvrdenia,“ hovorí Antalová.

Na čo nezabudnúť pri žiadosti o dotáciu

(Zásadné podmienky, ktoré by mali žiadatelia vedieť a dodržať už pri výbere zariadení a pred inštaláciou)

1. K žiadosti je nutné doložiť okrem iného aj list vlastníctva k nehnuteľnosti, v ktorej je zariadenie inštalované. List vlastníctva musí byť určený na právne účely a musí byť na ňom uvedené pridelené súpisné číslo nehnuteľnosti. Pri rozostavaných domoch je možné predložiť list vlastníctva s popisom stavby „rozostavaný rodinný dom“ a rozhodnutie obce o pridelení súpisného čísla. Do žiadosti sa vpisuje súpisné číslo z listu vlastníctva, často sa stáva, že žiadateľ vpíše namiesto súpisného čísla číslo popisné.

2. K žiadosti je okrem iného nutné priložiť aj protokol o uvedení zariadenia do prevádzky, na ktorom musí byť vyznačený dátum. Do pol roka od inštalácie má žiadateľ možnosť predložiť žiadosť o dotáciu.

3. Dotovaný druh solárneho zariadenia musí mať certifikát – európsku značku kvality SOLAR KEYMARK. Pri kolektoroch uvedených do prevádzky v roku 2010 je okrem certifikátu potrebné priložiť aj potvrdenie o minimálnom ročnom energetickom zisku zariadenia z Technického skúšobného ústavu Piešťany. Postačujúce sú kópie týchto dokladov.

4. K žiadostiam o dotáciu na kotly na biomasu je nutné prikladať doklady preukazujúce technické parametre zariadenia potvrdené európskou akreditovanou skúšobňou, t.j. účinnosť kotla a emisné hodnoty.

5. Je vhodné pýtať sa výrobcu, predajcu, prípadne montážnej firmy na dĺžku a okolnosti záručného servisu, prípadne si overiť skúsenosti iných používateľov so záručným servisom.

Pozor na formality

Pri podávaní žiadostí sa objavujú aj rôzne formálne nedostatky. Agentúra na ne žiadateľov upozorní, je možné ich odstrániť pri podávaní žiadosti.

  • Žiadosť musí byť riadne podpísaná. Žiadatelia udeľujú na tlačive samostatným podpisom aj súhlas so zverejnením údajov.
  • Potvrdenie Daňového úradu nesmie byť staršie ako tri mesiace.
  • V žiadostiach často chýba niektorá z príloh, väčšinou čestné vyhlásenia. Namiesto potvrdení zo Sociálnej a zdravotnej poisťovne stačí od jesene 2009 už k žiadosti priložiť len čestné vyhlásenie. Prílohou k žiadosti je aj čestné vyhlásenie O vysporiadaní ostatných finančných vzťahov so štátnym rozpočtom.

Zdroj: 15. júna 2010; SME; S. 4; redakcia