Dobrých informácií v energetike nikdy nie je dosť

 

Podľa akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2011 – 2013 by malo Slovensko za uvedené obdobie dosiahnuť úsporu energie 8 362 TJ. Na znížení spotreby sa má tentoraz takmer rovnakým tretinovým dielom podieľať priemysel a verejný sektor. Zvyšok má byť pokrytý opatreniami v sektore dopravy a vďaka obnove budov. Prispieť k plneniu týchto cieľov a monitorovať výsledky plánovaných opatrení má Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR. Zaujímali sme sa preto, aké úlohy ju čakajú v najbližšom období.


Na rozdiel od  predchádzajúceho trojročného obdobia, kedy  Slovensko znížilo spotrebu až o 12 405 TJ, bude treba podľa riaditeľky Odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania SIEA Kvetoslavy Šoltésovej podložiť výsledky ďalších úsporných opatrení exaktnejšie. „Zatiaľ čo doteraz Európska únia dovoľovala preukazovať úspory vo väčšej miere na základe dohodnutých ukazovateľov, ktoré sa vypočítali zo všeobecne dostupných štatistických údajov, postupne by mal narastať podiel preukázania úspor energie konkrétnymi projektmi.“

 

Identifikovať potenciál úspor

 

Údaje o spotrebe energie pre opatrenia z akčných plánov energetickej efektívnosti sa postupne zadávajú do Monitorovacieho systému efektívnosti pri používaní energie, ktorý na základe poverenia Ministerstva hospodárstva SR prevádzkuje SIEA. Monitorovací systém by mal umožniť nielen podrobnejšie analyzovať spotrebu energie na Slovensku v rôznych sektoroch, ale aj identifikovať potenciál úspor. Vďaka tomu bude možné v budúcnosti lepšie smerovať prípadnú finančnú pomoc. Systematicky spracované údaje budú tak slúžiť aj na to, aby sa neinvestovalo do energetických projektov s neprimerane dlhou dobou návratnosti. Kvetoslava Šoltésová upozorňuje, že spôsob, ako sa dopracovať k relevantným informáciám nebude jednoduchý. Jednoznačne nepôjde len o mechanické vyplnenie predpísaných formulárov: „Vieme, že v mnohých prípadoch sa spotrebe energie a nákladom na energiu systematicky nikto nevenuje. Sme pripravení vysvetľovať, konzultovať a usmerňovať zodpovedných pracovníkov, ktorí nám budú poskytovať požadované informácie.“

 

Najskôr bytové domy

 

Elektronická verzia systému bola uvedená do prevádzky interne v máji 2011. V roku 2012 už v SIEA zadávali do systému údaje povinné subjekty prostredníctvom elektronických formulárov. Ako prví si to vyskúšali zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Možnosť elektronického zadávania údajov využili aj niektoré obchodné energetické spoločnosti, ako aj prevádzkovatelia „rozvodov energie“. Prvé analýzy bude možné urobiť až po tom, ako sa jednotlivé časti systému naplnia dostatočným počtom údajov požadovaných od povinných subjektov. „Významné informácie o stave v oblasti bytových domov s úžitkovou plochou nad 1000 metrov štvorcových by mohli byť k dispozícii koncom tohto roka,“ dodáva Kvestoslava Šoltésová.

 

Naďalej bezplatné poradenstvo

 

Popri monitorovaní výsledkov jednotlivých úsporných opatrení, pripravovaní analýz, legislatívnych podkladov  a ďalších odborných činnostiach, SIEA od svojho vzniku vždy poskytovala aj energetické poradenstvo. No rok 2011 bol prvým, kedy sa agentúra mohla venovať otázkam a problémom laickej verejnosti oveľa intenzívnejšie a systematicky. A to vďaka národnému projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie prostredníctvom Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast. V novootvorených poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach sa klientom denne venujú odborní konzultanti. V prípade potreby, najmä pri komplikovanejších problémoch, sú k dispozícii aj experti. „Dnes už môžeme povedať, že sme v rámci projektu poradenstva individuálne poradili tisíckam záujemcov,“ sumarizuje Kvetoslava Šoltésová.

 

Ako efektívne investovať


Zatiaľ čo v prvých mesiacoch poskytovania poradenstva sa častejšie riešili otázky týkajúce sa posúdenia vhodnosti vykonaných opatrení, momentálne poradenské služby agentúry vyhľadáva stále viac ľudí už vtedy, keď o investícii iba uvažujú. Väčšina záujemcov po prvý raz poradenské služby využije prostredníctvom bezplatnej telefonickej linky. Najskôr sa chcú v problematike zorientovať. Mailom spravidla prichádzajú už presnejšie formulované otázky aj s uvedením údajov, ktoré sú pre základné analýzy potrebné. Najpočetnejšou skupinou sú podľa slov riaditeľky Odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania zatiaľ majitelia rodinných domov a zástupcovia bytových domov. No postupne rastie počet otázok od predstaviteľov verejného sektora a podnikateľov. „Zaujíma ich porovnanie výhodnosti využitia rôznych technických riešení, či už pri obnove budov alebo inštalácii technických zariadení budov napríklad aj s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Stále však musíme zdôrazňovať, že my nenahrádzame projektantov a konkrétne realizačné projekty nevyhotovujeme. Vieme však ich zámery posúdiť tak, aby sa vedeli rozhodnúť, či sa nimi uvažovaná investícia oplatí, alebo čo treba urobiť, aby bola návratnosť čo najlepšia,“ zdôrazňuje Kvetoslava Šoltésová. Ako dodala, väčšinou oceňujú, že ich problémy konzultanti riešia individuálne, neformálne a prakticky.

 

Výmena skúseností pomáha


Agentúre sa darí opakovane pripravovať atraktívny odborný program seminárov a konferencií pre laickú i odbornú verejnosť, a to v rôznych regiónoch Slovenska. Od začiatku trvania projektu sa vzdelávacích akcií zúčastnilo vyše 2500 záujemcov. Počas podujatí si už mali možnosť vymeniť skúsenosti energetickí audítori, priemyselní energetici, dodávatelia a odberatelia tepla, ale aj pracovníci úradov životného prostredia, ktorí majú v kompetencii rozhodovať aj o inštaláciách obnoviteľných zdrojov energie. Najväčší záujem bol o program dvoch konferencií venovaných energetickému auditu, ktorý sa stal pre časť podnikateľov povinným.

 

Ďalších 6 akcií bolo určených špeciálne pre zástupcov verejného sektora. V roku 2011 to bola diskusia Energetické služby pre obce a mestá v Banskej Bystrici. Primátori a starostovia miest a obcí, ako aj zástupcovia súkromných spoločností na nej prezentovali možnosti a obmedzenia pri poskytovaní energetických služieb. Na ďalšej konferencii s názvom Energetická efektívnosť – vec verejná sa hovorilo o najdôležitejších povinnostiach súvisiacich s dosahovaním úspor energie vo verejnom sektore a možnostiach financovania potrebných opatrení. Viacero prednášok bolo venovaných analýze konkrétnych projektov a opatrení zameraných na šetrenie energie a využívania OZE v obciach a mestách. Aktuálne SIEA pripravuje konferenciu pre projektantov na tému uplatnenia technických noriem pri obnove a výstavbe budov a inštalácii technických zariadení budov. Plánuje zorganizovať aj podujatie s prezentáciami a panelovou diskusiou k novej energetickej legislatíve.

 

Aj vzdelávací program pre školy

 

Všetky prezentované prednášky a články sú k dispozícii na webovej stránke www.zitenergiou.sk, spolu s najčastejšími otázkami a elektronickou formou tlačených publikácií. „V brožúrach sa snažíme vo forme zrozumiteľnej aj pre širokú verejnosť zhrnúť rady a odporúčania a upozorniť na príklady úspešných realizovaných opatrení aj s preukázaním dosiahnutých úspor,“ konštatuje Kvetoslava Šoltésová.

 

Na začiatku školského roka SIEA oslovila základné školy, pre ktoré pripravila viacero vzdelávacích materiálov a programov. Agentúra eviduje už desiatky škôl, na ktorých budú deti pracovať s originálnymi podkladmi a viacerí riaditelia už prejavili záujem aj o individuálne poradenstvo.

 

Zamerané na verejný sektor


Na plánovaných úsporách energie by sa mal verejný sektor do roku 2013 podieľať významnejšou mierou ako pred tým, najmä vďaka realizácii viac či menej komplexných opatrení pri obnove budov, na ktoré získali prostriedky z rôznych fondov. Patrí medzi ne aj projekt Energetická efektívnosť vo verejných budovách, ktorý zabezpečovala SIEA. V rámci neho pripravila audity pre viac ako  40 objektov obecných úradov, škôl či kultúrnych domov v Trnavskom a Nitrianskom kraji a dozerala na realizáciu opatrení. Okrem zateplenia objektov a výmeny okien bolo súčasťou obnovy vo viacerých prípadoch aj vnútorné osvetlenie a zdroje tepla. Následný monitoring výsledku opatrení by mal potvrdiť efektívnosť vynaložených prostriedkov. Práve v oblasti verejného sektora sa osvedčili podobné podporné mechanizmy, pri ktorých bol prevádzkovateľom pri obnove objektov poskytovaný aj komplexný odborný servis, vrátane odborného poradenstva.

 

Podrobné analýzy pôvodného stavu a následné monitorovanie výsledkov jednotlivých energeticky úsporných opatrení ešte stále nie sú samozrejmosťou. „My vieme, že dobrých informácií v energetike nikdy nie je dosť, ale podstatné je, že skutočne relevantné údaje vie oceniť stále viac menších i väčších investorov do úsporných opatrení,“ uzatvára Kvetoslava Šoltésová. No zároveň zdôrazňuje, že pri výbere poradcov je veľmi dôležité zaujímať sa aj o referencie, skúsenosti, nezaujatosť a najmä schopnosť dať zrozumiteľné vysvetlenia a odporúčania.